Program kommunevalget 2023

Last ned programmet her : Hovedbrosjyre Steigen

Forside Steigen

Levende lokalsamfunn

I Steigen skal vi nyte det gode, aktive livet på landet. Hver innbygger betyr mye, og kan utgjøre en stor forskjell. Vi skal dyrke trivsel, fremtidstro og gode møteplasser.

Steigen Venstre vil:

 • at kommunen aktivt skal tilrettelegge for boliger og bolyst i samarbeid med husbanken og private utbyggere.
 • at nye Steigværinger, både flyktninger eller andre tilflyttere, skal ønskes velkommen med og få god informasjon.
 • prøve ut en ordning med utlån av en erfaren Steigværing som fadder for nye tilflyttere.
 • at grendeskolene fortsatt skal kunne leies ut gratis til kommunens innbyggere.
 • støtte frivillighetssentralen.
 • jobbe for mer ressurser til kulturadministrasjon.
 • fortsette med målrettet jobbing gjennom Lev i Steigen.
 • at alle innflyttere skal få tilbud om språkkurs.
 • markedsføre det gode liv i Steigen ved å samarbeide med en influenser etter modell fra andre kommuner.
 • støtte og hjelpe grendelagene slik at de fortsetter å skape gode nettverk og møteplasser for Steigværingene.
 • opprettholde og utvikle det lokale kultur- og idrettstilbudet gjennom aktiv støtte til prosjekter som trenger kommunalt engasjement

Ta vare på naturen

Steigens natur og unike naturressurser skaper fantastiske muligheter. Naturopplevelsene her skal være like storslagne og vakre for folk om 50 år som i dag. Vi vil ha rene strender, attraktive friluftsområder og store arealer med urørt natur for alltid.

Steigen Venstre vil:

 • bevare skjærgården vår uten utbygging og inngrep.
 • at videre utvikling innen oppdrett av marine arter må skje på en miljømessig ansvarlig måte.
 • ivareta verdifullt kulturlandskap ved skjøtsel og bærekraftig matproduksjon.
 • at kommunen skal prioritere forsøplings- og forurensningssaker
 • at kommunen skal strekke seg langt for å velge klima- og miljøvennlige løsninger i offentlige anskaffelser.
 • at kommunen, grunneiere og næringsaktører må samarbeide om gode løsninger som gir oss kontroll med turismens fotavtrykk.
 • at næringsliv og kommune skal samarbeide for å få en bedre elbil-ladestruktur.
 • at nye bygg skal tilpasses landskapet, innebære minst mulig inngrep i naturen og fortrinnsvis oppføres i allerede utbygde arealer.
 • styre og tilrettelegge for ferdsel i områder med stort press for å hindre slitasje på naturen.

Sats på barn og unge

Barn og unge skal ha det godt i Steigen. Vi skal ha høye ambisjonsnivå for kvalitet i skole og barnehage. Tidlig innsats er en nøkkel for å hjelpe ungene våre til glede, mestring og motivasjon.

Steigen Venstre vil:

 • arbeide aktivt og planmessig for å rekruttere lærere til våre skoler og ansatte i barnehagene.
 • øke grunnbemanningen i barnehagene.
 • prioritere å beholde grendeskolene våre.
 • ønske en ny barnehage i Bogen velkommen gjennom samarbeid med private utbyggere eller bruk av fleksible løsninger.
 • oppgradere bassengene i Leinesfjord og på Leines.
 • ha flere kommunale lærlinger i Steigen-modellen.
 • arbeide for å bedre tilbudet om foreldrestøttende tiltak der barn har det vanskelig.
 • at ungdommer som sliter med psykisk helse skal få et godt tilbud om oppfølging
 • jobbe for å etablere flere gode møteplasser for ungdommer.
 • arbeide for å finne en ordning med bestillingsbuss til og fra aktiviteter for ungdom

Gode vilkår for næringene

Steigen kommune skal være fremtidsorientert og modig. Venstre heier på de som vil satse grønt og nytenkende, og ønsker å legge til rette for næring i balanse med naturens tåleevne. Fiskeri, havbruk og jordbruk skal fremdeles være motorer i utviklingen av Steigens næringsliv.

Steigen Venstre vil:

 • at vi skal foredle mer mat lokalt, og vil jobbe for å støtte etablering av videreforedling av våre råvarer eller gode ideer til nye produksjonsmetoder
 • gjøre det enklere å kjøpe lokalprodusert mat ved kommunale anbud.
 • arbeide for å sikre Steigen et godt, helårlig, 50% billigere hurtigbåttilbud
 • videreføre Lev i Steigen med styrket fokus på rekruttering, både offentlig og privat.
 • jobbe for å utvikle næringsareal i Helnessund og i Nordfold.
 • dele opp anbud i mindre kontrakter slik at lokalt næringsliv i større grad kan delta i anbudskonkurransene.
 • at kommunen til enhver tid skal kunne tilby kontorplass til stedsuavhengige arbeidsplasser.
 • at kommunen aktivt skal markedsføre ledige boliger, boligtomter og stillinger i sosiale medier.
 • påvirke sentrale politikere for å fremskynde oppgradering av E6, og jobbe for mer midler til opprusting av fylkesveger

Trygt og lokalt helsetilbud

I Steigen skal vi være trygge på at vi blir sett og får hjelp og omsorg når vi har behov for det. Venstre vil at Steigen skal bli enda bedre til å sikre alle muligheten til verdig helsehjelp, arbeidsoppfølging og gode boforhold.

Steigen Venstre vil:

 • bygge flere omsorgsboliger i Leinesfjord slik at flere eldre kan klare seg selv nær helsetjenestene.
 • finne løsninger for å få få flere hender til å tilby omsorg og aktivisering av pleietrengende og demente.
 • kartlegge behov for avlastningsboliger til hjelp for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
 • fokusere på rekruttering og gode arbeidsvilkår for eksisterende og nye helsepersonell.
 • sikre romslig grunnbemanning innen helse.
 • opprettholde legevakt i Steigen.
 • lage en stipendordning for Steigværinger som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider.
 • fortsette å styrke forebyggende arbeid innenfor rus og psykiatri.
 • jobbe tverrfaglig og tverrpolitisk for å få unge voksne ut i arbeid eller tilrettelagt aktivitet.
 • jobbe for at Steigen kommune kan ta imot flere flyktninger.