Venstre krever at Senterpartiet og Regjeringen stanser nedbygging av matjord i Vestby

Foto: Gry Jacobsen McBride
Flertallet i kommunestyret i Vestby kommune har vedtatt at Delijordet skal bygges ned for å gi plass til et møbelsenter med bl.a Ikea-butikk.
– Vedtaket om å bygge kjøpesenter på den beste matjorda i Vestby er åpenbart i strid med både regionale og nasjonale føringer for et sterkere jordvern sier Arjo van Genderen, gruppeleder og førstekandidat for Venstre i Vestby. Venstre forventer at Senterpartiet og Regjeringen griper inn og omgjør vedtaket.

Solveig Schytz, førstekandidat for Venstre i Akerhus
Venstre har kjempet mot nedbygging av matjord på Deljordet i mange år, både lokalt i Vestby, i fylkestinget og på Stortinget.
– Dette må stanses. I 2023 burde vi være ferdige med å bygge kjøpesenter på matjord sier Solveig Schytz, førstekandidat for Venstre i Akershus, som også tidligere har kritisert prosessen fram mot vedtaket for å være uryddig.

Venstres Stortingsrepresentant Ola Elvestuen har fulgt opp saken på Stortinget og stilt kommunalministeren spørsmål om videre oppfølging. Svaret fra kommunalministeren åpner for at regjeringen gjør en ny vurdering, og Elvestuen følger derfor opp med et nytt spørsmål der han ber statsråden avklare om regjeringen vil omgjøre vedtaket i Vestby kommunestyre om komuneplanens arealdel som gir IKEA mulighet til å bygge møbelsenter på Delijordet. Kommunaldepartementet har i hht plan- og bygningslovens §11-16 tredje ledd mulighet til å på selvstendig grunnlag å omgjøre vedtak dersom det er i strid med regionale eller nasjonale føringer.

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen
Stortingsrepresentant Ola Elvestuen

– Statsråden har mulighet til å gripe inn og omgjøre dette vedtaket fra Vestby kommunestyre på selvstendig politisk grunnlag, fordi det er strid med regionale og nasjonale føringer om sterkere jordvern. Den muligheten mener vi kommunalminister Sigbjørn Gjeldsvik (Sp) nå må bruke sier Solveig Schytz

– Vi forventer at Senterpartiet og regjeringen nå stanser Ikeas planer om et nytt møbelsenter på Delijordet i Vestby, og at ikke Senterpartiets prinsipper om kommunalt selvstyre står i veien for å ta de riktige avgjørelsene av slutter Arjo van Genderen.

Mer om bakgrunn for saken:
Uryddig prosess
Vestby kommunestyre har tidligere omregulert Deli-jordet til næringsformål, for at Ikea skulle bygge varehus der. Da Ikea trakk sine planer om å bygge varehus, vedtok et enstemmig kommunestyre i 2019 at Delijordet skulle tilbakeføres til LNF-område og brukes til landbrukesformål også i framtida.. Dette vedtaket ble imidlertid ikke fulgt opp. Først ved den ordinære rulleringen av kommuneplanens arealdel ble dette adressert, og da dette ble sendt på øring høsten 2022 ble det gjort en feil: I teksten var Delijordet omtalt som LNF-område, mens i kartet var det fortsatt avsatt til næringsformål. Vestby kommune har deretter presisert (bl.a i planformum med Viken fylkeskommune) at dette var en feil, og at det er teksten som gjelder, og kartet er feil. Både statsforvalteren og fylkeskommunen har i sine høringssvar lagt til grunn at området skal tilbakeføres til LNF, og understreket viktigheten av dette, i tråd med regionale og nasjonale føringer for jordvern. Etter høringsrunden, før endelig behandling av kommuneplanens arealdel i kommunestyret i Vestby våren 2023 la rådmannen igjen inn ikea møbelsenter på Dehlijordet i Vestby. Merk at de nye planen ikke er det samme varehuset som sist, men et møbelsenter med flere møbelbutikker, blant annet IKEA..
Mulig saksbehandlingsfeil
Vi mener at det er gjort en saksbehandlingsfeil i Vestby kommune ved behandling av kommuneplanens arealdel, ettersom rådmannen har lagt inn inn en en vesentlig endring (altså foreslått at Deli-jordet allikevel ikke skal tilbakeføres til LNF-område, men fortsatt kan være avsatt til næring) i kommuneplanens arealdel etter høringsrunden. Det skal etter plan- og bygningsloven utløse krav om ny høring. Det har ikke skjedd.
Regjeringens selvstendige rett til å omgjøre saker
I henhold til plan- og bygningsloven §11-16 tredje ledd kan regjeringen gjøre endringer i kommuneplaner selv om det ikke er reist innsigelser, dersom vedtatt plan er i strid med nasjonale interesser eller regional plan:
«Departementet kan, selv om det ikke er reist innsigelse, oppheve hele eller eler a planen eller gjøre de endringer som finnes påkrevd, dersom den strider mot nasjonale interesser eller regional plan. Kommunen skal ha fått mulighet til å uttale seg før departementet fatter vedtak. Kommunen må innen tre måneder etter at departementet har fattet mottatt den være underrettet om at planen kan bli endret. Departementets vedtak ikan ikke påklages»