Dæhlies Sundet-prosjekt: Ikke unngå faktasjekk!

Det er viktig å ikke villede leserne, men EUB skrev 11. juni at “Dæhlie fortsetter utbyggingen- nå vil han mudre og fylle ut i Vorma.»

Både lesere og politikere hiver seg på, med påstander om kjendisfaktor og forskjellsbehandling. Er dette riktig?

Med artikkelen fulgte en tidligere illustrasjon av prosjektet, med strandpromenade og blokkbebyggelse på Rubis. Artikkelen består i det alt vesentlige av sitater fra søknaden om fylling og mudring i Vorma. Den observante leser vil kunne lese at dette omhandler to søknader, en etter forurensingsloven og en etter verneforskriften for Vorma. Begge skulle behandles av statsforvalter. Det fremgår av søknaden at utbygger ønsker å gjennomføre fyllingen fordi han har fått tilgang til fyllmasse etter den midlertidige fyllingen fra fundamenteringen av ny jernbanebro over Minnevika.

Den 26. juni følger EUB opp saken, under overskriften “Dæhlie har fått grønt lys til dette i Sundet“, Og nok en gang følger tidligere illustrasjon av prosjektet. Artikkelen opplyser at utbygger nå har fått tillatelse til å mudre og fylle ut i Vorma. Statsforvalterens vedtak er i det alt vesentlig sitert, uten at EUB har gitt noen utfyllende forklaring eller vurdering.

Selv om EUB ikke skriver noe som er galt framstår begge artiklene lett å misforstå. Det gis inntrykk av at det foreligger en nær forestående utbygging, og at den representerer en dispensasjon fra tidligere planer og tillatelser.

Det er ikke vanskelig å finne spor av hvordan EUBs oppslag om denne saken har blitt forstått i sosiale medier. Blant annet på Facebook-siden «Politikk i Eidsvoll».

Dessverre er SVs Torstein Owe blant dem som fyrer opp under misforståelsene EUBs artikler har skapt blant leserne. Han skriver i et innlegg på Facebook-siden Politikk i Eidsvoll: “Bildet viser ikke helheten, Hvordan blir fyllingen i forhold til de prosjektene som allerede er ferdig? Men det ser ut som det går mye lenger ut i elva og i tillegg er det lag til brygge. Dette blir et stort inngrep i elva, som vil øke elvas hastighet. dette vil også øke faren for utgraving lenger ned i elva på grunn av endring av strømmen elvas hastighet. Dette vil også øke faren for utgraving lenger ned i elva på grunn av endring i strømmen. Dette vil også påvirker fuglelivet (som er fredet i vassdraget) i tillegg vil det kunne påvirke Skibladners manøvreringsmuligheter. Hva kan gjøres? Hvordan stoppe videre utfylling i elva?”

Hvordan kan Owe skrive noe slikt, når SV var med å vedta sentrumsplan og detaljreguleringen av området? Der kommer det fram at de søknadene og tillatelsene EUB har omtalt i de to artiklene (se over) er nødvendig for å gjennomføre planen. Av planbestemmelsen punkt 12.1.1 kommer det fram at “utfylling og tiltak kan aksepteres innenfor formålsgrensen”. Og i punkt 12.1.10: “Det må utarbeides søknad om utfylling etter Forurensningsloven.” Jeg har før Owes innlegg informert ham om at søknadene er i henhold til planen, at den illustrerte brygga er tatt ut av planen og at fyllingen derfor blir noe smalere helt sør i planområdet.

Hvis man velger å lese facebooktråden som følger kommer det en rekke kommentarer som viser en manglende forståelse av hvordan den aktuelle saken står, og en rekke påstander om hva den konkrete utbyggeren for lov til av kommunen som andre ikke får. Altså forskjellsbehandling. At innbyggere misforstår, er ikke så rart. EUB lager artikler med sitater av ordinære tillatelser uten å sette dem inn i en sammenheng som opplyser leserne. Vanskeligere er det å forstå at sentrale politikere mangler hukommelse og vilje til å sette seg inn i en sak på den måten Owe gjør. Skal vi få en valgkamp der velgerne fyres opp av halve historier, misforståelser og manglende vilje til å sjekke fakta?

Knut Bakkehaug, Leder Eidsvoll Venstre, Siggerudhagan

(Innlegget stod på trykk i EUB 05.juli)