Begrens naturtapet og videreutvikle friluftsområder

Vi må slutte å bygge ned naturmiljøet, av hensyn til klima, biologisk mangfold og friluftsliv, sier Ole Andreas og Linn Irene, toppkandidater for Venstre i Nes. , Foto: Victor Berthelsen

Nes Venstre ønsker et naturmiljø og klima vi mennesker kan leve i, av og med, alltid.

Miljøorganisasjonen Sabima har rangert Nes kommune blant landets dårligste på å ta vare på naturen. Samtidig har Nes kommune vedtatt at man innen 2030 skal kutte klimagassutslipp med 60% sammenlikna med i 2009 – så langt har man kun kutta 13%.

Venstres listetopper er klare: Her skal det ikke bygges motorvegbru (ny E16 ved elvemøtet)!

Bolig- og hytteutbygging er blant verstingene når det kommer til nedbygging av matjord og naturområder. I tillegg truer det viktige, allmenne friluftsarealer som f.eks. Bautaplassen ved Årnes brygge, Solåsen i Fenstad og flere innsjøer rundt om i kommuen. Ved fortsatt boligvekst må man bygge tettere og høyere, i allerede etablerte tettsteder ved kollektivknutepunkt. Samtidig må man ta sterkt hensyn til eksisterende boligmasse og arkitektonisk utforming.

På grunn av dette ivrer Nes Venstre for et slagkraftig klimabudsjett, en egen plan for å ivareta
det biologiske mangfoldet i kommunen, og å håndheve prinsippet om arealnøytralitet. Vi har de sista åra fremmet forslag om både klima- og arealbudsjett, med ikke fått gehør blant flertallet i kommunestyret.

Derimot vurderes arealnøytralitet i forbindelse med kommuneplanen, men kun et sterkt Venstre i kommunestyret vil sikre at dette følges opp.

Kommunestyret i Nes har vedtatt å bygge boliger på myra bak Joker’n i Fenstad. Nes Venstre mener at myr må rehabiliteres, ikke bygges på, av hensyn til klimagasser.

Det samme gjelder for å verne om grønne, åpne plasser og friluftsområder som har vært og skal være tilgjengelige for alle også i framtida. Et viktig eksempel er Bautaplassen og Årnes brygge ved Glommas bredd – hvilket mange partier er enige om at skal videreutvikles som parkområde, veldig gjerne med skatepark som ett av tilbuda.

Samtidig ønsker boligutbyggere å bygge blokker, langt inni strandsona. Venstre har vært tydelige første stund at vi sier JA til utvikling av parkområdene, men NEI til boligblokker som kommer til å fortrenge den åpne følelsen i området. Det vil oppleves som privatisert med lange skygger over plenen, minnesmerket bare meter fra plattingen til beboerne i første etasje, og parkeringsplassen i området vil fylles med blokkboernes biler.

Les hele vårt program For et grønt og levende Nes!

Les mer om vår politikk for klima, miljø, steds- og boligutvikling:

Nes Venstre vil for klima og miljø:

 • Innføre og håndheve prinsippet om arealnøytralitet
 • Føre arealregnskap i tillegg til klimaregnskap, samt klima- og arealbudsjett ifm.
  kommunens økonomiske budsjett og handlingsplan
 • Utarbeide en egen kommunedelplan for biologisk mangfold
 • Stille krav til bærekraftige løsninger til bygg- og anleggsbransjen gjennom
  kommuneplan og reguleringsplaner
 • Sette tydelige miljøkriterier ved anskaffelser
 • Utrede muligheter for mer effektiv avfallshåndtering, økt kildesortering og mulighet
  for gjenvinning og resirkulering, herunder kiloprising av avfall og hjemmekompostering
 • Utrede fradrag i eiendomsskatten for å stimulere til energitiltak på bolig
  (varmepumpe, jordvarme, etterisolering, skifte vinduer og dører, kledning/tak)
 • Verne om myrene mot nedbygging og torvuttak
 • Utarbeide en egen skogsdriftsplan
 • Etablere blomsterenger som del av jordbruksområder, samt påse at veikanter ikke
  slås før blomstring er ferdig
 • Utarbeide skjøtselsplaner for områder med rødlista arter
 • Være positive til lokale satsninger på fornybar energi, gitt at disse i stor grad
  hensyntar dyre- og planteliv og menneskers bo- og livskvalitet
 • Fortsette å elektrifisere kommunale transportmidler og anleggsmaskiner
 • Kartlegge mulighet for solcelleanlegg på kommunale bygg

Nes Venstre vil for steds- og boligutvikling:

 • Sikre at ny boligetablering tar hensyn til friområder og naturmiljø, samt eksisterende bebyggelse mht. til byggehøyder og arkitektonisk utforming
 • Ha et konsentrert utbyggingsmønster rundt etablerte tettsteder og kollektivknutepunkt
 • Ikke ha større innbyggervekst enn de kommunale tjenestene kan drifte.
 • Ivareta småbypreget i Årnes sentrum ved å bevare trehusbebyggelsen samt byggehøyde på maks fire etasjer
 • Tillate større byggehøyder der dette er til minst sjenanse for allmenheten
 • Si ja til prosjekter som ivaretar og videreutvikler Bautaplassen Årnes brygge og Høyeparken som åpne, allmenne møteplasser i friluft
 • Ivareta allmenne grønne lunger, natur- og friluftsområder i hele Nes
 • Stille krav til at byggeprosjekter sikrer utvikling av pluss-hus