Togstopp på Minnesund eller Langset – Venstres syn

Fem partier har levert inn et høringssvar til NTP, Nasjonal transportplan. Anette Solberg har på Facebook-gruppen Politikk i Eidsvoll stil seks spørsmål angående høringssvaret. Knut Bakkehaug har på Venstres vegne svart på spørsmålene. I denne artikkelen utdyper vi Venstres syn.

Tidligere i sommer inviterte MDG og SP til en befaring ved Minnesund stasjon og et etterfølgende møte. Bakgrunnen var at den nye jernbanestrekningen fra Eidsvoll og nordover og over ny bro over Minnevika snart var ferdigstilt. Da ville neste steg være å fjerne den gamle jernbanen fra Minnesund stasjon og sørover til Dytterud, stedet hvor den nye og gamle banen skiller lag.

På grunnlag av befaringen og de opplysningene som kom fram i møtet som fant sted på Rådhuset den 22. juni 2023, valgte fem partier i Eidsvoll, (SP, MDG, PP, Krf og Venstre) å gå sammen om en høringsuttalelse til rullering av NTP (Nasjonal Transportplan). Der ber partiene om at sidesporet med avslutning ved Minnesund stasjon vurderes som endeholdeplass for Gardermobanen.

Venstre har fulgt oppfordringen og besvart spørsmålene i tråden som følger innlegget til Annette Solberg på Politikk i Eidsvoll. Debatten er dessverre skjemmet av mange innlegg som hverken tilfører saken informasjon eller forklaring på de standpunktene som inntas. Eidsvoll Venstre velger derfor å publisere våre svar. Svarene vil du finne lenger ned i denne artikkelen.

Bakgrunnen for at togstoppet på Minnesund ble nedlagt

Persontrafikken ved Minnesund stasjon ble nedlagt i 1980, og året etter ble også godstrafikken lag ned. Det er rimelig å anta at nedleggelsen skyldes begrenset trafikkgrunnlag og ønske om kortere reisetid på strekningen.

I Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus ble den såkalte knutepunktstrategien nedfelt. Det går ut på å konsentrere fremtidig boligbygging og næringsutvikling ved kollektivknutepunkter, for å skjerme dyrket mark mot nedbygging, og å unngå unødvendig transport av både folk og varer. Dermed kan forurensning og negativ påvirkning på miljø og klima reduseres. Planen sier at 80 prosent av nyetableringer av boliger og næringsvirksomhet bør skje ved kollektivknutepunkter, og har definert to slike knutepunkter i Eidsvoll; Eidsvoll stasjon (Sundet) og Eidsvoll Verk stasjon (Råholt).

Da Gardermobanen ble åpnet forsvant mye av trafikkgrunnlaget på Hovedbanen mellom Eidsvoll og Dal. Derfor ble persontrafikken mellom Eidsvoll og Dal stanset fra 2004. På den gamle Hovedbanen går det derfor kun tog fra Dal. Kommunestyret har vært enstemmig om at det bør være mulig for personer å ta tog fra Eidsvoll stasjon til Dal og videre til Jessheim.

Folk eller kollektivtilbud? Hva bør komme først?

Er det mulig å gjenåpne togstopp på Minnesund/Langset? Partiene i Eidsvoll har jobbet sammen og hver for seg overfor regionale og nasjonale myndigheter for å få dette til. Det er Jernbaneverket som har siste ord. Det handler om hva som må komme først: Må kollektivtrafikktilbudet bli bedre før folk bosetter seg på Minnesund, eller må Eidsvoll kommune si ja til boligbygging på Minnesund, slik at det finnes et kundegrunnlag for å lage et bedre kollektivtilbud? Eidsvoll Venstre mener øket boligbygging og næringsetablering ved Minnesund/Langset ikke bryter med knutepunktstrategien, noe som er klart uttrykt i programmet.

Venstres program: Ta hele Eidsvoll i bruk!

I Eidsvoll Venstres program for perioden 2015 – 2019 står det:

«Ta hele Eidsvoll i bruk!

Området rundt Minnesund er velegnet for tettstedsutvikling som ikke bryter med Plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Store arealer er regulert for bolig uten at det vil føre til nedbygging av landbruksjord. Langset skole er ny og har kapasitet, og både E6 og jernbanen bidrar til gode kommunikasjonsmuligheter. Venstre vil sammen med innbyggerne og de andre partiene jobbe for at Minnesund får et hensiktsmessig kollektivtransporttilbud.

Venstre vil:

  • Arbeide for å gjenåpne togstasjon på Minnesund/Langset
  • Arbeide for bedre busstilbud på Minnesund»

Spørsmålene fra Anette Solberg – og Venstres svar

Spørsmålene Anette Solberg stilte i Facebook-gruppen Politikk i Eidsvoll ble som nevnt over besvart der. Gruppen har over 1400 medlemmer og er et offentlig forum. Denne artikkelen gir Venstre mulighet til å presentere sitt syn i full offentlighet for alle som er interessert, og vi har derfor valgt å sette hit spørsmålene Solberg stilte – og Venstres svar.

For å tydeliggjøre Solbergs premisser tar vi med hennes innledning til de seks spørsmålene: «Fem partier i Eidsvoll har sendt inn eget høringssvar til NTP om togstasjon i nordbygda som går på tvers av enstemmig formannskapsmøte for en ukes tid siden. Som innbygger på Minnesund ved eksisterende togtrase har jeg flere spørsmål jeg håper de fem partiene kan svare ut. Forslaget leses slik at de ønsker å la togsporet mellom Dytterud og gamle Minnesund stasjon ligge. Men det foreslås også ladeanlegg for tungtransport, 1000 parkeringsplasser, lasting av gods over på tungtransport og næringsutvikling.»

Spørsmål 1: Hvor godt er innbyggerne på Minnesund involvert i de alternative planene? Meg kjent har det ikke vært noe folkemøte om planene og ved spørsmål til såkalt «utreder» i høringssvaret har det vært ganske tåkete hva omfanget egentlig innebærer for oss som bor her.

Venstres svar: Involvering av innbyggere i området er ikke gjort. Det kunne selvsagt vært gjort, men det vi ber om i høringsuttalelsen innenfor høringsfristen for Nasjonal Transportplan (NTP) er en vurdering av muligheter. Det er ikke noen oppstart av en plan. Dersom det skulle komme et vedtak om å ikke rive jernbanestrekningen skal lokalbefolkningen selvsagt bli involvert i eventuelle muligheter jernbanestrekningen gir.

Spørsmål 2: Hvem skal betale avtalebruddene ved eventuelt stopp i eksisterende planer? Togskinnene er allerede solgt og kontrakter inngått for bygging av Vormtråkk. Hvis planene nå endres vil noen bli erstatningsansvarlig for brudd i kontrakter. Det vil utgjøre betydelige beløp. Skal det betales av Eidsvoll kommune oppå en allerede presset økonomi?

Venstres svar: Det kan oppstå et erstatningsansvar for kontraktsinteressen til Hæhre for arbeidet med å sanere og fylle igjen den gamle jernbanestrekningen, samt bygging av Vormtråkk der denne må legges om.

Spørsmål 3: Partiene legger frem forslag om alternativ Vormtråkk. Når forventer partiene at denne er på plass? Opprinnelig skal Vormtråkk åpnes høsten 2024 og reduserer sykkelturen fra minnesund til Eidsvoll stasjon til 7 km. Blir Vormtråkk nå bare en tursti for midtbygda og ikke en reell sykkeltrasé for innbyggerne på Minnesund?

Venstres svar: For Vormtråkk vil opprettholdelse av den gamle jernbanelinjen ha svært begrenset betydning. Den første halvdelen av den planlagte strekningen går nordover langs den nye jernbanen. Så går den vestover på ny trasé for Kråkvålvegen og følger denne over dagens jernbanetrasé og videre til Kråkvålvegen vender vestover igjen. Der er det planlagt at Vormtråkk skal skrå nordøstover mot den gamle jernbanetraseen og følge denne til Minnesund stasjon og over den gamle jernbanebroa. Avstanden mellom den planlagte traseen for Vormtråkk og vegen som i dag går nordover langs det gamle jernbanesporet til Minnesund stasjon er mellom 100 og 200 meter.

Spørsmål 4: Hvilke tanker har partiene gjort seg ved å omtale høringsuttalelsen som en «analyse» og underskrive som utredere i pressemeldingen? Det er ikke gjort en uavhengig analyse eller utredning, men er basert på en ide fra lekfolk og er følgelig misvisende. Jeg er også interessert i å høre hva partiene tenker om at SP har underskrevet som utredere og med e-postadresse Eidsvoll kommune?

Venstre svar: Eidsvoll Venstres har skrevet under høringsinnspillet på papir over “Eidsvoll Venstre” og har i utgangspunktet ikke noen kommentar til det øvrige.

Spørsmål 5: Hvilket omfang ser partiene for seg i satsingen her på Minnesund? Vi som bor her har allerede levd i kontinuerlig utbygging siste 10-15 årene med både E6 og jernbaneutbygging. Ferdigstillelse er derfor etterlengta. Skal vi nå forvente nye 10-20 år med utbygging? En storstilt utvikling rundt gamle Minnesund stasjon innebærer trolig både gjenfylling av ravine og nedbygging av eksepsjonelt god matjord. Hva tenker partiene om dette?

Venstres svar: Høringsinnspillet ber med utgangspunkt i rullering av NTP, Minnesunds plassering i enden av Mjøsa og den gode tilgangen til elektrisk kraft om å se på mulighetene for infrastruktur knyttet til transport. Tolkningen i spørsmålet går for langt i å trekke konklusjoner om en utredning og lokalisering av mulig næringsaktivitet.

Spørsmål 6: Gamle Minnesund stasjon ligger på sandbunn over leirebunn fra siste istiden. Området er sterkt preget av erosjon og ved tidligere flom har området vært utsatt for ras og utglidning. Storstilt utbygging og tung næringsvirksomhet kan selvfølgelig være kritisk for videre utglidning og erosjon i området. Det vil være nødvendig med grundige geologiske undersøkelser av grunnforhold. Erfaringen fra Gjerdrum har vist oss hvor viktig det er med grundige utredninger ved utbygging på leiregrunn. Har partiene gjort seg noen tanker om det?

Venstres svar: Det ligger som et helt grunnleggende prinsipp at ved større utviklingsprosjekter må grunnforholdene utredes, blant annet for risiko for skred.

Hvorfor valgte Venstre å delta på høringsuttalelsen?

På bakgrunn av invitasjon fra MDG og SP til befaring og møte valgte Venstre å delta. Ved befaring holdt opp mot plankartet kom det tydelig fram at konsekvensen av å la jernbanesporet ligge vil være svært liten for Vormtråkk.

I forbindelse med møtet den 22. juni 2023 kom det fram en bedre beskrivelse av hvor Langset togstopp er planlagt og hvordan terrenget ser ut i dag. Etter gjennomgang av planen og befaring framkommer det at arealet i dag er en bratt skråning som ender i en skjæring så tett på jernbanesporet at det ikke er plass til noen for form parkering. Konsekvensen er at hele arealet som er avsatt til parkering må sprenges ut helt inntil dagens toglinje. Togstoppet ligger så langt nord (s. 32 – 34) at det for det alt vesentlig ligger utenfor gangavstand selv for bebyggelsen på Langset.

På denne bakgrunn vurderer Venstre togstoppet slik det ligger å være helt urealistisk og langt på veg uhensiktsmessig. På bakgrunn av en avveining av ulemper og fordeler har Venstre valgt å støtte høringsuttalelsen. Alternativet for Venstre ville vært å erkjenne at man har gitt opp muligheten for tog i området Minnesund/Langset.