Et krafttak for lokalt helsetilbud

Venstre vil at innbyggerne i Ullensaker skal ha et godt helsetilbud i alle livsfaser og til alle sine helsebehov.

Ullensaker består av et mangfold av mennesker med ulike behov og livssituasjoner. For oss er det viktig at alle får mulighet til å leve frie selvstendige liv, og blir tatt på alvor i møte med våre omsorgstjenester. Vi må sikre en robust helse- og sosialtjeneste som fungere for brede diagnoser og behov, og samtidig har kompetanse og mulighet til å tilby mer spesialiserte tjenester.

De siste årene har helsetjenestens førstelinje, fastlegene, opplevd stor overbelastning. Å sikre et godt fastlegetilbud til vår befolkning blir en av de viktigste oppgavene innen helsetjenesten i Ullensaker. Ullensaker har i over 20 år hatt stor netto tilflytting, hovedsakelig av yngre familier og enslige. Samtidig øker antallet eldre, og gruppen som nærmer seg 80 år øker raskt. Det er derfor nødvendig å øke kapasiteten på kommunens tilbud for eldre – men gjøre dette slik at de beholder sin selvstendighet.

Mange mennesker klarer ikke å håndtere hverdagen uten å ruse seg, Noen med rusproblem har også psykiske og somatiske lidelser og må møtes med verdighet. Rusomsorgen må også jobbe med årsakene til at den enkelte blir rusavhengig, sikre gode helsetjenester og en sosialfaglig, helhetlig og en psykologisk tilnærming til behandlingen.

Hjemmehjelp og hjemmesykepleie skal være tilgjengelig for alle som foretrekker å bo hjemme, men som trenger bistand. Vi vil fortsette å ta i bruk nye teknologiske løsninger som «mitt liv, mitt ansvar» og lignende, og sikre god utbredelse av disse for de som trenger det.

Nye boformer som leilighetsbygg med egne seksjoner for personer som ønsker å bo sentrumsnært og få besøk av sykepleier og/eller hjemmehjelp bør bygges, samtidig som kapasiteten på kommunens bo- og aktivitetssentre må økes i takt med utviklingen i befolkningen.

Det kan i mange situasjoner være en fordel å etablere et forpliktende samarbeid med våre nabokommuner for å sikre tilstrekkelig finansering og robuste løsninger.

Pårørende er en stor del av kommunens helsearbeid, dessverre uten at det blir vektlagt nok. Derfor vil vi etablere en pårørendekoordinator. Vi ønsker også å styrke kommunens arbeid med å etablere og koordinere ansvarsgrupper. En ansvarsgruppe-koordinator vil også kunne fungere i samarbeid med pårørendekoordinator.

Venstre vil:

 • arbeide for at lokalbefolkningen kan ta i bruk ledig kapasitet ved «Cathinka Guldbergs Sykehus»-sykehuset og at sykehusets fasiliteter gjøres tilgjengelig for legevakta hele døgnet.
 • samlokalisere tilbud til kronisk syke med behov for fysikalsk behandling – slik at de som har vanskeligst for å bevege seg slipper å måtte reise rundt til ulike behandlinger og undersøkelser, og god transport der det ikke lar seg gjøre.
 • vi ønsker en betydelig styrkning av kommunens arbeid for å forebygge og følge opp barn og unge som har falt utenfor, eller står i fare for å falle utenfor.
 • en bedre koordinering av kommunens tjenester ovenfor barn og unge.
 • en betydelig styrking i kommunens rusarbeid. Gi ungdom med rusproblemer et bedre tilbud enn dagens ruskontrakter.
 • etablere ny boform i eldreleiligheter i trygge og tilpassede omgivelser med ambulerende helsetjeneste – først sentralt på Jessheim, og deretter i tettstedene.
 • etablere et økt og variert tilbud av boformer for personer som ikke har mulighet til å bo i egen bolig. Det må inviteres til private å etablere løsninger i samarbeid med lånekassen eller finansiering av kommunen.
 • jobbe for at alle som har behov for sykehjemsplass eller omsorgsbolig får tilbud om dette innen rimelig tid.
 • intensivere innføringen av helse- og velferdsteknologi.
 • sikre et tilstrekkelig akutt psykiatrisk tilbud i Ullensaker.
  etablere en tjenestekoordinator-avdeling for helse og omsorg i Ullensaker. Dette skal være en førstelinjetjeneste og sikre god kommunikasjon om rettigheter og muligheter til pasienter og
  pårørende. Denne tjenesten kan også styrke kommunens arbeid med å etablere og drifte ansvarsgrupper ved å flytte dette arbeidet til en sentral enhet i administrasjonen.
 • intensivere etableringen av verdige botilbud til kommunens ROP-klienter (Rus og Psykiatri).
 • etablere helsetilbud for unge på Kløfta.

Les hele vårt valgprogram for 2023-2027 her