Egenorganiserte aktiviteter

Venstres 2.-kandidat Linn Irene Skare går til valg på å gi ungdomsskoleelever i Nes gratis inngang i svømmehallen, dette som folkehelsetiltak. , Foto: Victor Berthelsen

For å sikre ungdommen mengdetrening i vann, samt gi dem en møteplass hvor de kan være aktive sammen hele året, vil vi gi årskort til elever på 8., 9. og 10. klasse, akkurat som man har gjort med 3. klassinger. Dette er viktig for folkehelsa, og vil være et solid bidrag til å styrke unge nesbuers svømmeferdigheter, som har blitt dårligere enn landsgjennomsnittet de siste åra.

Vi i Nes Venstre frykter for at Nes-samfunnet i økende grad gir innbyggerne færre muligheter for å leve «det gode liv der elvene møtes». Folkehelsa i Nes er dårligere stilt enn i befolkninga ellers i vår region. Vi har mer overvekt, ensomhet og psykiske plager. Gjennomsnittsinntekta er også lavere i Nes.

Helse og økonomi henger sammen. Med generelt økte og økende priser må vi som samfunn forhindre at det utvikles en ond spiral mellom folkehelse og privatøkonomi.

Nes Venstre mener derfor det er viktig å støtte oppom frivilligheta, lag og foreninger, slik at
de fortsatt kan drifte sine tilbud til beste for innbyggerne uten urimelige priser og kontingenter.

Det er også sentralt at kommunen utvider og videreutvikler gratistilbud innen uorganiserte og egenstyrte aktiviteter, utlånsordninger og rådgivningstjenester. Mange tenåringer gir seg med organiserte aktiviteter fordi de ønsker å styre tida si mer sjøl. Da må vi gi dem mulighet til dette.

Gratis tilgang til svømmehallen for ungdomsskoleelever er ett slikt tiltakt. Meråpent bibliotek er et annet. Blir folk ekskludert fra tilbud og aktiviteter, dør lokalsamfunna våre sakte, men sikkert ut.

Les hele vårt program For et grønt og levende Nes!

Mer om vår politikk for kultur, idrett og frivillighet:

Folkehelsa i Nes er dårligere stilt enn i befolkninga ellers i vår region. Vi har mer overvekt, ensomhet og psykiske plager. Gjennomsnittsinntekta er også lavere i Nes. Helse og økonomi henger sammen. Derfor må lavterskeltilbud som er tilgjengelige for alle ivaretas og utvides slik at alle har tilgang til arenaer og forebyggende tilbud som sikrer folkehelsa.

Nes Venstre vil:

 • At Nes Svømmehall benyttes mer aktivt i kommunens folkehelsearbeid
 • Arrangere regelmessige dialogmøter mellom organisasjonene, politikere og
  administrasjon
 • Tilrettelegge for økt samarbeid mellom NAV, rådene og organisasjonene for å nå
  ut til flere familier med lavinntekt
 • Utvide til et meråpent Nes bibliotek
 • Styrke utlånsordningene BUA og Nes bibliotek til å inkludere flere redskaper,
  instrumenter og artikler
 • Tilrettelegge for flere egenorganiserte aktivitetstilbud rundt om i kommunen
 • Inkludere vedlikehold av turstier, skiløyper o.l. i kommunale støtteordninger
 • Utrede aktivitetstilbud som i større grad treffer jentene
 • Videreføre arrangementsstøtten og indeksregulere driftsstøtten ihht. KPI
 • Forenkle søknadsregimet ved i større grad bruke frivillighetsregisteret og
  eksisterende systemer for innhenting av informasjon.
 • Legge til rette for flerårig støtte, heller enn kortsiktige støtteordninger.
 • Jobbe for arenaer for lavterskel motoraktiviteter.
 • Øke dirigentstøtten for musikkorps
 • Videreutvikle Høieparken/Årnes brygge med badeplass og skatepark
 • Sikre og utvide gratistilbud som ungdomsklubber og seniorkafé