Lokalt vern av natur

Vi må løse klimakrisen. Miljø og klima setter rammene for alt vi gjør. Klimaendringene er globale, men alle løsninger er lokale. Vi vil fortsette å jobbe for at Ullensaker skal bli foregangskommune innen fremtidsrettet klima og miljøarbeid, som ble vedtatt i forrige periode. Å være fremtidsrettet innen klima og miljø vil også bidra til at Ullensaker blir enda mer attraktiv som sted å etablere ny næring. Vi vil vise hvordan det er mulig å etablere nytt næringsliv og samtidig sikre lokal bærekraft. Slik får Ullensaker en fordel i konkurransen om fremtidens arbeidsplasser.

Venstre vil:

 • sikre at en ny E16 trasé ikke går gjennom Ullensaker og kategorisk avvise tredje rullebane ved Oslo Lufthavn (Gardermoen).
 • utvikle samarbeidsforumet “Gardermoregionen” til å bli en effektiv pådriver for det grønne skiftet blant næringsliv på Øvre Romerike.
 • følge opp og sikre gjennomføringen av å restaurere Jødahlsmåsan og gi Ullensakers del av den status som vernet.
 • være garantist for å beskytte grønn strek (markagrense) som vi fikk etablert i forrige periode for å sikre friluftområder, natur og jordvern.
 • jobbe for at Ullensakers målsetting om å bli en klimanøytral kommune innen 2030 gjennomføres.
 • sørge for at kommunen vekter miljø – herunder klimapåvirkning – med minst 30% ved innkjøp og anbud, som statens innkjøpskriterier nå gir anledning til.
 • sikre at kommunale bygg bygges som klimanøytrale og jobbe for at Ullensaker skal bli forsøkskommune for å kunne kreve energismarte og -produserende bygg.
 • tiltrekke oss klimavennlig næringsliv gjennom å være en krevende, klimabevisst kunde.
 • fortsette arbeidet for frivillig vern av skog og beskytte lokale småskoger.
 • sikre at kommunen fortsetter å søke statlige klima- og miljøordninger som “Klimasats”.
 • etablere støtteordning for elbil-lading i eksisterende borettslag og boligsameier, og kreve minimum 50% ladeplasser i nye prosjekter.
 • lage et kommunalt ENØK-fond til bruk for næringsliv og innbyggere som ønsker å gjennomføre energitiltak.
 • sikre allmennhetens tilgang til viktige friluftsområder i forbindelse med utbyggingsplaner. Områder som Jessheimmarka, Gystad, Hilton, Stordammen og Hersjøen er noen, men langt fra alle.
 • videreføre målet om arealnøytralitet som vi sikret i forrige periode.
 • jobbe for klimavennlig samferdsel i Ullensaker. Vi vil ha ladestasjon for elbusser på den nye bussterminalen på Jessheim.
 • bruke kommunale virkemidler aktivt for å sikre en mest mulig klima- og naturvennlig utbygging, også å bidra med informasjon til utbyggere om hvordan de selv kan gjøre sine utbygginger klima- og naturvennlige.
 • sikre gode krav til blågrønn faktor i Ullensaker og en miljøriktig overvannshåndtering.

Les hele vårt valgprogram for 2023-2027 her