Valgprogram 2023

Program for kommunestyreperioden 2023-2027 Modum Venstre

Dette er våre hovedsaker:

1. En bedre hverdag for brukerne av kommunale hjemmetjenester. Vi ønsker at alle som ønsker det skal få muligheten til å bo hjemme, og at legges til rette for at brukerne har færrest mulig faste personer å forholde seg til.
2. Et løft for Modumskolen, både hva gjelder innhold, ressurser og skolestruktur. Vi ønsker en skolestruktur med tre barneskoler og to ungdomsskoler, en hverdag for lærerne der de skal bruke sin arbeidstid til å lære bort, og en generell styrking av grunnskolebudsjettene
3. Forbedring av kollektivtilbudet til og fra Modum. Vi ønsker togtrafikk på Randsfjordbanen mellom Hønefoss og Hokksund, direktebuss til Oslo og en prøveordning med en ringbuss i Modum.
4. En næringsvennlig og serviceinnstilt kommune. Vi ønsker at næringslivet skal ha gode rammevilkår, vi skal være en kommune som sier «JA», og vi skal legge til rette for gode næringsarealer.
5. En åpen, transparent og fremtidsrettet kommune. Vi ønsker at det etableres et åpenhetsregister i kommunen, at alle kommunale dokumenter publiseres digitalt og at kommunen skal være i front når det gjelder digitalisering av kommunale tjenester

SKOLE OG OPPVEKST

Modum Venstre vil jobbe for en skole som gir elevene og lærerne økt motivasjon, og at hver elev opplever å bli sett og fulgt opp. Vi vil ha mer frihet i skolen, slik at elever kan ha mer påvirkning på̊ sin egen skolehverdag og føle mestring og motivasjon. Vi vil gjøre læreryrket mer attraktivt, gjennom gode lønnsbetingelser og mindre byråkrati og papirarbeid. Alle barnehager og skoler i Modum skal gi barna gode forutsetninger for å bli den beste versjonen av seg selv, og i et læringsmiljø der sosial, etnisk eller økonomisk bakgrunn ikke skal ha betydning for læringsmulighetene. Modum Venstre vil derfor at:

Ressurssituasjonen i grunnskolen generelt skal styrkes, og at det skal bygges ny barneskole i Vikersund og i Åmot
Det skal legges mer til rette for praktisk arbeid i ungdomsskolen for elever som ikke mestrer teoretiske fag og klasseromsundervisning
Det skal legges til rette for flere praktisk rettede uteområder
Lærerne skal ha tid og ressurser til å være nettopp lærere
Grunnskolen må styrkes med flere ressurser og yrkesgrupper som skal jobbe sammen med lærerne for å skape et godt innhold
Tilbudet om e-sport på Søndre Modum ungdomsskole utvides
Alle skoleveier skal gjennomgås og at det skal lages en prioriteringsplan for utbedring
Det skal vurderes om svømmeundervisningen er i tråd med kompetansekravene i læreplanen
Det vurderes gjenninnføring av skoleturer til konsentrasjonsleirer i Polen eller Tyskland
Det skal utredes behovet for mer utvidede åpningstider i barnehagene
Det skal innføres fullt løpende barnehageopptak

HELSE OG SOSIAL

Det vil i årene fremover være langt flere eldre som vil motta kommunale tjenester. Vi må derfor legge til rette for at alle som ønsker det skal bo hjemme så lenge de ønsker, samt at det skal være sykehjemsplasser og ressurser til de som trenger det. I tillegg må vi legge til rette for en mest mulig human ruspolitikk der rusavhengige behandles med verdighet. Modum Venstre vil derfor at:

alle ansatte som ønsker det skal tilbys full stilling
alle som ønsker det skal bo hjemme lengst mulig
brukere av hjemmetjenestene skal ha færrest mulig fast ansatte å forholde seg til
alle som trenger sykehjemsplass skal få det
det skal legges til rette for mer fleksibel bruk av eksisterende bygningsmasse
velferdsteknologi i større grad skal tas i bruk i eldreomsorgen
behandlingskapasiteten for rusavhengige skal styrkes
det forebyggende rusarbeidet for ungdom skal styrkes
det etableres et demenskor i regi av kulturskolen
det settes fokus på tiltak som kan minske følelsen av ensomhet blant eldre
etablere et mestringsteam for ungdom mellom 16 og 18 år

MILJØ, KLIMA OG LANDBRUK

Modum Venstre er opptatt av å ta vare på miljøet og bevare naturen og det biologiske mangfoldet, samt at vi ønsker å gjøre det lettere for moingene å ta grønne valg som etablering av solcelleanlegg. Dette skal vi oppnå ved å:

stille krav om at granulat erstattes med annet underlag på nye kunstgressbaner
etablere en miljøvennlig ringbuss i Modum
forby engangsplast i kommunal regi
verne dyrka mark i størst mulig grad
øremerke en del av overskuddet fra kommunalt eid kraftproduksjon til støtteordningerfor solcellepanel i småskala
legge til rette for enklere regelverk for solcellepanel i småskala
innføre arealregnskap samt legge til rette for at Modum blir en klimanøytral kommune
legge til rette for etablering av parsellhager
bruke miljøvennlige alternativer ved byggeaktivitet i kommunal regi, samt bruk av fornybar energi som energikilde

SAMFERDSEL

For innbyggerne i Modum er det viktig å ha gode forbindelser til omliggende byer og regioner. Vi ønsker å legge bedre til rette for at moingene skal kunne velge grønne reisealternativer. Derfor skal Modum Venstre jobbe for:

direkte bussforbindelse til Oslo
at vi etablerer oss som en jernbanekommune og deltar aktivt i et slikt fellesskap
tog mellom Hokksund og Hønefoss
å redusere prisen på kollektivreiser samt øke frekvensen på kollektivtilbudet

KOMMUNAL ORGANISERING OG STYRING

Modum Venstre ønsker en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen, både det administrative og det politiske nivået. Vi ønsker mer politisk styring og en mer effektiv og visjonær administrasjon. Alle kommunale bygg skal være i god stand. Modum Venstre ønsker å:

utvikle Modum til en foregangskommune innen digitalisering av kommunale tjenester
utarbeide en fullstendig oversikt over alle kommunale bygg med vedlikeholdsstatus
vurdere utredning av eiendomsskatt på boliger
opprettholde lokalt brannvesen, ha ambulanse i kommunen og politi med bemannet kontor
øke kommunens låneramme for å finansiere nye barneskoler i Vikersund og Åmot

DEMOKRATI, ÅPENHET OG INKLUDERING

Modum skal være en åpen, transparent og inkluderende kommune uavhengig av sosial bakgrunn, kjønn, legning eller etnisitet. Innbyggerne skal på en enkel måte ha mulighet til å følge med på hva som skjer i kommunen, og flyktninger skal føle seg velkomne i kommunen. For å få til det ønsker vi at:

kommunen legger til rette for at alle kommunale dokumenter publiseres digitalt på nettsiden
det etableres flere språkpraksisplasser, både i kommunens regi og i regi av næringslivet i Modum
det etableres et prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer
kommunen tar imot den andel av flyktninger som IMDI anbefaler, og at IMDI-midlene øremerkes til dette arbeidet
det etableres årlige informasjonsmøter for alle nyinnflyttede til kommunen
det vurderes ansettelse av en fastlege ved flyktningekontoret
det sette krav til Modum Kirkelige Fellesråd at alle prester i Modum skal vie likekjønnede
det blir en permanent markering av Pride i kommunen
det etableres et åpenhetsregister i kommunen
vurdere større stillingsprosenter for lærerne i kulturskolen slik at man får større fleksibilitet på tvers i kommunen

NÆRINGSLIV OG VERDISKAPNING

Modum Venstre ønsker at kommunen skal oppleves som en næringsvennlig og serviceinnstilt kommune, med gode rammevilkår og med god tilrettelegging for næringsarealer. Viktige tiltak er:

rask og forutsigbar saksbehandling
opplevd god rådgivning til eksisterende bedrifter samt opplevd god etablererveiledning
gode løsninger for næringslivet i forhold til digitale selvbetjeningsløsninger
etablere oversikt over ledige næringsarealer og skilte disse ved hovedveiene
etablere direkte avkjøring fra R-350 til Splitkon
evaluere tilskuddsordningen til Modum Næringsforening

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Modum har gode tilbud både innenfor kultur og idrett, og den frivillige innsatsen i Modum er stor. Modum Venstre ønsker å bygge videre på dette ved å:

Etablere et kulturråd
Støtte opp om Krøderbanens prosjekt om besøkssenter og vognhall i Vikersund
Legge til rette for en refusjonsordning av medlemskontingent slik at barn og unge i lavinntekstfamilier kan delta i organiserte fritidsaktiviteter
Styrke distriktsmuseet for Modum, Sigdal og Krødsherad
Støtte videre restaurering av den verneverdige slepebåten «Greven»