Vannveiene våre bør være en del av valgkampen!

Rundt Oslofjorden snakkes det høyt og bredt om at vi må ta grep og redde fjorden. Det er viktig. Men også her i Lillestrøm og på Romerike bør det slås alarm. Vannkvaliteten i flere av våre elver er svært dårlig.

Særlig gjelder dette i Nitelva, som renner sakte gjennom romerikslandskapet før den renner ut i Øyeren. Her er livet i og ved vannet under sterkt press. Man kan ikke lenger hverken spise fisken her eller ta seg et bad. Og selv om det er gjort noen grep, særlig knyttet til utslipp fra avløpssystemene våre, er det fortsatt en lang vei å gå.

EUs vanndirektiv ble vedtatt i 2000, og ga Norge frist til 2021 for å nå kravet om levedyktige økosystemer og god kjemisk tilstand i alt vann. Hos oss lokalt, har vi fått flere utsatte frister, og ny frist for å nå miljøkravene i Nitelva er nå 2027, men vi ligger fortsatt langt unna å klare det.

Så hva kan vi gjøre? For oss i Venstre, er det åpenbart at det på den ene siden må stilles krav om at arbeidet med å heve vannkvaliteten intensiveres og følges opp med de ressursene som trengs. På den andre siden, må vi også lete etter de tingene du og jeg kan gjøre for å hjelpe til. Og da er vi opptatte av vi skal gjøre det enkelt for deg å velge de mest miljøvennlige løsningene.

Det er sommer, sol og nydelige dager for båtentusiastene på Nitelva, Øyeren og Glomma. Men det er ikke så lett å velge miljøvennlig som båteier i Lillestrøm. Det er nemlig langt mellom lademulighetene. Gjennom den svært vellykkede satsingen på elbil her til lands, vet vi at det er to faktorer som er avgjørende for om folk velger el. Det ene er pris, det andre er infrastruktur. Prisen på elbåt regulerer vi ikke kommunalt, men infrastruktur for lading, kan vi ta tak i. Venstre ønsker at det etableres lademuligheter i flere av de populære båthavnene våre. Og for å få dette til, ønsker vi at kommunen tar grep, slik vi gjorde for elbillading. Vi kan gi etableringsstøtte og gå i partnerskap med båthavnene som ønsker å sette opp lademuligheter for sine besøkende.

I Asker har kommunen stilt krav til håndtering av spylevann ved rensing av skrog. Det forhindrer avrenning av bunnstoff og metaller til vannet. Slike grep kan vi også gjøre i Lillestrøm. Og her kan kommunen ta en aktiv rolle i både å stille tydelige krav, men også legge til rette for at nye, moderne teknologiske løsninger kan tas i bruk. Som kommune bør vi premiere de båthavnene og båtforeningene som tar aktive grep til beste for naturen og livet i og ved vann.

Lillestrøm kommune, arbeider med planer for utvikling av den gamle vannverkstomten i Lillestrøm sentrum. Her er det helt essensielt at vi vedtar en reguleringsplan som ikke går på bekostning av natur og dyreliv. I en tid med stadig økende press på naturen, en kraftig nedgang i biologisk mangfold, må vi verne den naturen som kan vernes. For Venstre betyr det at det vi ikke kan godta bygging ut i Nitelva.

Vi er heldige i Lillestrøm, og vi besitter en enorm teknisk kompetanse i et aktivt teknologimiljø og mange ivrige gründere. Å kunne benytte dette miljøet til beste for kommunen og naturen, bør tillegges vekt. Da kan vi kombinere gode lokale miljøtiltak med god lokal næringslivspolitikk. I Venstre er vi sikre på at de beste løsningene finnes i samarbeid på tvers og med tydelige politiske føringer om hva vi ønsker å oppnå.

Venstre vil ikke godta en ytterligere utsettelse av arbeidet om å nå kravet om levedyktige økosystemer og god kjemisk tilstand i alt vann.

Innlegget sto på trykk i Romerikes Blad mandag 17.juli 2023