Kronikk: En kommune for alle

Mia Bruvik, ungdomskandidat for Stavanger Venstre, Foto: Joachim Steinbru

Kronikk av: Mia Bruvik, ungdomskandidat, Stavanger Venstre

Publisert: DAGSAVISEN RA, 23.07.23

Min viktigste hjertesak er at alle i Stavanger skal leve verdige liv og et liv i frihet. Jeg mener at Venstre er en del av nøkkelen for at Stavanger skal bli en kommune hvor alle får oppleve dette. Ved å gi innbyggerne våre mer frihet skal vi ta Stavanger framover.

Rusavhengige har behov for hjelp, ikke straff. Mennesker som sliter med rus skal møtes med behandling i helsesektoren, ikke straffes i justissektoren. Når regjeringen har stemt mot en nasjonal rusreform og mot at rusavhengige skal få behandling, men istedenfor å fortsette og bli straffet, går vi i Venstre på valg for å sikre en lokal rusreform i Stavanger.

Rusavhengige skal også møtes med verdighet i helsesystemet. De skal møtes som enkeltmennesker med individuelle behov, ønsker og mål. Dermed ser Venstre det som helt nødvendig at mennesker med rus skal bli tilbudt hjelp og at hjelpen er tilpasset den enkelte. Det er på denne måten at mennesker kan få den hjelpen de trenger for å kunne få leve et liv i frihet.

Alle mennesker skal ha rett til å leve et verdig liv. For å kunne gjøre dette, vet vi at det er viktig å ha noe å gå til. Vi er heldige i Stavanger med at det er mange bedrifter som har “plass til en til” på sin arbeidsplass. For å kunne følge opp mennesker som har behov for ekstra støtte ut i arbeid trenger vi den riktige kompetansen til dette. Flere frivillige organisasjoner har bygget seg opp verdifull erfaring med inkludering. Venstre heier på at flere frivillige organisasjoner med kompetanse på arbeidsinkludering skal få legge til rette for arbeidspraksis og hjelpe flere mennesker ut i arbeid. Ved at flere blir inkludert i arbeidslivet sørger vi for større grad av frihet for de det gjelder.

Å ha et verdig liv betyr også å velge selv hvor man vil bo. Mennesker som har en utviklingshemming og som har behov for hjelp fra kommunen til å få sin egen bolig skal ha stor påvirkning på hvor de selv skal bo. Derfor skal Venstre arbeide for at mennesker med en utviklingshemming skal få bo i sitt nærmiljø når de selv ønsker det.

I dag er det mange som har behov for psykisk helsehjelp som står uten et tilbud. Vi i Venstre mener dette er en utfordring vi må ta på høyeste alvor. Spesialisthelsetjenesten sine ventelister blir bare lengre og lengre. Dette gjør at kommunen må kunne tilby enda flere et helhetlig og forsvarlig tilbud for å kunne ta noe av belastningen hos spesialisthelsetjenesten. Det kommunale helsetilbudet må styrkes, slik at det kan ivareta enda flere behov med kort ventetid.

Tilbud for psykisk helsevern må også være lett tilgjengelig. Dette gjør at vi trenger et enda bedre lavterskeltilbud. Venstre heier på at slike tilbud som Helsehuset i Stavanger skal bli styrket slik at enda flere får hjelp og et tilbud når de trenger det.

Frihet er en hjørnestein i Venstre sin ideologi. Frihet til å leve slik man ønsker hele livet. Frihet til å ta så mange egne valg som mulig hele livet. Vi i Venstre ønsker å etablere en demenslandsby hvor mennesker med demens får lov til å leve sine liv slik de selv ønsker det innenfor trygge rammer. Det skaper ikke bare livskvalitet for de demente, men også trygghet og frihet for de pårørende.

Venstre vil også at småbarnsforeldre skal oppleve økt frihet. Dessverre er det slik at flere småbarnsfamilier nå må styre sine liv etter når på året de får barn. I dag er det småbarnsforeldre som må ta ulønnet permisjon og sette sin økonomi på spill fordi det ikke finnes ledig barnehageplass når man trenger det. Vi i Venstre skal jobbe for rullerende barnehageopptak i Stavanger. Slik at alle barn får barnehageplass når de trenger det, uavhengig av når på året det er.

Slik barnehage er viktig for småbarnsfamilier, er SFO viktig for familier med barn på barneskolen. Det er det ikke alle familier som har råd til. Derfor vil Venstre at barn fra familier med lav inntekt skal få gratis SFO på alle trinn. Det sikrer større økonomisk handlingsrom og mer frihet for de det gjelder.

Stavanger skal være en kommune for alle. En kommune hvor alle opplever å leve verdige liv og et liv i frihet. For å få til dette trenger vi en kommune med nok og forsvarlig tilbud til alle befolkningsgrupper. Uansett hvilke behov du måtte ha skal du føle deg godt ivaretatt av kommunen vår. Slik skal Venstre ta Stavanger framover som en kommune hvor alle er inkludert.