Verdighet for rusavhengige

Hvert år dør mer enn dobbelt så mange mennesker av overdoser som i trafikkulykker i Norge. Dagens straffepolitikk har ikke fungert.

Lavere terskel blant unge

De som jobber tett mot ungdom i Lillehammer ser en tendens til at unge har et stadig mer liberalt forhold til narkotika. Det er bekymringsfullt. Lillehammer Venstre vil ha mer satsing på forebygging og opplysning, slik at færre begynner å ruse seg.

I følge Ungdata opplyste 2 % av ungdomsskoleelevene i 2021 at de har brukt cannabis siste år.

I Lillehammer svarer 12 % at de har blitt tilbudt hasj eller marihuana i løpet av det siste året.

Verdig og variert behandlingstilbud

De som utvikler rusavhengighet skal få tilbud slik at de kan komme seg ut av det.

Venstre mener at rusavhengighet alltid skal møtes med omsorg, behandling og verdighet.

Venstre på stortinget og i regjering har i lengre tid forsøkt å få vedtatt en rusreform. Regjeringen gikk inn for reformen da Venstre var med, men stortinget med Ap og Sp stemte dessverre imot.

Venstre ønsker å stå opp for de rusavhengige og behandle avhengighet som en sykdom, ikke en forbrytelse.

Regjeringen med Ap og Sp vil avslutte mulighet for fritt behandlingsvalg. Venstre ønsker at et godt, offentlig behandlingstilbud. Det er også behov for private leverandører av tjenester. For en del pasienter gir disse økt valgfrihet ved at private aktører tilbyr alternative tilnærminger og behandlingsmetoder.

Kjernen i Venstres rusreform er at narkotika fortsatt vil være ulovlig. Det er måten vi møter individets bruk av narkotika som endres. Det er rusmisbruket vi skal bekjempe, ikke den rusavhengige.

Liberal rusomsorg tar utgangspunkt i den enkelte rusavhengiges situasjon. Vi må gjøre veien deres til hjelpeapparatet så kort som mulig.

Lillehammer Venstre vil:

  • Satse på forebyggende tiltak rettet mot unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med informasjon om rusmiddelbruk.
  • Samarbeide med allerede etablerte offentlige tjenester om å tilby brukerrom for rusavhengige.
  • Sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus.
  • Jobbe for å etablere anonyme tilbud om rusmiddeltesting for å forhindre bruk av farlige stoffer.
  • Sikre at kommunen har en ungdomskontakt og et godt lavterskeltilbud for ungdom.