Nyskaping i landbruket

Foto: Celina Christoffersen/Venstre

Venstre i Møre og Romsdal vil ha et landbruk som er verdensledende i nyskaping, klima, miljø og dyrevelferd.

Lesarinnlegg av Pål Farstad, fylkesordførerkandidat Møre og Romsdal Venstre

Levende bygder hele året
Norsk landbruk er en bærebjelke for ivaretakelse av kulturlandskap og beredskap, og i mange områder avgjørende for bosetting og levende bygdesamfunn. Derfor skal vi hegne om bonden og landbruket, og vi vil legge til rette for at flere som ønsker å satse på landbruket får mulighet til det. Det viktigste er at jorda blir brukt til aktiv drift og helårsbosetting.

Venstre vil sikre landbruket forutsigbare rammevilkår, slik vi har i dagens konsesjonssystem og gjennom andre ordninger i landbrukspolitikken. Samtidig må vi se nøye på om det er noe i dagens politikk som hindrer at godt egnet jord for matproduksjon blir brukt til nettopp matproduksjon. Hvordan få økt verdiskaping og mer positive ringvirkninger av og for landbruket er mitt hovedærend.

Tilpasset produksjon
For å nå nasjonale mål for matsikkerhet, helse og klima må vi produsere mer korn, poteter, frukt og grønnsaker der det ligger til rette for det. Vi vil prioritere norsk kjøtt- og melkeproduksjon i fjord- og fjellstrøk og andre steder som er mindre egnet til matplanter. Slik blir også kulturlandskapet ivaretatt. Dette er en del av den nasjonale landbrukspolitikken til Venstre, og i høyeste grad i samsvar med den politikken Venstre i Møre og Romsdal har for vårt fylke.

Økologisk satsing
Venstre vil øke andelen økologisk landbruk fordi det er viktig både for naturmangfold og forbrukernes valgfrihet. Møre og Romsdal har de beste forutsetninger for å bli enda bedre på økologisk landbruk. Det økologiske forskingsmiljøet vi har på Tingvoll er gull verd på landsbasis, og må utnyttes enda bedre av – og for – landbruket i Møre og Romsdal.

Vi må også være enda flinkere til å trekke fram suksesshistorier, slik som bl.a. Tingvollost. Men viktigst av alt; mange nye suksesser må skapes.

Dyrevelferd
Venstre er pådriver for en bedre politikk for dyrenes velferd. Dyrevelferd får heldigvis stadig mer oppmerksomhet, og er et politikkområde der Venstre fortsatt vil være i front. Det er tatt store steg de siste årene, men oppmerksomhet og tiltak for bedre dyrevelferd må ytterligere forsterkes.

Rein luft, lite antibiotikabruk og strenge krav til dyrevelferd må fokuseres enda sterkere som konkurransefortrinn for norsk mat og norsk landbruk.

Jordvern
For Venstre er det viktig med et landbruk som spiller på lag med naturen, der vern av matjord står sterkt. Jordvern handler om å ta vare på dyrka og dyrkbar jord. I inneværende fylkestingsperiode har Venstre vært svært påholden med å akseptere bruk av matjord til andre formål enn matproduksjon. Dette vil vi videreføre også i kommende periode. Det kan gjøres unntak for å løse viktige utfordringer for fellesskapet, men dette må håndteres strengt.

Konkurransefortrinn
Møre og Romsdal har et variert landbruk og jordbruk – fra de bratteste teiger opp fra fjorder og dalbunner til større sletteområder. Alle med sine fortrinn. Venstre vil ha en landbrukspolitikk som tar opp i seg mulighetene i alle deler av fylket – fra innerst til ytterst.

I internasjonal sammenlikning er norsk landbruk blant det reneste som finnes. Norsk landbruk er blant de som bruker minst antibiotika. Det er et konkurransefortrinn. Venstre vil bidra med tiltak som fortsatt fremmer et trygt og bærekraftig norsk landbruk. Vi heier på nyskaping i landbruket og skal gjøre vår del av jobben i Møre og Romsdal.