Venstres skolepakke

Guri, Ida og Lars Petter vil prioritere skolen, Venstre
  • Lærerne skal ha tid til å skape en spennende og motiverende Bodøskole.

Bodøskolen har vært en kuttpost på budsjettene de siste årene, noe Bodø Venstre har vært sterkt imot. Elevene i Bodøskolen må ha nok lærere rundt seg, som har tid til å gjøre det de kan best. I tillegg må det være spesialrom og mulighet til å ha undervisning utenfor skolebyggene når det er hensiktsmessig. Skolen må ha nok ressurser, slik at praktisk og spennende undervisning treffer elevenes ulike behov.

  • Alle elever i Bodøskolen skal møte en kvalifisert lærer.

Bodø Venstre er bekymret for at det er vanskelig å rekruttere lærere og for at søkertallene til lærerutdanningen i Bodø går ned. Alle elever i Bodøskolen skal innen utgangen av perioden ha kvalifiserte lærere, og kommunen skal jobbe aktivt med å gjøre det mer attraktivt å være lærer i Bodøskolen. Venstre nasjonalt vil jobbe for å gjøre læreryrket til en beskyttet tittel.

  • Kompetanse skal lønne seg og lærerne skal sikres en god lønnsutvikling.

Bodø Venstre vil sørge for at Bodø kommune gir tydelige innspill til KS i kommende lønnsoppgjør om at lærerlønnen må opp. Venstre vil jobbe nasjonalt for at kompetanse skal lønne seg, og for at lærerne skal sikres en god lønnsutvikling.

  • Elevene skal oppleve mestring gjennom en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger.

Bodøskolen skal ha et tilbud som alle elever skal motiveres av, men tilbudet må ikke være det samme for alle elever. Bodø Venstre vil jobbe for en skole som gir elevene flere valgmuligheter og mulighet til å lære på ulike vis. Bodøskolen bør ha et praktisk tilrettelagt tilbud for elever som trenger en annen skolehverdag.

  • Elevene skal møte et lag av lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre de kan stole på.

Bodø Venstre vil at kommunen skal jobbe systematisk for å forebygge skolefravær, som er et økende problem for mange elever. Etter pandemien er det ekstra behov for å styrke skolenes kompetanse om psykisk uhelse og tett oppfølging av elevene som trenger det.

  • Teste ut fleksibel skolestart

Bodø Venstre vil at Bodø kommune skal være pilotkommune for fleksibelt opptak i skolen. Barn er forskjellige.

  • Alle elever skal gå på en skole med skolebygg av god kvalitet og med en skolegård det er mulig å leke og være aktiv i.

Dette er et mål som det vil ta mer enn fire år å nå. Men vi må sørge for å sette mer penger av til oppgradering av bygg og skolegårder allerede inneværende år.

  • Alle elever i Bodøskolen skal ha god tilgang på varierte og oppdaterte læremidler, både digitale og fysiske.

Det er lærerne som skal bestemme hvilke læreverk de ønsker å benytte. Kommunen må sette av nok midler til gode læreverk – digitale og fysiske.

  • Bodøskolen skal bli hørt

God kommunikasjon er viktig for et velfungerende demokrati. Bodø Venstre vil ta initiativ til at bystyret setter av tid til å høre Bodøskolen, og vurdere å arrangere et heldagsmøte om skole og barnehage for bystyret.

  • Boliger for borteboerne

Bodø kommune er vertsby for mange borteboende videregåendeskole-elever. Bodø Venstre mener fylket og kommunen bør samarbeide om å realisere elevboliger på tomta til Herredshuset, som en del av prosjektet som skal utvikles der. Venstre nasjonalt vil jobbe for at staten tar en del av finanseringen, slik den gjør med bygging av studentboliger.