Politisk program
2023 – 2027

Steinkjer Venstre

Her finner du Steinkjer Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Steinkjer Venstre går til valg på og vil jobbe for i Steinkjer kommune i perioden 2023 – 2027.

Næringsliv

Steinkjer Venstre vil kontinuerlig arbeide for at Steinkjer skal videreutvikle sin posisjon som administrasjonssenter, pådriver og motor i Trøndelag og på Innherred.

 • Være garantisten for ferdigregulerte næringsareal til næringslivet i Steinkjer og på Innherred.
 • Kontinuerlig arbeide for å få lokalisert flere statlige arbeidsplasser til Steinkjer, samt å videreutvikle de en allerede har.
 • Styrke satsningen på bioøkonomi og Steinkjer som senter for blågrønn næring.
 • Jobbe for å få på plass et pendlerkontor for bedrifter og offentlige aktører i Steinkjer.
 • Videreutvikle Innocamp som et sterkt kompetansesenter i samarbeid med Nord universitet, andre offentlige aktører og næringslivet.
 • Etablere et samarbeid med privat næringsliv om arbeidstrening slik at flere kan ta del i arbeidslivet.
 • Steinkjer Venstre er kritiske til regjeringens økte grunnrenteskatt på vannkraft og ville jobbe for at mer av NTEs overskudd skal tilfalle kommunene.
 • Steinkjer kommune skal gjennomgå retakseringsgrunnlaget for eiendomsskatten på nytt, med sikte for å redusere eiendomsskatten i Steinkjer kommune for næringsliv og innbyggere.

Industri

Steinkjer kommune skal være en av Midt-Norges mest attraktive industrikommuner.

 • Steinkjer Venstre vil etablere en næringspark i Steinkjer etter modell av Mo Industripark. Næringsparken vil drive og utvikle næringsarealet og infrastruktur slik at den enkelte bedrift kan konsentrere seg fullt og helt om sin forretningsidé. Dette er med på å skape et attraktivt og veldrevet industriområde.
 • Vi vil tilrettelegge for oppføring av midlertidige og rimelige boliger i utkanten av kommunen, der behovet for ny arbeidskraft er stort.
 • Samarbeide med Fylkeskommunen slik at utbedring av Fv720 kan kombineres med utvidelse av industri- og næringsareal i kommunen.
 • Steinkjer Venstre vil arbeide for at flere unge blir kvalifisert til et yrke  gjennom å etablere et tettere samarbeid mellom Steinkjer kommune , NAV og næringslivet
 • Steinkjer Næringsselskap består og organiseres som i dag som et aksjeselskap under Steinkjer kommune. Det sikrer en effektiv og profesjonell drift av næringsselskapet med større fleksibilitet og handlekraft til å tilrettelegge for næringsutvikling.
 • Være pådriver for å sikre videre differensiert arbeidsgiveravgift ut over 2027.
 • Styrke de eksiterende klyngene på Innocamp og være med på å legge til rett for en egen industriklynge-satsning.

Oppvekst, barn og unge

Steinkjer skal være en trygg og god kommune og vokse opp i. Venstre er opptatt av kvalitet i skolen og barnehagen. Bosted eller økonomi skal ikke være avgjørende for deltagelse på fritidsaktiviteter.

 • Bidra til at Mære og Steinkjer v.g skoler får et studietilbud som er framtidsrettet og svarer ut behovet til Steinkjer og Innherred.
 • Gjøre det attraktivt for unge å søke seg til læreryrket og for erfarne lærere å bli i yrket.
 • Sikre etter- og videreutdanning for lærere.
 • Steinkjer kommune skal følge opp intensjonene i oppvekstreformen, med tidlig innsats, forebygging, samarbeid, tilpasset hjelp og bedre rettsikkerhet til beste for utsatte barn, unge og deres familier.
 • Jobbe for en inkluderende og mobbefri skole der en styrker samarbeidet mellom hjem og skole.
 • Barn og unge i Steinkjer skal ha tilgang til gode sosiale møteplasser, gjerne i samarbeid med næringslivet og frivilligheten.
 • Steinkjer Venstre vil jobbe målrettet mot det økende utenforskapet i kommunen blant annet igjennom opplevelseskort.
 • Steinkjer Venstre vil innføre et løpende barnehageopptak som tar hensyn til barnas individuelle behov, samtidig som det gir familiene økt fleksibilitet og trygghet. Det skal ikke forskjellsbehandle private og offentlige.
 • Jobbe for at private og offentlige barnehager i Steinkjer kommune kan samarbeide om felles innkjøp og utførelse av driftsoppgaver. Dette kan inkludere samarbeid om anskaffelse av utstyr, vedlikehold av fasiliteter og organisering av aktiviteter.­­­­­
 • Private ideelle barnehager skal få fritak fra eiendomsskatten
 • Steinkjer Venstre vil vurdere behovet for et “hjem for en 50-lapp” for ungdom mellom 15 og 22 år i kommunen. Dette vil bidra til trygg transport hjem fra offentlige og private arrangementer, serveringssteder og kino. Dette kan være et samarbeid mellom drosjeeiere, kommunen og fylkeskommunen.
 • Jobbe for å styrke tilbringertjenesten slik at flere som bor lengre unna sentrum kan delta på fritidsaktiviteter.
 • Videreføre ungdomskontaktene da disse gjør en veldig viktig jobb for ungdom som ellers lett faller utenfor.
 • Steinkjer Venstre vil videreføre en desentralisert skolestruktur.

Folk i sentrum

Steinkjer kommune skal være en god arbeidsgiver, og en forutsigbar samarbeidspartner for frivilligheten, innbyggerne og næringslivet. Kommunen skal ha innbyggerperspektivet i sentrum.

 • Det skal være enkelt å etablere seg i Steinkjer. Kommunen skal være forutsigbar og yte god service.
 • Steinkjer kommune skal ha folk og innbygger perspektivet i sentrum, eks ved at Tranamarka gjenbruksstasjon skal være åpen utover arbeidstid, slik at innbyggerne ikke må ta seg fri fra jobb.
 • Jobbe for å slanke mellomledernivået i kommunen.
 • Steinkjer Venstre skal jobbe for at kommunen skal sertifiseres på Likestilt arbeidsliv.
 • Støtte opp om deltakelse i organisasjonslivet for innvandrere, som et virkemiddel for bedre integrering.
 • Spre et større antall av kommunale boligene i Steinkjer ut av sentrum

Samfunn og kultur

Samskaping mellom innbyggere, frivillighet, det offentlige og næringslivet blir viktig framover. Steinkjer Venstre vil styrke kulturtilbudet og frivilligheten i kommunen. Steinkjer skal være attraktiv og ha et aktivt kulturliv.

 • Arbeidet med bolystteam i Steinkjer bør videreutvikles.
 • Steinkjer Venstre vil styrke støtten til frivillighet, innovasjon og arrangement.
 • Bidra i arbeidet med å styrke sørsamisk språk og kultur i samarbeid med nabokommunene og Nord universitet.
 • Styrke Steinkjer som en studentby, bedre vilkårene og kulturtilbudet for studenter i Steinkjer kommune.
 • Tilby rabatterte forestillinger i det nye kulturhuset til barn, unge og studenter.
 • Jobbe for å få på plass gavekort på kulturarrangement i Steinkjer på 2000 kr for alle studenter ved Nord universitetet, med bostedsadresse i Steinkjer kommune.
 • Jobbe for rimelig parkering for studenter ved Nord universitet.
 • Arbeide for sentrumsnære boliger for studenter og elever, og rimelige fritidslokaler.
 • Steinkjer Venstre vil foreslå at kommunen, i samarbeid med næringslivet og andre, gir et sommerjobbtilbud til ungdom/unge voksne.
 • Styrke og utvikle samarbeidet mellom Trainee Trøndelag, Intro trainee, næringslivet og kommunen for å sikre videre rekruttering av unge voksne med høyere utdanning til kommunen.

Helse og omsorg

Steinkjer kommune skal ha et godt og trygt helsetilbud til alle kommunens innbyggere. Kommunen skal ha en god og verdig eldreomsorg der enkeltmennesket står i sentrum.

 • Kommunen skal i samarbeid med private legge til rette for tiltak som bedrer folkehelsen og bruke HUNT-undersøkelsen i det kunnskapsbasert folkehelsearbeidet.
 • Steinkjer Venstre vil jobbe for å øke grunnbemanningen i helse og omsorgstjenesten.
 • Utvikle og styrke hjemmehjelp- og vaktmestertjenestene til hjemmebasert omsorg.
 • Steinkjer Venstre vil legge til rette for ønsket etter- og videreutdanning av helsepersonell og fjerne uønsket deltid.
 • Styrke tilbudet til Aktivitetssentret og satse på nærnettverket til eldre.
 • Jobbe for egenprodusert mat ved institusjonene i Steinkjer kommune.
 • Aktivitetstilbud til de på bosenter og sykehjem (for eksempel bistå med matlaging, baking, dekorering osv).
 • Jobbe for å gjenåpne varmebadet på Malm
 • Styrke det tverrfaglig og forebyggende arbeidet mot rusmisbruk.
 • Sikre mennesker med rett på brukerstyrt personlig assistent (BPA) et tilbud som gjør det mulig å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet.
 • Venstre vil jobbe aktivt med tidlig innsats og forebyggende arbeid slik at færrest mulig mennesker faller utenfor.
 • Styrke matstasjontilbudet slik at flere som sliter kan få hjelp.

Samferdsel

Venstre vil jobbe for å bedre ferdselsårene og kollektivtilbudet i hele Steinkjer kommune.

 • Jobbe for hyppigere avganger og kortere reisetid på jernbanen mellom Steinkjer og Trondheim.
 • Jobbe for at E6 blir lagt utenom Steinkjer sentrum.
 • Jobbe for firefelts motorvei fra Steinkjer til Åsen.
 • Jobbe opp mot stat og kommune for å få lagt fastdekke på fv. 6330, fv. 203, fv. 202 Selavegen, fv. 762 til Giskås og fv. 297, fv. 396 til Dalbygda.
 • Sørge for utbygging og oppgradering av bredbånd/fiber i hele kommunen.
 • Sikre bygging av et parkeringshus på Teletorget
 • Jobbe for et bedre gang- og sykkelveinett i kommunen.
 • Jobbe for at bom på fv. 17 får lengre nedbetalingstid for å sikre en mindre økonomisk belastning for de som bor i tilknytning til veien.

By og stedsutvikling

Steinkjer kommune skal være en sentral, attraktiv og trygg kommune å bo i.

 • Lage en byutviklingsplan for hele Steinkjer kommune som ser hele kommunen i sammenheng og sikrer god steds- og områdeutvikling.
 • Det skal bli tatt estetiske hensyn ved alle utbygginger i Steinkjer kommune
 • Jobbe for sikre bedre vedlikehold av bygningsmassen i Steinkjer kommune.
 • Bruke kompetansen og kapasiteten til Steinkjerbygg for å skape mer attraktive boligmiljø, næringsarealer og bygningsmasse i kommunen.
 • Vurdere Steinkjerbyggs organisering og portefølje for å sikre en mest mulig slagkraftig organisering.
 • Vi vil styrke Steinkjer som arrangementsby og senter i Trøndelag, og utvikle potensialet i kystriksveien og gjenreisningsbyen.
 • Steinkjer kommune skal være mer proaktiv i prosesser for utbygging til det beste for innbyggere og utbyggere.
 • Bevare Malms industri- og gruvehistorie igjennom å utnevne Malm til bergstad.
 • Kommunen skal påse at bil- og båtvrak ikke forårsaker utslipp av miljøgifter.

Landbruk

Jobbe for å videreutvikle Steinkjer kommune og Innherred region som en av landets fremste jord- og skogbrukskommuner/regioner.

 • Jobbe for videre satsing og utvidelse av landbruksklyngen og landbruksmiljøet i Steinkjer kommune.
 • Øke satsingen på kompetanse og rådgivning, blant annet for å stimulere til økt produksjon av fornybare energikilder.
 • Stimulere til økt satsing på nyskaping i landbruket, samt videreføring av satsningen på kortreist mat og opplevelser.
 • Legge til rette for oppstart og videreføring av seterdrift.
 • Jobbe for at Steinkjer får en helhetlig standard for konsesjoner av landbrukseiendommer, slik at man sikrer en balansert, forutsigbar og bærekraftig utvikling av landbruket i kommunen.
 • Steinkjer kommune skal jobbe for å sikre gode vilkår for reindriftsnæringa
 • Jobbe for enda bedre dyrevelferd til vilt, kjæledyr og husdyr igjennom blant annet å støtte opp om det viktige arbeidet til dyrebeskyttelsen i Steinkjer, og innføre obligatorisk ID- merking av katter.

Klima, miljø og natur

Tap av natur er en vår tids største utfordring. Vi må øke bevisstheten rundt forståelsen av naturen som en verdifull ressurs som må forvaltes for fremtidens generasjoner. For å få fart på det grønne skiftet må vi få fart på industrien.

 • Steinkjer Venstre vil jobbe for ivaretakelse av naturområder og naturmangfold.
 • Hensynta naturmangfold i arealplanleggingen. Områder som har en viktig funksjon for naturmangfold, kan ivaretas på en systematisk måte gjennom arealplanleggingen.
 • Plan for innlemming av grønne lommer, bikuber, beplantning og rydding i Steinkjer.
 • Jobbe for å ta vare på grøntområder og gjøre turstiene i kommunen mer tilgjengelige.
 • Igjennom informasjon, kampanjer og grønn forbrukeratferd skal innbyggerne i Steinkjer bli best på å ta miljøvennlige valg.
 • Kommunen må sette miljøkrav til utbyggere, også i kommunens egen regi. Skal ha ambisjon om mer utslippsfrie byggeplasser i kommunens egen regi.
 • Steinkjer kommune skal ha tydeligere ambisjoner om å redusere klimagassutslipp.
 • Steinkjer kommune skal sikre god dyrevelferd og god viltforvaltning.