Venstre vil bevare lav bebyggelse mot elva

Heidi Oskarsen

Venstre har lest med interesse innspillene og kommentarene fra Gressvik lokalsamfunnsutvalg, senest i artikkelen fra Oddbjørn Pedersen og Ellen Pettersen.

Venstre ønsker å bevare lavere byggehøyder langs elva, og vi har dette også i vårt nye partiprogram for bystyreperioden 2023–2027. Det betyr at vi også ønsker å kjempe for lavere byggehøyder på de prosjektene som planlegges nord for fergestedet på Gressvik. Planene her preges av et brudd med den opprinnelige lave trehusbebyggelsen, og vil bryte kraftig med det historiske preget på bydelen.

For oss i Venstre er det også viktig å bevare det historiske særpreget som ligger i Fredrikstads gamle trehusbydeler. Det er viktig for egenarten for et sted som Gressvik. Her har elvefronten tidligere vært preget av maritim industri, noe den også til dels er. Det mener vi fortsatt er viktig å bevare for næringslivet i Fredrikstad.

At det kan åpnes for boligbygging på Gressvik er Venstre for. Men når dette planlegges i nærheten av de eldste delene av Gressvik, altså ned mot sjøen, må dette gjøres med hensyn til eksisterende historisk bebyggelse og struktur. Skalaen på prosjektet som nå er presentert stenger for mye av både utsynet og innsynet til trehusbebyggelsen.

I tillegg må veiadgang og annen infrastruktur ikke overbelastes, og Gressvik må ikke minst ha skolekapasitet nok til å tåle en storstilt boligutbygging, utover det som allerede er bygd eller bygges. Det er stor grunn til å skjønne lokalsamfunnets bekymring rundt dette.

Gjennom flere prosjekter i Fredrikstad de siste par tiårene har elvefronten flere steder i byen blitt utbygd med store og høye boligklosser. Vi mener høyden mot elva burde vært hensyntatt langt bedre her, og resultatet har dessverre ikke alle steder blitt godt.

For Venstre er det viktig at innbyggernes stemmer på Gressvik må høres i denne saken, og egenarten til lokalmiljøet må veie tyngst. Vi ønsker lavere bygg mot elvefronten.

Tonje Nygård og Trond Svandal. Trykt som leserinnlegg i Fredriksstad Blad, 5.8.2023