Venstres klima- og naturpakke

Venstre

Venstre skal kjempe for klimaløsninger og ta vare på naturen.

Heldigvis finnes det klimaløsninger. Felles for dem er at ingen av dem løser problemet alene og at ingenting kan gjøres kun av de andre. Løsningen ligger i felles handling. Vi må alle gjøre vårt, og vi må gjøre mange ting på en gang. Vi er helt avhengige av at alle – kommunen, fylket, staten, næringslivet og innbyggerne – spiller på lag når vi skal nå klimamålene. Venstre vil sørge for at kommunen gjør sin del. Klima- og naturtiltak skal ikke være en plage for folk, selv om en del ting krever endring. Tvert i mot er målet livskvalitet for alle.

Når det gjelder å stoppe nedbygging av natur, har kommunen mulighet til å gjøre mer. Kommunen forvalter arealet og bestemmer hvordan det kan og skal benyttes. I dette ligger et stort ansvar – og mange muligheter for å ta vare på naturen.

Venstre vil i perioden 2023-2027 jobbe for å:

Stoppe naturtapet

Naturen har en egenverdi, og vi er helt avhengig av naturen balanse. Også naturens artsmangfold må sikres. Vi skal ikke tape mer natur! Venstre vil at Bodø kommune skal ha mål om arealnøytralitet. Det innebærer mer fortetting, gjenbruk av arealer, mer vekt på avbøtende tiltak og restaurering av natur.

Holde Bodømarka hellig

Bodømarka er en enorm og gratis kilde til god fysisk og psykisk folkehelse, til matauk, til store opplevelser og til ro og fred. Venstre vil ikke tillate bebyggelse å krype inn i marka, og vil jobbe for at det finnes tilgjengelige stier og løyper til alle slags brukergrupper. Vi ønsker også å forberede en egen markalov.

Bevare Rønvikjordene

Matjord er en knapp ressurs og er viktig også for beredskapskommunen Bodø. Den må vi ta vare på, både på Rønvikjordene og i resten av kommunen.

Dessverre er matjord gått tapt denne perioden, både på Mørkved, på Nepåkeren og på Thallejordet. Et sterkere Venstre er nødvendig for å kunne gjennomføre vern.

Vi vil ikke avgi et dekar matjord mer til nedbygging. Om få år får vi tilgang til nye arealer i Ny by. Det gir muligheter for en planlagt og klimavennlig byutvikling og gjør det helt unødvendig å ta av matjorda.

Planlegge kyststi rundt Bodøhalvøya

Kyststien er et fantastisk folkehelseprosjekt, og knytter oss nærmere havet.

Venstre vil sikre at Kyststien inngår i planene for utbygging av ny by, slik at den kan forlenges ytterligere og på sikt gå rundt hele Bodøhalvøya.

Gjennomføre Bypakken

Vi må sørge for mer sykkel, kollektiv og mikromobilitet. Vi må gjøre det enklere og tryggere å reise grønt.

Derfor skal vi sikre gjennomføring av Bypakken og kutte prisen på månedskort. Vi er også positive til nye løsninger for mikromobilitet som elsparkesykler, og ønsker å legge til rette for flere slike løsninger.

Kutte utslipp – og følge klimaplanen

Bodø kommune har mål om å kutte utslipp med 70 prosent innen 2030. Vi er milevis unna å nå målene.

Men håpløst er det ikke. Kommunen har en klimaplan som må oppdateres, men ikke minst følges opp med politisk vilje og handlekraft.

Fremme grønn sjøfart

Utslipp fra sjøfarten utgjør en tredel av Bodøs utslipp. Derfor skal vi være pådrivere for grønnere ferger og hurtigbåter og tilrettelegge for grønn sjøfart i Bodø havn.

Satse videre på utslippsfrie byggeplasser

Vi må kutte utslipp fra bygg- og anlegg, som også er en stor kilde til utslipp i Bodø. Der har Bodø jobbet godt, og vi skal sikre fortsatt satsing på utslippsfrie byggeplasser og samarbeide godt med næringslivet.

Bygge ut mer ren energi

Vi må produsere mer fornybar energi. Derfor vil vi satse mer på solceller på Bodøs tak, og utrede solkraftverk på arealene i ny by.

Grønnere gjenvinning og avfallshåndtering

Bodø kommune skal være en sterkere pådriver for mer gjenbruk, gjenvinning og redusere mengdene avfall gjennom sitt eierskap i Iris Salten.

Jobbe med klimatilpasning

Klimaet er i endring og vi må forberede oss. Derfor må vi bruke ressurser på forebygging. Offentlige bygg og anlegg må oppgraderes til å tåle tøffere vær.

Bruke innkjøpsmuskler

Bodø kommune er en stor og viktig innkjøper. Gjennom å stille krav til leverandører både i innkjøp og i anbud, skal vi påskynde bærekraftige leveranser

Ta vare på dyrene

Et godt samfunn tar også vare på dyrene. Dyr har egenverdi, og skal behandles med respekt. God dyrevelferd skal prege husdyrhold både til lands og til vanns i Bodø.

Vi vil jobbe for en dyrevelferdsplan i kommunen, og sette av sentrumsnært hundelufteareal ved Maskinisten.