Vårt program for 2023-2027

Lokalstyrelederkandidat Terje Aunevik
Lokalstyrelederkandidat Terje Aunevik, Svalbard Venstre

Lokalsamfunn | Energiforsyning | By og bolig | Miljø | Skole | Næringsliv | Svalbardpolitikken

Levende lokalsamfunn

Mange av oss kom til Svalbard på grunn av naturen og eventyret, men oppdaget at det gode samfunnet, kulturlivet, folkene og fritidsaktivitetene, gjør at vi blir her. De gode møteplassene, friluftslivet, utelivet, butikkutvalget, kulturtilbudet og idrettsmulighetene, ofte drevet frem av ildsjeler og frivillighet, er ikke noe som kommer av seg selv. Det må jobbes aktivt med dette hele tiden, og lokalpolitikken må formes deretter. Vi i Svalbard Venstre ønsker at alle skal føle seg velkommen og inkludert i et raust og trygt samfunn med et rikt og variert fritids- og jobbtilbud.

Svalbard Venstre vil:

 • være en garantist for at viktige avgjørelser som berører lokalsamfunnet tas i det åpne rom
 • at det skal være lett å bli hørt i saker som betyr noe for deg og dine, uansett om du har bodd her lenge og uavhengig om du har stemmerett eller ikke
 • at det sikres statlig finansiering av ansvarsområder som pålegges LL utover dagens tjenestetilbud
 • jobbe for en fornuftig balanse mellom vern, tilgang og bruk av den fantastiske Svalbardnaturen
 • at forskning, fakta og åpenhet, fremfor ensidig bruk av føre var prinsippet, skal legges til grunn for forvaltningsbeslutningene
 • utarbeide en overordnet plan for arenaer og lokaler som benyttes av kultur og frivillighet, tilpasset fremtidens behov
 • sikre effektiv drift av ungdomsklubben og selvstyrt ungdomshus
 • sikre effektiv drift av alpinanlegget
 • sikre finansieringsordninger og forutsigbarhet for driften av Svalbardposten
 • sikre rett til dekning gjennom Pasientreiser til screening/mammografi for kvinner på Svalbard
 • jobbe for at cruisegjester får handle på Nordpolet AS, og at det åpnes for et begrenset taxfreesalg på flyplassen, for å øke inntektene til korkpengeordningen
 • få på plass en ny levekårsundersøkelse
 • kontinuerlig jobbe for å få ned turnover i samfunnet

Lokalsamfunn | Energiforsyning | By og bolig | Miljø | Skole | Næringsliv | Svalbardpolitikken

Energiforsyning

Energiforsyningen er Longyearbyens hjerte og lunger, og det er avgjørende at det fortsatt jobbes bredt med å finne fremtidens langsiktige energiløsning, samtidig som det jobbes med overgangsløsningen for diesel. Det må snarest mulig etableres nye og mer bærekraftige energikilder med mål om å ta ned utslippene og energikostnadene for oss som bor her. Energi for Longyearbyen er den viktigste strategiske infrastrukturen vi har på Svalbard, og er dermed også et nasjonalt ansvar. Derfor er det avgjørende med et tett samspill og ansvarliggjøring av staten for å lykkes.

Svalbard Venstre vil:

 • prioritere umiddelbare tiltak som tar ned forbruket av fossile energibærere, reduserer miljøutslippet, sikrer tilstrekkelig forsyningssikkerhet for strøm/varme, og gir større forutsigbarhet for vedlikehold
 • utrede mulighetene for rask etablering av solenergi og vindkraftanlegg. I Longyearbyens nærhet er det områder som allerede er industrielt berørt og det antas at energiinstallasjoner vil ha liten visuell og miljømessig påvirkning
 • etablere tariff og prisingsmodeller for strøm og varme som reflekterer de reelle kostnadene forbundet med leveransen av energi, gjør det mulig for plusskunder å selge energi tilbake via strøm- og fjernvarmenettet
 • være modig i vurderinger av drifts og eierskapsmodeller for energiforsyningen i Longyearbyen, og sikre best mulig samarbeid og at kostnadene til energiforsyningen ikke blir stående i veien for utviklingen av tjenester som LL skal levere til innbyggerne, f.eks. skole, barnehage, plan og tekniske tjenester
 • jobbe for at også utviklings- og innovasjonsfokuset prioriteres i det videre arbeidet med fremtidens energiløsning
 • at det sikres statlig finansiering av ny energiforsyning, for å sikre at bærekraftperspektivet løftes høyt i utviklingen fremover. Det er urimelig å belaste en omskiftelig befolkning i Longyearbyen for kostandene av så sentral og kritisk infrastruktur som dette, i en av Norges viktigste regioner

Lokalsamfunn | Energiforsyning | By og bolig | Miljø | Skole | Næringsliv | Svalbardpolitikken

By og boligutvikling

Longyearbyen er kommet for å bli! Det er behov for heving av boligstandarden spesielt med tanke på energiøkonomisering og fundamentering. Vi vil vekk fra preget av midlertidighet og kortsiktighet. Derfor vil Svalbard Venstre utvikle byggeteknisk forskrift og arealplanen, slik at nye bygg får en varig kvalitet, bruker lite energi og er tilpasset et arktisk klima i endring. Den rimeligste og mest miljøvennlige energien er den man ikke bruker. Det er også viktig at reiselivets omfang og påvirkning styres og settes i sammenheng med byutviklingen.

Svalbard Venstre vil:

 • jobbe for å utvikle et attraktivt næringsområde på Hotellneset som åpner for flytting av lager og næringsaktivitet ut fra sentrum og sjøområdet
 • fremskaffe en bedre og mer oppdatert boligstatus
 • sikre en bedre og mer robust vannforsyning
 • legge til rette for at det bygges nok nye boliger, inklusive hybler, i et omfang som også gjør det mulig å få gjennomført nødvendig ENØK-oppgradering av eksisterende boliger
 • følge opp utviklingsplanene som er beskrevet i Nasjonal Transportplan om utviklingen av Longyearbyen Havn
 • jobbe for at midler fra havnedriften benyttes til fellesgodetiltak som også forbedrer adgang og sikkerhet for besøkende. Eksempelvis tilrettelegging for gående og syklende
 • utrede muligheten for differensiert prising av anløps og havnekostnader som verktøy for å spre skipstrafikken bedre
 • få på plass et turistgebyr som kan finansiere fellesgodetiltak og tilrettelegging som sikrer en byutvikling til beste for oss som bor her
 • bidra til en utvikling av sjø og naustområdet som skaper forutsigbarhet og gagner lokalsamfunnet

Lokalsamfunn | Energiforsyning | By og bolig | Miljø | Skole | Næringsliv | Svalbardpolitikken

Miljø

Arktis har hele verdens oppmerksomhet og er i en særstilling når det gjelder effektene av klimaendringer og globale miljøutfordringer. Grepene vi gjør her vil bli lagt merke til. Det gir utfordringer, men også muligheter. Longyearbyen som utviklingsarena og utstillingsvindu er nettopp en slik mulighet. Svalbard Venstre vil bidra til å drive denne utviklingen i riktig retning, med en klar forventning til sentrale myndigheter om at dette er en del av det internasjonale ansvaret Norge har i Arktis.

Svalbard Venstre vil:

 • stille miljøkrav i forbindelse med offentlige anbud slik at miljø er med som vektingsgrunnlag i vurderingen av tilbydere
 • utrede muligheten for å stille krav om energiproduksjon på tak og fasader til nye bygg – i tråd med regulativ og tariff for strøm og varme
 • innføre en differensiert havneavgift basert på grad av forurensning, og utrede mulighetene for at miljødelen i en ny prisingsmodell kan være en finansieringskilde for konkrete klima- og miljøtiltak
 • jobbe for at det gis tilgang til finansieringsordninger for ENØK-tiltak som er tilpasset Longyearbyen
 • at klima og miljøgevinsten skal være drivende for beslutninger om rehabilitering kontra rivning i fremtidige eiendomsprosjekter
 • stille krav om klima- og miljøsertifisering av bygg
 • jobbe for mer miljøvennlig ferdsel i byen gjennom utbygging av flere gang- og sykkelveier, sykkelskur og lademuligheter for el-biler

Lokalsamfunn | Energiforsyning | By og bolig | Miljø | Skole | Næringsliv | Svalbardpolitikken

Skole, opplæring og sosiale forhold

Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller med mål om å gi barna våre like muligheter i livet. Derfor er skole alltid en prioritet for Venstre. Gode og inkluderende oppvekst- og opplæringsvilkår er en av de viktigste oppgavene lokalpolitikken har ansvaret for. Et godt og forutsigbart barnehage-, SFO- og skoletilbud er helt avgjørende for å vedlikeholde og styrke familiesamfunnet i Longyearbyen.

Svalbard Venstre vil:

 • utarbeide en overordnet plan tilpasset fremtidens behov knyttet til barnehage-, SFO- og skolelokaler
 • sikre stabile ressurser ved skole og barnehage for å opprettholde et godt opplæringstilbud. Å beholde kompetansen, men aller helst øke den over tid, skal prioriteres
 • sikre miljøarbeider- og støtteressurser som gir lærerne rom for å kunne prioritere undervisningen, og samtidig sikre et godt skolemiljø som gir elevene trygge rammer
 • jobbe for å få til et tilbud om helsestasjon for ungdom med enkelte spesialisthelsetjenester, eksempelvis psykolog
 • styrke videregående tilbud med mål om et mer stabilt elevgrunnlag i tråd med utviklingen i lokalt næringsliv, og videreføre ordningen med fastlandselever
 • sikre fortsatt kulturskoledrift og vurdere samdriftsløsninger som også kan komme frivillige lag, korps, kor o.l. til gode, i form av dirigent og instruktørtjenester
 • garantere oppfølging av arbeidet med Veilederen til «Forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen» med særskilt vekt på forståelsen om rett til spesialundervisning

Lokalsamfunn | Energiforsyning | By og bolig | Miljø | Skole | Næringsliv | Svalbardpolitikken

Næringsliv, forskning og utdanning

Longyearbyen er i omstilling. Perioden med omfattende infrastrukturtiltak i form av store bygg- og anleggsprosjekter, har en ende. Samtidig er kullgruvedriften besluttet nedlagt. Longyearbyen må utvikles til å bli noe mer enn kun en ren reiselivsdestinasjon. Derfor er fortsatt næringsutvikling viktig for å få til både mangfold, bolyst og bli-lyst også på sikt. Lokalt næringsliv er svært viktig for service- og samfunnsfunksjonene i et isolert samfunn uten nabokommuner. Derfor skal forhold som lokal tilhørighet, lokalsamfunnsansvar, norske arbeidsbetingelser og anstendige kontraktsforhold prioriteres i næringsutviklingen. Svalbard Venstre er et kunnskapsparti. Vi ønsker mer forskning og flere studenter som blir her lenger og tar aktivt del i Longyearbysamfunnet.

Svalbard Venstre vil:

 • ha et ordnet og godt organisert arbeidsliv
 • at staten og det offentlige også må vektlegge betydningen av det totale lokalsamfunnsperspektivet i utformingen av anbud og innkjøpsordninger
 • sørge for en ny innkjøpsinstruks for Longyearbyen Lokalstyre, med fokus på næringsaktivitet som kommer Longyearbysamfunnet til gode
 • utrede muligheten for etablering av et næringsregister, som kan videreutvikles til å påvirke næringen i ønsket retning
 • utrede muligheten for konsesjonsordninger for næringslivet, som verktøy for å styre utviklingen
 • at reiselivet hele tiden utvikles i en mer bærekraftig retning
 • være en dyrevenn og jobbe for å finne løsninger for veterinærdrift som sikrer tilstrekkelig veterinærtilgang og gode rammer for dyrevelferd, som på fastlandet
 • at Store Norske sin rolle på Svalbard utvikles til beste for lokalsamfunnet, og på en måte som gir resterende næringsliv trygghet, forutsigbarhet og grunnlag for samarbeid lokalt
 • være en folkehøgskole-venn og utfordre og bidra til at folkehøgskolens elever og ansatte involveres og inkluderes i lokalsamfunnet
 • bidra der UNIS trenger politisk støtte i saker som gagner Longyearbyen
 • bidra til en tettere samhandling mellom næringsliv, forvaltning og forskning, med mål om flere lokale og helårlige arbeidsplasser
 • sikre bedre, og mer bærekraftige logistikktjenester for lokalsamfunnet og det lokale næringslivet

Lokalsamfunn | Energiforsyning | By og bolig | Miljø | Skole | Næringsliv | Svalbardpolitikken

Svalbardpolitikken

Inkludert Svalbard – er Norge en stor havnasjon, og en arktisk supermakt. Norges prioritering av Longyearbysamfunnet må legge dette til grunn for utviklingen og gjøre det synlig for verden. Det vi gjør her i Norges nordligste region legges merke til, derfor bør ambisjonsnivået være høyt. Norge bør gå foran. Men samtidig som Longyearbyen har gått i retning av en kommunemodell, så er virkeligheten også at det på nasjonalt nivå ligger føringer utenfor lokaldemokratiets muligheter for kontroll.

I lys av de svært krevende utfordringer både lokalsamfunnet og Norges svalbardpolitikk står overfor i tiden fremover, ikke minst sett i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen med en pågående krig i Europa, er det avgjørende at den gjensidige tilliten mellom lokalsamfunnet og Oslo styrkes. Innbyggerne i Longyearbyen har en særlig interesse av høy, gjensidig tillit på dette området. Derfor vil vi arbeide aktivt for en god dialog mellom lokalstyret og statlige myndigheter, både Sysselmesteren, sentrale virksomheter og departementer i Oslo. I denne dialogen er Svalbard Venstre opptatt av bedre å forstå statlige føringer og prioriteringer for Svalbard, samtidig som det er viktig at sentrale myndigheter forstår og viser respekt for lokalsamfunnets behov.

Svalbard Venstre vil:

 • øke dialogaktiviteten inn mot sentrale myndigheter, partier, storting og regjering for å ta del i beslutningene som påvirker lokalsamfunnet
 • synliggjøre Svalbards helt unike posisjon i Arktis, og aktivt jobbe for at denne nasjonale betydningen spilles tydeligere inn i beslutningsprosesser som berører Longyearbysamfunnet
 • være en aktiv partner, rådgiver og medspiller i utformingen og praktiseringen av Svalbardpolitikken