Framtiden for Vibrandsøy

Foto: Haugesund Venstre

Vibrandsøy er en unik øy i nasjonal sammenheng med sin sentrumsnære beliggenhet, flotte frilufts- og rekreasjonsområder og store kulturhistoriske verdi.

Det har skjedd mye positivt på Vibrandsøy de siste årene. Øya har fått en dagstur-hytte og Haugesund turistforening har satt i stand Knutsen-villaen. Dette gir folk større mulighet til dagsbesøk og overnatting på øya. Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune har restaurert flere av de flotte sjøhusene, og privatpersoner har satt sine hus i stand. Vi ønsker likevel fortsatt utvikling på Vibrandsøy, og det gjør vi best gjennom å tenke naturmangfold, friluftsliv og kulturhistorie.

Kunst og håndverkssenter

I kvalitetsmelding for grunnskolen i Haugesund 2022, kan vi lese at 63,8 prosent av elevene fra Haugesund som gikk på yrkesfag fullførte og besto videregående i løpet av fem år. Det er en vesentlig forskjell i forhold til snittet for Rogaland som er 74.3 prosent. Elevundersøkelsen fra 2020 viser at praktisk undervisning og motivasjon er de områdene ungdomsskoleelevene i Haugesund er minst fornøyd med. Gjennom et kunst- og håndverksenter på Vibrandsøy kan vi legge til rette for en økt satsing på håndverksfag, variert og praktisk undervisning og opplæring i Haugesunds kulturhistorie.

Miljøvennlige boliger

Vibrandsøy er et frilufts- og rekreasjonsområde for folk på Haugalandet. Samtidig vil vi gjerne ha flere fastboende på øya for å få et levende øysamfunn året rundt. Den beste måten å bevare øya på er at det bor folk der. Vi sier imidlertid klart nei til store og moderne leilighetskomplekser på øya. Det bør satses på gjenbruk av eksisterende bygninger heller enn å rive det gamle for å bygge nytt. En utbygging av miljøvennlige boliger i den allerede bebygde delen i sør må være forsiktig og passe inn med eksisterende bebyggelse.

Båtforbindelse

God båtforbindelse til Vibrandsøy er helt avgjørende for videre utvikling av øya. Røværruten går i dag innom øya etter mange år uten rutebåttilbud. Dette gjør øya mer tilgjengelig for folk flest enn før, men vi ønsker å øke frekvensen på rutebåtanløp. Framtidige anløp av ny elektrisk bybåt mellom fastlandet, byøyene og Karmøy vil også gi bedre forbindelse. Vi bør også legge til rette for småbåtplasser for folk som vil besøke øya med egen båt.

Helhetlig og langsiktig plan

Vibrandsøy har et stort potensial for videre utvikling gjennom friluftsliv, bosetting, turisme, undervisning og kulturaktiviteter. Vi bør ha helhetlige og langsiktige planer for å få en god utvikling av øya. Vi har fra før en forvaltningsplan for friluftsområdene i nord. Vi bør nå få en tilsvarende plan for hva vi vil med den søndre delen av øya hvor bebyggelsen ligger.