Fra Klimaplan til Klimahandling!

Gjelten Camping under ekstremværet Hans.
Bilde: Liv Maren Mæhre Vold, Alvdal MIV

Høringsuttalelse

Kommunedelplan for klima og energi for Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os kommune

Innledning

Forslaget til kommunedelplanen er meget godt gjennomarbeidet med flere gode og konkrete forslag. Venstre i Alvdal, Tolga og Tynset er opptatt av at planen ikke skal bli liggende i en skuff, men inspirere til handling på alle områdene av samfunnet. Situasjonen for klimaet er alvorlig og krever at alle bidrar sammen og hver for seg. Bærekraftige fjellkommuner i en grønn region må derfor følges opp med jevnlige påminnelser både politisk og i de kommunale virksomhetene.

Gjør det lett for nordøsterdølene å ta grønne valg!

Med Klima og energiplanen i bakhånd kan kommunene tilrettelegge og inspirere innbyggere til å ta grønne valg hjemme, på arbeid og i fritida. Grep for mer miljøvennlig transport, sykkelveier og grønne energivalg er overkommelige tiltak som den politiske ledelsen kan gjennomføre raskt og uten store kostnader.

Venstre vil supplere listen av konkrete tiltak i planen med noen flere forslag:

 • Kommunene bør i samarbeid se på hvordan elektriske minibusser kan bidra til å redusere privat bilbruken med fleksible tilbud for eksempelvis ungdom som skal benytte ulike fritidstilbud eller eldre som trenger å komme seg til butikken.
 • Kommunene bør i samarbeid utrede en app for samkjøring.
 • Fjellregionen bør utarbeide en felles gå og sykkelstrategi
 • Boligeiere som satser på miljøvennlige boliger bør belønnes ved eksempelvis en reduksjon i eiendomsskatten.
 • Kollektivtilbudet bør utvides og prisene senkes.
 • Flere togavganger til Oslo og Trondheim. Venstre vil støtte Sj Nord å skaffe miljøvennlige hyridtog sånn at flere kan reise klimasmart.
 • Kommunene bør etterspørre avfallsforbrenning av restavfall hos FIAS med CO2 fangst.
 • Det må stilles krav om installasjon av solcellepaneler ved bygging av nye offentlige bygg og stimulere til økt bruk på boliger og næringsbygg
 • Utvide eksisterende fjernvarmeanlegg for å stimulere til økt bruk av bioenergi. Utnytte fjllbjørka som eregiressurs.
 • Det bør vurderes å etablere et regionalt klima og energifond i Fjellregionen som belønner og gir tilskudd til energieffektivisering og klimavennlige løsninger både for private og næringslivet.
 • Fjellregionen bør arbeide for rimelige strøm for å stimulere til klimavennlige valg i en region som er kaldere enn resten av pris regionen Østlandet. Tilgang på rimeligere strøm vil tjene private husholdninger og virke attraktivt for etablering av nye næringsaktører.

Næringslivet ønsker å være grønnere.

Kommunene bør videre forplikte seg til aktivt å følge opp planen i tett samarbeid med eksisterende næringsliv. Det finnes flere gode initiativ og allerede påbegynte tiltak som næringslivet i regionen har signalisert offentlig. Kommunene bør spille en aktiv rolle for å bidra til å utvikle disse.

Venstre mener:

 • Kommunene må aktivt søke og ta initiativ til prosjekter/søknader i KLIMASATS-Ordningen for å kutte utslipp i samarbeid med næringsliv https://www.miljodirektoratet.no/klimasats.
 • Kommunene kan prioritere arbeidet med utvikling av nye klimanøytrale næringsvirksomheter – grønne næringer i regionen.
 • Regionen bør arbeide for etablering av anlegg for biogassproduksjon og fyllestasjoner for biogass. Dette er viktig for å gjøre lastebiler, anleggsmaskiner og landbruksmaskiner klimanøytrale.

Kommunene er pådrivere i det grønne skiftet

Kommunene i fjellregionen bør ta eierskap over de tiltak som trengs for å møte de globale klimaendringene. Om politikerne i regionen forholder seg passive kan Nord Østerdalen komme i den situasjonen at vi blir nødt til å følge pålegg fra nasjonal og overnasjonale myndigheter. I tillegg har kommunene et særskilt ansvar som rollemodeller for befolkningen.

Venstres forslag til tiltak i kommunal sektor:

 • Kommunene i regionen bør innføre klimabudsjett og klimaregnskap innen 2025 både hva gjelder utslipp i kommunen som helhet og kommunale utslipp.
 • Kommunene bør stille krav om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser der kommunen selv er byggherre.
 • Kommunene bør sette strengere miljø- og klimakrav ved innkjøp, anbudsrunder og i byggesaker.
 • Kommunene bør stille krav om energieffektivitet i kommunens egne nybygg og rehabiliteringsprosjekter og innstalere/ta i bruk alternativ energi der det er mulig.
 • Kommunene bør legge til rette for at kollektivtrafikken kan løse flere hverdagsproblemer gjennom bestillingstransport, for eksempel aldersvennlig transport, henting og levering til fritidsaktiviteter og skoleskyss.