Næringspolitikk og samferdsel

✔︎ Venstre mener at Røros kommune må jobbe for å tiltrekke seg flere statlige arbeidsplasser.
✔︎ Røros kommune bør ikke drive næringsvirksomhet i direkte konkurranse med private aktører.
✔︎ Det må satses aktivt på næringsutvikling og at vi har nok byggeklare tomter til en slik ekspansjon.
✔︎ Vi trenger et differensiert areal-tilbud for transformasjon, videre utvikling og nyetablering av arbeidsplasser. Videre utvikling av Havsjøveien er viktig i denne sammenheng og samlokalisering vil gi synergier både økonomisk og faglig.
✔︎ Røros må holde liv i tanken om å få Fv. 30 forsvarlig utbedret. Fylkeskommunen bør betale mer siden denne er en reserveløsning for E6/ Fv. 3.
✔︎ Venstre ønsker et bedre kollektivtilbud mellom Røros og Trondheim.
✔︎ Rørosbanen må sikres utvikling som et grønt transporttilbud. Vi mener at hydrogen kan testes ut på Rørosbanen som et alternativ til strøm.
✔︎ Veivedlikeholdet må trappes opp.