Program: Åpenhet og innsyn styrker lokaldemokratiet!

Foto: Per Aage Pleym Christensen

I denne artikkelen kan du lese om hva Venstre vil gjøre for å styrke lokaldemokratiet i Eidsvoll

Lokaldemokratiet bygger på frivillighet, tillit, og nærhet mellom folkevalgte, velgerne og lokalmiljøet. I dag er det mange tegn på at denne tilliten forvitrer, en utvikling som er viktig å være på vakt mot og motvirke. Venstre jobber for å bevare, styrke og utvikle lokaldemokratiet.

Innbyggerne må ha tillit til sine lokale folkevalgte. For å oppnå tillit må det være åpenhet om og innsyn i politiske prosesser og beslutninger. Partiene bør begrunne sine standpunkter og stemmegivning, slik at innbyggerne er kjent med grunnlaget for de beslutninger som gjøres i folkevalgte organer. Åpenhet og innsyn må være regelen i Eidsvoll, ikke unntaket.

Mange beslutninger som angår innbyggerne i Eidsvoll tas av andre enn de folkevalgte i kommunen. Det må være tydelig hvilke beslutninger som ikke tas i Eidsvoll, og hva de folkevalgte i Eidsvoll har gjort og vil gjøre for å påvirke beslutninger som tas utenfor lokale folkevalgte organer.

Venstre vil styrke lokaldemokratiet ved å bidra til mest mulig åpenhet og innsyn, og være tydelig i argumentasjonen for egne standpunkter og stemmegivning.

Valgdeltagelsen i Eidsvoll har vært for lav. Venstre vil jobbe for å øke valgdeltagelsen.

Det er viktig at nye velgere forstår viktigheten av demokratiet, og inviteres til å delta så tidlig og så enkelt som mulig. Terskelen til valglokalet må derfor senkes. Førstegangsvelgere som er elever på videregående skole, bør kunne forhåndsstemme på skolen. Venstre vil foreslå at Eidsvoll får gjennomføre et prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer.

Venstre vil:

  • At avtaler mellom partier om hvordan Eidsvoll skal styres gjøres kjent for innbyggerne
  • At livestreaming av møter skal gjelde alle møter i folkevalgte organer
  • At opptak skal gjøres av alle møter i folkevalgte organer, også når de er lukket
  • At kommunens offentlige postjournal gir gode innsynsmuligheter i politiske og administrative prosesser, og at prinsippet om meroffentlighet blir praktisert.
  • At kommunens folkevalgte får bedre innsyn og tidligere involvering i budsjettarbeidet.
  • At administrasjonen jobber aktivt for å involvere innbyggerne gjennom effektiv og inkluderende kommunikasjon og godt høringsarbeid
  • Etablere ordning for innbyggermedvirkning ved rullering av planer og ved behandling av større reguleringssaker
  • At det innføres et gave- og lobbyregister for profesjonell kontakt med medlemmer av kommunestyret, formannskapet og øvrige råd og utvalg
  • Arbeide for å styrke tilliten mellom innbyggerne og kommunen.
  • Senke terskelen til valglokalet ved at førstegangsvelgere får forhåndsstemme på de videregående skolene
  • At Eidsvoll skal ha prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer

Program for Eidsvoll Venstre 2023 – 2027