Politisk program
2023 – 2027

Eidsvoll Venstre

Her finner du Eidsvoll Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Eidsvoll Venstre går til valg på og vil jobbe for i Eidsvoll kommune i perioden 2023 – 2027.

Last ned programmet som PDF

Program for Eidsvoll Venstre 2023-2027

Et bedre Eidsvoll!

I 2023 skal du avlegge stemme i en tid der mange opplever tilværelsen som usikker og utrygg. Klimakrisen skaper våtere, villere og mer ustabilt vær, som kan ha store konsekvenser også i Eidsvoll.

En brutal krig i Europa gir fare for forsyningskrise og varemangel, med økende priser og rentenivå, og som skaper en generell utrygghet. Krigen gir også mulighet til å skape samhold mellom folk, og vise solidaritet med dem som kjemper for livet, demokratiet og sitt
lands selvstendighet.

Eidsvoll opplever som de fleste kommuner i hovedstadsregionen at folketallet øker gjennom innflytting. Nye innbyggere har behov for kommunale velferdstjenester, men flere innbyggere skaper også press på natur og dyrket mark. Til tross for at eiendomsskatten er innført, driver kommunen med underskudd.

Eidsvoll er stedet hvor grunnlaget for det moderne norske demokratiet ble skapt. Eidsvoll bør derfor være en foregangskommune for et levende lokaldemokrati, der innbyggerne får mulighet til aktivt å være med på å utforme både sine nærmiljøer og hele kommunen for fremtiden. Åpenhet og innsyn i demokratiske prosesser er grunnlaget for innbyggernes tillit til de folkevalgte og lokaldemokratiet.
Eidsvolls folkevalgte har ansvar for en økonomisk styring og prioriteringer som gjør deg trygg på at du vil motta velferdstjenester av god kvalitet, når du har behov for det.

I Eidsvoll kan du leve et godt liv. Med vakker natur, et rikt tilbud innen idrett og kultur, og et foreningsliv med frivillige organisasjoner har alle mulighet til et aktivt liv og en meningsfull tilværelse. Det er fullt forståelig at mange ønsker å bosette seg i Eidsvoll.
Et godt kollektivtilbud og relativt korte avstander gir innbyggerne i Eidsvoll tilgang til et stort arbeidsmarked med mange forskjellige typer jobber. For å skape et godt grunnlag for velferd trengs nye bedrifter og arbeidsplasser – i Eidsvoll.

Med vakker natur, rik historie, gode kommunikasjonsmuligheter og sentral beliggenhet har Eidsvoll et godt utgangspunkt. Venstre vil ta Eidsvoll videre – i balanse med hensynet til miljøet rundt oss.
Venstre jobber for et bedre Eidsvoll!

Knut Bakkehaug
leder Eidsvoll Venstre og 1.kandidat 2023

Inkludering, toleranse og raushet

Respekten for det enkelte menneske står i sentrum for de liberale verdiene. Vårt grunnsyn bygger på at mennesker er frie og likeverdige. Vi vil skape et samfunn der folk har frihet til å forme sitt eget liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet.
Venstres kjerneverdier er inkludering, toleranse og raushet.

Et liberalt menneskesyn bygger på en sterk overbevisning om at mennesker har evne til å skape når de får frihet til å utfolde seg. Dette gjelder også evnen til å ta ansvar for egne handlinger, og til å vise omsorg for medmennesker. Frihet er forutsetningen for ansvarsfølelse.
Liberal politikk er å arbeide for mangfold i samfunnslivet, og at mellommenneskelige forhold bygger på toleranse og respekt. For et liberalt parti er enkeltmennesket målestokken for politikken.

Venstre setter mennesker foran systemer.

Åpenhet og innsyn styrker lokaldemokratiet!

Lokaldemokratiet bygger på frivillighet, tillit, og nærhet mellom folkevalgte, velgerne og lokalmiljøet. I dag er det mange tegn på at denne tilliten forvitrer, en utvikling som er viktig å være på vakt mot og motvirke. Venstre jobber for å bevare, styrke og utvikle lokaldemokratiet.

Innbyggerne må ha tillit til sine lokale folkevalgte. For å oppnå tillit må det være åpenhet om og innsyn i politiske prosesser og beslutninger. Partiene bør begrunne sine standpunkter og stemmegivning, slik at innbyggerne er kjent med grunnlaget for de beslutninger som gjøres i folkevalgte organer. Åpenhet og innsyn må være regelen i Eidsvoll, ikke unntaket.
Mange beslutninger som angår innbyggerne i Eidsvoll tas av andre enn de folkevalgte i kommunen. Det må være tydelig hvilke beslutninger som ikke tas i Eidsvoll, og hva de folkevalgte i Eidsvoll har gjort og vil gjøre for å påvirke beslutninger som tas utenfor lokale folkevalgte organer.

Venstre vil styrke lokaldemokratiet ved å bidra til mest mulig åpenhet og innsyn, og være tydelig i argumentasjonen for egne standpunkter og stemmegivning.

Valgdeltagelsen i Eidsvoll har vært for lav. Venstre vil jobbe for å øke valgdeltagelsen.
Det er viktig at nye velgere forstår viktigheten av demokratiet, og inviteres til å delta så tidlig og så enkelt som mulig. Terskelen til valglokalet må derfor senkes. Førstegangsvelgere som er elever på videregående skole, bør kunne forhåndsstemme på skolen. Venstre vil foreslå at Eidsvoll får gjennomføre et prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer.

Venstre vil:

 • At avtaler mellom partier om hvordan Eidsvoll skal styres gjøres kjent for innbyggerne
 • At livestreaming av møter skal gjelde alle møter i folkevalgte organer
 • At opptak skal gjøres av alle møter i folkevalgte organer, også når de er lukket
 • At kommunens offentlige postjournal gir gode innsynsmuligheter i politiske og administrative prosesser, og at prinsippet om meroffentlighet blir praktisert.
 • At kommunens folkevalgte får bedre innsyn og tidligere involvering i budsjettarbeidet.
 • At administrasjonen jobber aktivt for å involvere innbyggerne gjennom effektiv og inkluderende kommunikasjon og godt høringsarbeid
 • Etablere ordning for innbyggermedvirkning ved rullering av planer og ved behandling av større reguleringssaker
 • At det innføres et gave- og lobbyregister for profesjonell kontakt med medlemmer av kommunestyret, formannskapet og øvrige råd og utvalg
 • Arbeide for å styrke tilliten mellom innbyggerne og kommunen.
 • Senke terskelen til valglokalet ved at førstegangsvelgere får forhåndsstemme på de videregående skolene
 • At Eidsvoll skal ha prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer

Et grønt og klimavennlig Eidsvoll

Vi må løse klimakrisen. Miljø og klima setter rammene for alt vi gjør. Klimaendringene er globale, men alle løsninger er lokale. Å foreta de rette valgene i dagliglivet lokalt vil gi effekt globalt over tid.

Eidsvoll må ta sin del av omstillingen for å nå FNs bærekraftsmål.

Målene må ha innvirkning på hvordan kommunen drives og prioriterer. Kommunen skal ha en aktiv rolle i den grønne omstillingen, som pådriver overfor næringslivet og samfunnet som helhet.

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. For Venstre har naturen verdi i seg selv, men en intakt natur er også en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve et godt liv. Å beskytte naturen er derfor en av Venstres aller viktigste oppgaver de neste årene.

Å ta vare på mer natur er bra for lokalsamfunnet. Mer skånsomme utbygginger og mer rom for friluftsliv og opplevelser er viktig for både næringslivet og innbyggerne. Venstre vil bidra til denne utviklingen, samtidig som vi vil stille krav til estetikk og stedstilpasning i byggeprosjekter.

I Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus ble den såkalte knutepunktstrategien nedfelt. Det går ut på å konsentrere fremtidig boligbygging og næringsutvikling ved kollektivknutepunkter, for å skjerme dyrket mark mot nedbygging, og å unngå unødvendig transport av både folk og varer. Dermed kan forurensning og negativ påvirkning på miljø og klima reduseres.

Planen sier at 80 prosent av nyetableringer av boliger og næringsvirksomhet bør skje ved kollektivknutepunkter, og har definert to slike knutepunkter i Eidsvoll; Eidsvoll stasjon (Sundet) og Eidsvoll Verk stasjon (Råholt).

Venstre vil:

 • Hindre mer nedbygging av dyrket mark
 • Beskytte dyrket mark og verdifulle utmarksområder mot utbygging, gjennom arealnøytralitet
 • Opprette flere offentlige ladepunkter for elbiler
 • Opprette sikker sykkelparkering ved alle togstasjoner i Eidsvoll
 • Arbeide for å gjenåpne for persontrafikk med tog fra Eidsvoll til Dal
 • Ha solceller på eksisterende og nye kommunale bygg
 • Fornye den kommunale bilparken med fossilfrie biler
 • At nye kommunale bygg skal være nullutslippsbygg og i større grad bygges i tre
 • At kommunen vekter miljø, herunder klimapåvirkning – med minst 30% ved innkjøp og anbud, som statens innkjøpskriterier nå gir anledning til.
 • Innføre målsetting i Klima- og energiplanen om at Eidsvoll skal bli klimanøytral kommune
 • At det utarbeides et årlig miljøregnskap for kommunen
 • Ta vare på biologisk mangfold
 • Kartlegge artsmangfoldet gjennom ny kartlegging av naturtyper
 • Ivareta bestanden av bier og humler

Bedre beredskap for et trygt lokalsamfunn

Klimaendringer, pandemi og en radikalt endret sikkerhetssituasjon har gjort oss mer oppmerksomme på behovet for en god kommunal beredskap. Det er viktig å tenke langsiktig og planlegge for innbyggernes sikkerhet i ulike framtidsscenarier.

Klimaendringene har skapt våtere, villere og mer uforutsigbart vær. Dette kan føre til flom, ras og forurenset drikkevann. Kommunen må forberede seg gjennom å styrke beredskap mot flom og ras, og sikre drikkevannskilder og ledningsnettet.

Venstre vil:

 • Sikre at alle kommunale etater har gjennomarbeidede og oppdaterte beredskapsplaner som øves jevnlig.
 • Verne matjord som en del av forsyningssikkerheten for innbyggerne
 • Sørge for planer for god og rask informasjon til innbyggerne om tiltak i krisesituasjoner
 • Sikre at arealplaner og andre kommunale planer tar hensyn til forventede klimaendringer og økt risiko for flom, ras og ekstremvær

Ta hele Eidsvoll i bruk! Eidsvoll består av gode lokalsamfunn i hele kommunen.

Venstre vil utvikle grønne og levende lokalsamfunn i hele Eidsvoll. Sundet har fått har fått en overordnet plan som gir rammer for den videre utviklingen.

Det foreligger mange planer for bygging av boliger. Alt ligger derfor til rette for at Sundet vil styrkes som kommunens sentrum. Venstre vil bevare Sundtoppen som grønn lunge gjennom et parkanlegg. Venstre vil bevare den gamle skolebygningen på Vilberg, når den nye skolen tas i bruk. Venstre vil ivareta Sundets egenart i den videre utviklingen, og se til at utbyggere ikke får gå ut over rammene i planen. På Råholt skjer utviklingen uten rammer og en overordnet, helhetlig plan.

For å avlaste presset på areal sør i kommunen vil Venstre jobbe for at større deler av befolkningsveksten plasseres lenger nord.
Området rundt Minnesund er velegnet for tettstedsutvikling som

ikke bryter med Plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Store arealer som er regulert for bolig kan bygges ut uten at det vil føre til nedbygging av landbruksjord, og Langset skole har kapasitet til flere elever. Både E6 og jernbanen gir gode kommunikasjonsmuligheter.
Feiring har et viktig kompetansemiljø for tilrettelagt opplæring ved Feiring videregående skole. Eidsvoll kommune må tilrettelegge for den planlagte veksten i skoletilbudet ved Feiring VGS, og arbeide for et bedre kollektivtilbud.

Venstre vil:

 • Arbeide for et bedre kollektivtilbud på Minnesund og i Feiring
 • At Sundet fortsatt skal være administrativt sentrum i Eidsvoll
 • Bevare Sundtoppen som grønn lunge/park i Sundet
 • Jobbe for et helhetlig og regulert serviceanlegg for båt og bobil på Skjoldnestangen
 • Arbeide for gang/sykkelveg til Nyvegen, langs Styrivegen og Finstadvegen
 • At innbyggerne og frivillige lag og organisasjoner involveres i utviklingen av lokalsamfunnet i Eidsvoll
 • Stille krav til estetikk og stedstilpasning i byggeprosjekter.

Trygg økonomisk styring sikrer velferden

Kommunens ansvar er å tilby innbyggerne velferdstjenester av god kvalitet. De folkevalgte har ansvar for å skape gode velferdstilbud ved må føre en politikk som gir økonomisk handlefrihet på både kort og lang sikt.

Venstre har i sine alternative budsjetter aldri foreslått å innføre eiendomsskatt. Den ble innført i det første budsjettvedtaket etter at Venstre mistet plass i kommunestyret. Til tross for eiendomsskatt har kommunen underskudd på sitt driftsbudsjett.

For å gjenopprette økonomisk handlefrihet kreves stram budsjettstyring, nedbetaling av lån og økt grad av egenfinansiering ved investeringer. Nødvendige ressurser kan frigjøres ved økt bruk av mål og resultatstyring, samt bruk av anbud. Kommunale virksomheter skal få større råderett over egne ressurser. Venstre vil innføre en overordnet økonomisk plan for graden av gjeld og avsetning av midler i fond; en kommunal handlingsregel. Venstres mål er å fjerne eiendomsskatten uten at det går ut over kvaliteten på kommunens velferdstjenester.

Kunnskapsgrunnlaget for kommunale investeringer må ha høy kvalitet for å sikre at knappe midler brukes riktig.

Venstre vil:

 • Innføre et større bunnfradrag i eiendomsskatten til den er avskaffet, for å sikre en bedre sosial profil
 • Fjerne eiendomsskatten uten at det går ut over kvaliteten på kommunens velferdstjenester
 • Innføre en økonomisk handlingsregel
 • Sette av overskudd på driftsbudsjettet til fond for nødvendige investeringer
 • Prioritere godt og planmessig vedlikehold av kommunal infrastruktur og bygninger foran dyre nyinvesteringer
 • Arbeide for bedre kvalitet i planlegging av nyinvesteringer
 • Sikre en sosial profil i kommunale budsjetter
 • Arbeide for at Eidsvoll følger anbefalte satser for sosialstønad

Et grønt, variert og framtidsrettet næringsliv

Eidsvoll trenger et sterkt, mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv for å opprettholde et godt velferdsnivå. Eidsvoll har sentral beliggenhet og gode kommunikasjonsmuligheter.
Venstre ønsker å legge til rette for alt fra store kunnskapsbedrifter og industri til mindre, lokalt baserte bedrifter. De ulike næringene utfyller hverandre og gir synergier. Eidsvoll skal være et attraktivt sted å bo og jobbe også for personer med høy utdannelse.

Eidsvoll er en viktig landbrukskommune, og Venstre vil gi det lokale landbruket gode vilkår. Lokale matprodusenter bør sikres mulighet til å selge sine produkter i lokale matbutikker. Kommunen bør kjøpe lokalprodusert mat til sine institusjoner når det er mulig. Slik kan både næringslivet og innbyggerne bidra sammen med bøndene til å ivareta kulturlandskapet og arbeidsplasser.

Venstre vil:

 • Sikre lokale bedrifters mulighet til å delta i konkurranse om kommunale innkjøp
 • Ha en kommunal næringssjef i Eidsvoll kommune
 • Arbeide for god digital infrastruktur i hele kommunen
 • Sørge for at det finnes tilgjengelige tomter og øvrig infrastruktur til nye bedriftsetableringer
 • Verne landbruksjord mot nedbygging
 • Arbeide for at et tilbud innen høyere utdannelse etableres i kommunen for å sikre tilgangen på kompetent arbeidskraft

Eidsvoll skal være et godt sted å leve – hele livet

Det kommunale helsetilbudet må være organisert nærmest mulig de som trenger tjenestene, både for å kunne oppdage omsorgssvikt og for at omsorgen skal bli utført mest mulig i samsvar med den enkeltes ønsker. Det er viktig at de ansatte har mulighet til oppfølgning over tid. Den gode omsorgstjenesten må derfor bygge på en balanse mellom institusjonsbaserte spesialisttjenester og pleie, og en nærmiljøbasert omsorg.

Funksjonshemmede skal ha samme muligheter til deltakelse i samfunnslivet som funksjonsfriske.

Innbyggerne i Eidsvoll har en dårligere folkehelse enn i mange andre kommuner. Venstre mener at det er viktig å satse bredt på forebyggende lavterskeltilbud.

Alle har rett til en verdig alderdom. Syke- og aldershjem skal gi et tilbud tilpasset individuelle behov. En verdig alderdom betyr også økonomisk trygghet, og at det offentlige tar ansvar for pleie- og omsorgsbehov. Alle må få oppleve en alderdom i samsvar med fysiske og psykiske evner. Ingen skal ufrivillig overlates til ensomhet eller passivitet.

En økende andel av befolkningen sliter økonomisk. Økte renter og priser har bidratt til at mange familier sliter med å få hverdagen til å gå opp. Det får konsekvenser, både for barns oppvekstsvilkår og muligheten for deltakelse i samfunnet. Å hindre utenforskap er å bygge et bedre og tryggere lokalsamfunn for alle.

Eidsvoll må sikre kvalifisert arbeidskraft til helse- og omsorgstjenesten. Detten gjøres best ved å tilby hele, faste stillinger. Dermed kan også kommunens utgifter til vikarbruk reduseres.

Venstre vil:

 • Styrke tilbudet til de sykeste pasientene.
 • Styrke hjemmetjenesten slik at flere som ønsker det kan bo hjemme
 • Innføre fritt brukervalg for pleie- og omsorgstjenester
 • At Eidsvoll skal være i forkant i bruk av velferdsteknologi
 • Støtte opp under Frisklivssentralen som et viktig forebyggende tiltak
 • Sikre enkeltrom for langtidspasienter ved sykehjem
 • Utnytte samarbeid med private tilbydere ved heldøgnsomsorg
 • At flest mulig stillinger i helse- og omsorgstjenesten er faste og på heltid
 • Redusere bruken av vikarer i helse- og omsorgstjenesten

En trygg barndom og ungdom i Eidsvoll

En god barndom varer livet ut. Å sikre en god barndom for alle er det viktigste for å skape et bedre samfunn. Et godt nettverk rundt barn og unge kan sikre inkludering og motvirke utenforskap og ensomhet.
Frivillige lag og foreninger representerer en viktig dimensjon i barn og unges liv, utenfor familien og skolen. Kommunen må legge til rette for å støtte det frivillige barne- og ungdomsarbeidet.

Barneskolen gir et grunnlag som har betydning for resten av livet. Dyktige og faglig oppdaterte lærere er nøkkelen. I dag foregår en fjerdedel av undervisningstimene i grunnskolen uten en utdannet lærer til stede. Eidsvoll må rekruttere og beholde utdannede lærere, og de må få tid og ressurser til å gjøre den viktigste jobben – å undervise. Det må utvikles gode læringsmiljø, og skolene må få oppdaterte læremidler. Skolene må også sikres andre faglig kvalifiserte personer, som helsesøster, og miljøarbeidere for å få et trygt og godt skolemiljø.
Eidsvoll kommune bruker mye ressurser på spesialundervisning i grunnskolen. Tidlig innsats overfor barn med lærevansker eller andre utfordringer vil gi både bedre læringsutbytte for elevene og bedre utnyttelse av kommunens ressurser.

Barnevernet og forebyggende instanser må ha nok ressurser til at barn og familier i vanskelige situasjoner får rask hjelp.

Veksten i elevtallet i Sørbygda er en utfordring. Flere skoler er for små og brakker brukes som midlertidig løsning. Det er nødvendig å bygge ut nok skoleplasser, slik at man unngår overfylte skoler og bruk av midlertidige løsninger.

Venstre vil:

 • Vurdere skolegrensene for å utnytte kapasiteten ved dagens skoler bedre
 • Opprettholde Feiring skole
 • Gi lærere gode tilbud om kompetanseheving
 • Fremme tiltak for å bedre lærernes arbeidsmiljø
 • Utarbeide en strategi for å rekruttere flere kompetente lærere
 • Ha flere miljøarbeidere og andre ansatte med sosialfaglig kompetanse på alle skoler
 • Styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonstilbudet for ungdom
 • Gi skolene ressurser til å tilby oppdaterte digitale og fysiske læremidler til elevene
 • Sikre skolene pedagogisk frihet, herunder vurdering av leksefri skole
 • Styrke og utvide tilbudet ved Ung Fritid
 • Legge bedre til rette for selvorganiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter for barn og unge
 • Øke antallet lærlingeplasser i kommunen
 • Stille krav om lærlingeplasser i kommunale anbud
 • Styrke barnevernet
 • Styrke tilsynet med fosterbarn
 • Begrense veksten i SFO-prisene
 • Gi rabattert SFO-tilbud til lavinntektsfamilier

Et kulturliv for mangfold og inkludering

Kultur i bred forstand har med det enkelte menneskes dannelse å gjøre. Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper større valgfrihet

for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet. Ved å satse på kultur i sin fulle bredde får samfunnet rikelig tilbake i form av økt trivsel, høyere verdiskapning og arbeidsplasser.
Frivilligheten er den viktigste bærebjelken kulturlivet i Eidsvoll. Det er viktig at frivilligheten gis gode og forutsigbare rammer.

Venstre vil:

 • Utarbeide en kulturplan for Eidsvoll kommune med klare ambisjoner for tilbudet, spesielt til unge
 • Sikre tilfredsstillende tilgang til lokaler for kulturlivet i kommunen
 • Innføre en mer forutsigbar, kostnadsbasert modell for støtte til idrettslag
 • Arbeide for at kulturskoletilbudet skal nå ut til flere.
 • Støtte opp om e-sportmiljøet i Eidsvoll
 • Jobbe for et bredere kinotilbud ved Panorama
 • Opprette en bibliotekfilial sentralt på Råholt
 • Prioritere et forsamlingslokale som kan erstatte Søndre Samfund
 • Legge bedre til rette for private kulturtilbud til barn og unge
 • Tilby en ordning med redusert eller subsidiert deltakelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier
 • Tilrettelegge for gode kulturtilbud for eldre og funksjonshemmede

Et Eidsvoll for alle

Alle innbyggere i Eidsvoll skal føle seg inkluderte og likeverdige, uavhengig av legning, seksualitet, kjønn, religion, alder og identitet. Et mangfoldig samfunn beriker livene til innbyggerne, og vil styrke arbeidet mot alle former for rasisme og diskriminering.

Eidsvoll trenger en gjennomtenkt minoritetspolitikk som tar opp forholdet mellom kulturelle minoriteter og majoritetskulturen. Et bidrag for å fremme gjensidig toleranse og respekt er å styrke kunnskapen om ulike kulturer. For at nye medborgere skal kunne ta del i samfunnslivet på lik linje med andre, må kunnskapen om Norge, kultur og språk styrkes. Å beherske språket er en forutsetning for å fungere i det norske samfunnet. Venstre vil styrke erkjennelsen av at vi lever i et flerkulturelt samfunn, og vil motarbeide rasisme og fremmedfrykt.

Venstre vil:

 • Støtte tiltak som bygger broer mellom ulike grupper
 • Legge til rette for gode møteplasser mellom nyankomne flyktninger og lokalsamfunnet
 • Jobbe for å skape større trygghet for minoriteter og redusere diskriming på bakgrunn av etnisitet, hudfarge, kjønn, kjønnsuttrykk, seksualitet og funksjonsevne.
 • Ha som mål at ansatte i kultur, oppvekst, helse og velferd får tilbud om kurs om kjønn, seksualitet, identitet og normer
 • Sørge for at barn i kommunen lærer om likeverd, menneskerettigheter, mangfold og antidiskriminering så tidlig som mulig
 • Støtte opp om videre felles norskopplæring for kommunene på Øvre – Romerike
 • Takke ja til framtidige anmodninger fra IMDI om å bosette flyktninger i Eidsvoll

En trygg og forutsigbar arbeidsgiver

Eidsvoll kommune er en stor arbeidsgiver, noe som også innebærer et stort ansvar. Kommunens ansatte har krav på en ryddig og god arbeidsgiver som sørger for en trygg og god arbeidsplass. Det bør i størst mulig grad legges til rette for at de som ønsker det kan ha faste heltidsstillinger. Kommunens ansatte skal kunne bidra i

styringen av sin egen arbeidsplass etter de regler som er fastsatt. Ansatte skal også kunne ytre seg om arbeidsplassen sin offentlig.

Venstre vil:

 • Arbeide for mer bruk av faste heltidsstillinger Eidsvoll kommune
 • Jobbe for å tiltrekke og beholde kompetent arbeidskraft
 • Sikre de ansattes mulighet til å ytre seg offentlig
 • Styrke kommunen som lærebedrift