Valgprogram 2023 – 2027

Venstre vil at Tvedestrand skal være stedet der folk sier: «Det er her vi vil bo!» Vi vil være med på å skape dette samfunnet, der barna har en god oppvekst med skole og fritidsaktiviteter, der det er gode muligheter for arbeid og lagt til rette for næringsutvikling, der vi har nok av kulturelle tilbud, der det er gode muligheter for et rikt friluftsliv, og der det er godt å bli gammel. Vi vil ta ansvar for at vi har dette stedet i framtida også ved å ta vare på natur og biologisk mangfold på land og sjø, og vi må ta lokalt ansvar for klimautslipp.

Vil du hjelpe oss med dette, gi oss din stemme!

 

MILJØ

Vi må også lokalt ta en aktiv rolle for å møte vår tids største utfordringer. Skal våre barn og barnebarn få en trygg og god framtid, må vi alle bidra. Venstre tar verdens utfordringer med klima, miljø og tap av biologisk mangfold på alvor.

Vi vil:

 • Oppdatere kommunens «historiske» klimaplan til en ambisiøs klima- og miljøplan, og bruke den aktivt.
 • Lage en gå- og sykkelstrategi, med plan for sammenhengende sykkelveier, parkering under tak og ladepunkter for elsykler.
 • Få en oversikt over kommunens naturområder, ved å lage en naturmangfoldsplan som må ligge til grunn i annet planarbeid.
 • Sikre sentrumsnære grøntområder, og skape flere grønne lunger med bievennlig beplantning.

 

VELFERD OG SOSIALPOLITIKK

Mennesker er muligheter!

Tidlig innsats må være mantra for å styrke levekårene til barn og ungdom! Tvedestrand skal være en god kommune å bo i for alle. For å være i stand til å bistå alle, vil vi ha behov for hjelp fra frivillige.

Vi vil

 • Styrke tverrfaglig samarbeid innen arbeidet med barn og unge.
 • Så raskt som mulig ha et Nyby resurssamarbeid som plattform mellom helse og omsorg og frivilligheten her i Tvedestrand, for å frigjøre tid til helseansatte og få flere hender til de mest sårbare.
 • Utvide og styrke tilbudet til demente, siden flere blir demente gjør at behandlingen er mer kompleks.
 • Styrke og stimulere frivillighet.

 

KULTUR OG NÆRING

Tett samarbeid mellom kultur og næring styrker bolyst og forsterker kommunens attraktivitet.

Vi vil:

 • Arbeide for sentrumsplan.
 • Styrke kommunens kultur, næring- og kommunikasjonsavdeling.
 • Ha fri parkering i sentrums 1. og 2. etasje utenom sommerferien.
 • Fokusere på å kommunisere hele kommunens attraktivitet.
 • Idrettslag, kor og korps, turlag osv. må gis bedre rammevilkår.

OPPVEKST

Alle barn og unge i Tvedestrand skal ha rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Til dette trenger vi gode fagpersoner og et sterkt samarbeid mellom ulike aktører i kommunen. Venstre ønsker å jobbe for en skole hvor alle elever kan oppnå sitt høyeste potensial.

Vi vil:

 • Ha løpende opptak til barnehagene, uavhengig av når på året barnet er født.
 • La elevene møte et lag av lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre de kan stole på.
 • Styrke valgfaget i skolen og tilrettelegge for bedre samarbeid mellom skole, lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner.
 • Få på plass en rammeplan for SFO der kulturskolen og idretten inkluderes.