En god skole er nøkkelen til en bedre framtid

Kid girl pupil walking back to home after learning study school alone with schoolbag,preschool and kindergarten education concept., Foto: Stock

En god skole er nøkkelen til en bedre framtid og til å gi like muligheter. Elevene har ulike forutsetninger, behov og interesser. Vi vil ha en skole som ser alle elever og som fremmer læring, mestring, motivasjon og trivsel. Gode lærere er avgjørende for å få til dette. Derfor bør vi øke lærernes lønn og gi dem mer frihet.

En god start på skolegangen er avgjørende for å lykkes senere i utdanningsløpet. Derfor er tidlig innsats avgjørende. Vi ønsker flere virkemidler for å gi tilpasset opplæring gjennom blant annet kompetente lærere og økt metodefrihet.

Haugesund Venstre vil:

 • Gi økt lønn til lærerne
 • Gi mer frihet til skolene og lærerne slik at de i større grad avgjør
  hvordan skolehverdagen legges opp og hvordan skolene utvikler seg
 • Sikre lærerne etter- og videreutdanning i alle fag
 • Opprette en kommunal lærerpool for å sikre elevene kvalifiserte
  lærervikarerlen
 • Gi mer penger til skoler som har mange elever med et krevende
  utgangspunkt
 • Gi mer penger til opprusting av skoler og skolegårder
 • Styrke skolebibliotekene og deres rolle i leseopplæring og
  kulturformidling
 • Styrke laget rundt eleven ved å ansette flere helsesykepleiere,
  miljøterapeuter, skolepsykolog, spesialpedagoger og sosiallærere
 • Myke opp overgangen mellom barnehage og grunnskole ved å legge til
  rette for mer lek på de laveste trinnene
 • Ha flere praktiske og teoretiske valgfag på ungdomsskolen, som for
  eksempel e-sport
 • Forebygge mobbing, vold og trusler i skolen
 • Styrke elevers og foresattes mulighet til medbestemmelse i skolen
 • Styrke de praktisk–estetiske fagene og ha mer praktisk undervisning i skolen
 • at tiltak for elever med lærevansker blir satt inn så tidlig som mulig og
  med kvalifiserte lærerkrefter fra første dag
 • At alle elever skal få god seksualundervisning med kompetente
  undervisere
 • Ivareta personvernet for elevene ved bruk av digitale verktøy og apper
 • Gi gratis SFO til lavinntektsfamilier