Innfør lobbyregister i Bærum

Velkommen til møte, pixabay.com

Venstre er bekymret for tilliten til politikere og for at det med rette stilles spørsmål ved ikke bare etikk og moral, men også lovlydighet til de folkevalgte.

Det er under en måned til lokalvalget. Jeg er ny i lokalpolitikken og gleder meg til valgkamp og til de direkte møtene med Bærums innbyggere for innspill, diskusjon, ris og ros, skriver Christine Meling i dagens Budstikka.

Vi i Venstre skal fremme vårt politiske budskap, men er også opptatt av at velgerne skal bli kjent med oss, hvem er vi og hva vi står for. Det er viktig for å skape tillit mellom kommunens befolkning og politikerne som skal styre de neste fire årene.

I rollen som politikere har vi et særskilt ansvar for å være ryddige på egne vennskap, bindinger og økonomiske bånd. Den siste tiden har vi sett at dette ikke har vært praktisert godt nok.

Det er rikspolitikerne som har fått mest oppmerksomhet rundt dette, men tillit og transparens er minst like viktig for lokalpolitikere. Vi må være ufravikelig ryddige og åpne for å bygge og vedlikeholde den tilliten og legitimiteten som vi er så avhengige av.

Det må være lav terskel for innbyggerne å kontakte politikerne. For å kunne ha et godt grunnlag for beslutninger må politikere snakke med folk som representerer ulike og ofte motstridende interesser. God dialog mellom beslutningstagerne og dem beslutningene angår, er avgjørende i et demokrati. Samtidig vil de som har en direkte relasjon til politikerne, eller de med mye ressurser, ha bedre mulighet til å nå frem med sine argumenter enn de uten ressurser eller kontakter.

At det de siste årene har blitt flere profesjonelle lobbyister – også i lokalpolitikken – er med på å forsterke slike skjevheter. Dette er uheldig sett fra et demokratisk ståsted. Det må derfor være åpenhet og mulighet for innsyn i politiske beslutningsprosesser. Lovverket setter allerede krav til dette i folkevalgte organer, men vi kan gjøre mer.

Venstre mener det bør opprettes et lobbyregister, eller et åpenhetsregister, i Bærum kommune. Et slikt register vil gi innbyggerne mulighet til å kikke politikerne i kortene og vil understreke at åpenhet er viktig og ønskelig.

Mange andre land har slike registre, og Europarådets antikorrupsjonsorgan Greco har også anbefalt at det etableres en slik oversikt over folkevalgtes kontakter med ulike aktører her i Norge. Registeret må innrettes slik at det ikke øker terskelen for vanlige innbyggere å ta kontakt med politikerne. Det må ivareta personvern og ikke omfatte ordinære byggesøknader eller lignende.

Venstre har ved utvalgsleder i planutvalget startet dette arbeidet ved at det jevnlig legges frem en logg over de møtene utvalgsleder har med ulike interessenter.

Forslaget om lobbyregister har vært fremmet tidligere, både nasjonalt og lokalt, men det har ikke fått flertall. Venstre lover å jobbe videre for transparens og for at innbyggerne enkelt skal kunne se det politiske miljøet i kortene. Det er avgjørende for tilliten til det politiske systemet.

Forsvinner tilliten, forsvinner også legitimiteten i beslutningene. Det har vi som samfunn ikke råd til.

 

Christine Meling,
6.-kandidat Bærum Venstre