Natur og Miljø

✔︎ Venstre vil jobbe videre for arealnøytralitet. Det betyr at vi i stedet for å ødelegge mer intakt natur, skal bruke våre arealer mer effektivt. Vi er opptatt av at vi må ta vare på det vi har, og gjenbruke ressurser.
✔︎ Hyttebygging må skje på utlagte tomter i eksisterende felt. Nye hyttefelt må avventes.
✔︎ Venstre sier nei til etablering av skuterleder i kommunen.
✔︎ Vi ønsker at det etableres et fast snødeponi som forhindrer at tungmetaller avsettes i grunnen, og at avfall kommer i våre elver og vassdrag. Dumping av snø i Hyttelva må stoppes.
✔︎ FIAS må ha utvidete åpningstider slik at hyttefolk og fastboende blir kvitt avfall på en miljøriktig måte.
✔︎ Røros kommune må sette krav om bærekraft hos kommunens leverandører.
✔︎ Naturforvaltningen må styrkes i kommunen.✔︎ Vi støtter en utvidelse av Femunden Nasjonalpark til også å gjelde Vigelfjella.✔︎ Venstre vil slå ring rundt Rørosloven for å forsvare de lovmessige rettighetene til jakt og fiske for personer med fast adresse i kommunen.