Program 2023-2027

Valgprogram Aukra Venstre 2023

 

Venstre vil at kommunene skal ha størst mulig frihet til selv å skape gode lokalsamfunn.

Makt og innflytelse skal komme nedenfra, der beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder.

Vi ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn.

Et sterkt lokaldemokrati er viktig og for å fremme deltakelse må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, åpne og tilgjengelige for alle, Vi må sammen skape et ytrings-klima i lokalpolitikken som gjør det mulig for alle å være med.

Venstre vil inkludere flere ved å gi 16- og 17-åringer stemmerett, og vi vil at barn og unge skal ha større medvirkning i kommunen de bor i. Vi vil styrke innsynet i og åpenheten rundt beslutningene som tas.

For å gi folk gode tjenester og skape lokal utvikling er lokal frihet bedre enn statlig detaljstyring og øremerking. Samtidig gjør natur- og klimakrisen det nødvendig med forpliktende nasjonale og internasjonale avtaler om sterkere vern av natur og kutt i klimautslipp. Framtidens gode lokalsamfunn vil alltid være grønne.

Venstre er et utålmodig parti. Vi vil ta samfunnet videre. Vi vil framover, ikke bakover.

Dersom du syns vi gjør nok i Norge i dag for å bygge framtiden, løse klima- og naturkrisen og gi folk frihet i hverdagen, må du gjerne stemme på et annet parti. Hvis du derimot, som oss, er utålmodig og vil gi folk mer frihet og flere muligheter og ønsker å ta Norge framover: Velkommen til Venstre i lokalvalget 2023!

 

Skole og opplæring

Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Vi må ha en skole som tar hensyn til forskjellene som finnes mellom oss. Målet er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede for alle.

Det er i lokalsamfunnene elevene går på skole og lærerne jobber, og det er der man har forutsetningene for å se enkeltindividets behov. Skolen kan ikke detaljstyres av politikere nasjonalt, men må bygges opp gjennom en aktiv skolepolitikk i kommunene.

Barnehager

Ingen familier er like, og barn har ulike behov. Derfor ønsker Venstre et mangfold i barnehagetilbudet, slik at familier kan velge et tilbud som passer for dem og barnet. Å ikke få plass i en barnehage i nærheten av der du bor eller jobber, byr på utfordringer for mange. Det er et kapasitetsproblem som må løses.

Kompetanse hos ledelse, lærere og ansatte, gode inne- og utemiljøer og nok voksne er helt avgjørende for barna. Kvaliteten på barnehagene er det som er viktig, ikke hvem som driver eller eier dem.

Barnehagen er avgjørende for integrering, inkludering og språkutvikling. Det er derfor viktig at kommunen jobber målrettet for å øke graden av deltakelse for barn med flyktning- og innvandrerbakgrunn i barnehagen.

Aukra Venstre vil:

 • Sikre tilstrekkelig bemanning for barnehagene.
 • Utvidet åpningstid ved behov
 • Ha løpende barnehageopptak for å sikre at alle får mulighet til å begynne i barnehagen etter endt foreldrepermisjon.
 • Styrke alderstilpasset opplæring for barn om kropp, seksualitet, identitet og følelser fra og med barnehagealder.
 • Gi søskenmoderasjon til familier som har barn i både barnehage og skolefritidsordning.
 • Bruke av kompetansefondet for å gi støtte til den utdanningen som trengs for å sikre kompetanse blant de ansatte i barnehagen.
 • Jobbe for å øke andelen mannlige barnehagelærere.
 • Koble PPT på tidlig der det er behov for det.
 • Styrke samhandlingen for overføring av informasjon om barnets faglige nivå og utvikling i overgangen fra barnehage til skole.

 

Grunnskolen

Tidlig innsats for å ivareta og sikre god opplæring er grunnleggende. Det er likevel stor forskjell på hvilke behov elevene har. La læreren være lærer. Venstre ønsker flere og tydelige virkemidler for å gi tilpasset opplæring gjennom kompetente lærere og økt metodefrihet.

Aukra Venstre vil:

 • Styrke laget rundt eleven med flere miljøveiledere og helsesykepleiere til stede daglig på skolen
 • Sørge for økt fleksibilitet i vurderingssituasjoner, slik at alle får vist læringsutbytte på en mest mulig hensiktsmessig måte.
 • Gjøre læreryrket mer attraktivt gjennom å sikre flere karrieremuligheter, gode lønnsbetingelser og mindre byråkrati og papirarbeid.
 • Gi KS og staten tydelige signaler fra lokale skoleeiere om nødvendigheten av å rekruttere og beholde profesjonsutøvere i skolen.
 • At kommunen skal tilby kursing og midlertidige opplæringstilbud for ufaglærte i skolen fram til de får en formalisert kompetanse.
 • Åpne for fleksibel skolestart for barn, bestemt ut fra modenhet og utvikling.
 • Sørge for universelt utformede læremidler.
 • Åpne for å kunne ta om igjen eller hoppe over klassetrinn dersom nivå og faglig utvikling tilsier det.
 • Tilrettelegge for et sterkere samarbeid mellom fritidsaktiviteter og skole, spesielt i barneskolen.
 • Gi gratis skolefritidsordning til lavinntektsfamilier.
 • Ha et tettere samarbeid med lokalt næringsliv på ungdomsskolen for å gi elever informasjon og kunnskap om arbeidsmulighetene som finnes i nærmiljøet.
 • Styrke samspillet mellom offentlige og private aktører for å sikre et mangfoldig opplæringstilbud.
 • Gi god alderstilpasset seksualitetsundervisning gjennom hele skoleløpet gjennom samarbeid med helsetjenestene.
 • Støtte forsøksordninger med nye valgfag på ungdomsskolen, både teoretiske og praktiske.
 • Sikre at barn som kan lese, skrive eller regne ved skolestart, får utfordringer tilpasset sine forkunnskaper fra første skoledag.

 

Helse og omsorg i lokalsamfunnet

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. Samtidig mener Venstre at hver enkelt i større grad bør kunne bestemme hvem man mottar tjenestene fra. Dessverre er det ikke alle som har ressursene eller kunnskapen til å ta valg på egne premisser. Venstre vil gi alle muligheten til å ta mer styring over eget liv.

For at alle skal kunne leve et godt og selvstendig liv lenger, må samfunnet forebygge mer og reparere mindre innenfor både psykisk og fysisk helse. Tidlig innsats og mer inkludering kan bidra til å forhindre utenforskap og sette flere i stand til å delta i samfunnet på like premisser.

 

Barselomsorg

Det er kommunen som har ansvaret for å følge opp familien og den nyfødte når de kommer hjem fra sykehuset. Det er viktig at spesialisthelsetjenesten tilbyr en helhetlig fødsels- og barselomsorg, og at kommunen har god kompetanse og bemanning på helsestasjonen.

Aukra Venstre vil:

 • Sikre oppfølgingen i første trimester og i forbindelse med abort.
 • Jobbe opp mot staten for å stanse de planlagte reduksjonene i antall liggedøgn på sykehus for kvinner i barsel.
 • At kommunen i løpet av de første fire ukene etter fødsel tilbyr nye familier en oppfølgingssamtale der mors og fars mentale helse er tema, for å forebygge fødselsdepresjon hos foreldre.
 • At helsestasjonene tilbyr kompetent ammehjelp og fysioterapi etter fødsel.

 

Helsetjenester og psykisk helse

Vi ønsker en helsepolitikk som sikrer alle tilgang til et godt helsetilbud, uavhengig av språkferdigheter, alder, inntektsnivå eller pårørendes ressurser. Når flere helsetjenester er blitt flyttet over fra staten til kommunen, stiller det høye krav til kommunehelsetjenestene og fastlegetjenesten, men det gir også mulighet til å tilpasse tjenestene til innbyggernes behov. For å gi pasientene et bedre tilbud og fastlegene en bedre hverdag må staten øke basistilskuddet.

Tilbudet til personer som sliter med psykiske helseplager og lidelser, er ikke godt nok. Venstre vil sikre rask og god psykisk helsehjelp, ha lavterskeltilbud og styrke ettervernet.

Vold i nære relasjoner er både en helsemessig og sosial utfordring. Kommunene har et betydelig ansvar for å forebygge og bistå personer av begge kjønn, og eventuelle barn, og for å sikre kunnskap i lokalsamfunnet om opplysnings- og avvergingsplikt. Vi har et veldig godt krisesenter med beliggenhet i Molde, som har gode lokaler og kompetanse.

Der det er mistanke om overgrep mot barn, må vi sikre at forholdene omkring avhør er slik at barnets sikkerhet og trygghet ivaretas.

Aukra Venstre vil:

 • God svangerskaps- og barselkontroll med tilgang til jordmor i kommunen
 • At kommunen skal ha tilbud om en koordinator som hjelper til med å navigere i systemet, slik at alle får den hjelpen de har krav på.
 • Sikre at kommunen har en ungdomskontakt og et godt lavterskeltilbud for ungdom som har psykiske plager.
 • Bruke helsestasjonen som et verktøy for å samordne tjenestene for både barn, ungdom og eldre på ett sted.
 • Bruke kommunepsykologene i det forebyggende folkehelsearbeidet.
 • At det på kommunens nettsider skal være lett å få oversikt over tilgjengelige psykologers ventetid og spesialiseringsområde og søkerens rettigheter ved avslag.
 • Bygge ut FACT-tjenesten (fleksibel aktiv oppsøkende behandling).
 • Sørge for at det finnes et godt helsetilbud også under ferieavvikling.
 • Jobbe for at alle som mottar tjenester i hjemmet, skal få et fast antall personer å forholde seg til når de trenger det.
 • Ha et mangfold av boformer – blant annet omsorgsboliger og bofellesskap – slik at man kan få en bolig som er tilpasset etter hvor godt man klarer seg selv.
 • At det må finnes barnehus innenfor akseptabel reisevei.
 • Sikre bo- og tjenestetilbud i tråd med FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD)
 • At kommunen som et minimum skal følge statens veiledende satser for sosialstønad.
 • At kommunen skal åpne opp for private tilbydere av BPA-tjenester.

 

Lokal ruspolitikk

Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet. Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum og gi folk muligheten til å leve et trygt og godt liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og behandling framfor straff.

Aukra Venstre vil:

 • Styrke behandlingskapasiteten for rusavhengige, slik at de er sikret umiddelbar helsehjelp, et botilbud og nødvendig behandling for dem som ønsker det, uten ventetid.
 • Støtte forebyggende tiltak rettet mot unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med informasjon om rusmiddelbruk.
 • Sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus.
 • Utvide ordninger med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i alle deler av landet.

 

Økt frihet i alderdommen

Hver enkelt av oss har ulike ønsker om og forventninger til hvordan alderdommen vår skal være. Venstre vil møte alle eldre med et tilbud som gir valgfrihet og tar i bruk teknologi slik at alle får muligheten til å leve et så fritt, selvstendig og innholdsrikt liv som mulig. Vi vil legge til rette for at eldre mennesker kan få et omsorgstilbud som er tilpasset behovene og interessene deres, dekket av det offentlige.

En av de store utfordringene i årene framover er å sørge for at det finnes nok sykepleiere og helsefagarbeidere til å dekke behovet for slike tjenester.

Aukra Venstre vil:

 • Bruke velferdsteknologien og nye løsninger for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger og mestre sin egen hverdag, samtidig som man tar hensyn til eldre uten digital kompetanse.
 • Tilby hjemme-rehabilitering slik at eldre raskest mulig kan komme tilbake i vanlig form etter sykdom og skade.
 • At kommunen er svært bevisst på å bruke rett kompetanse til rett oppgave slik at man utnytter de tilgjengelige personalressursene best mulig.
 • Legge til rette for at omsorgssenteret og omsorgsboliger har et tilpasset tilbud som reflekterer enkeltmenneskers interesser og ønsker.
 • At kommunen er demensvennlig og tilbyr avlastning for pårørende og aktivisering for personer med demens.
 • Tilrettelegge for et mer sømløst samarbeid på tvers av hjemmetjenesten, helsetjenesten og frivilligheten for å motvirke underernæring og ensomhet blant eldre.
 • Sørge for at maten på bo- og omsorgshjemmene fortsatt har høy kvalitet og er tilpasset den enkeltes vaner og ønsker, blant annet ved å involvere beboerne så langt som mulig ved måltidene.
 • Ha et rikt aktivitetstilbud på bo- og omsorgshjemmene som er tilpasset det mangfoldet av mennesker som bor sammen de siste årene av livet.
 • Gi tilbud om GPS-sporing for å øke radiusen og friheten til de eldre der det foreligger samtykke.

Et levende lokalsamfunn

Stedsutvikling skaper viktige rammer for hverdagslivet, og en viktig del av politikken er derfor å bidra til gode omgivelser og boligområder. Derfor er det viktig at vi utformer lokalsamfunnene med inkluderende offentlige rom som legger til rette for at man kan leve et miljøvennlig og godt liv.

Kulturmiljøene er utgangspunkt for de kulturbaserte næringene, kulturvern bidrar til det grønne skiftet gjennom bevaring og gjenbruk, og kulturminner gjør steder mer attraktive. Det er viktig å bevare kulturarven og styrke den kulturfaglige kompetansen i stedsutvikling og byggesaksarbeid.

Kultur og idrett

Det lokale kulturlivet har gode vilkår i Aukra. Å legge til rette for et mangfold i kulturtilbudet for alle generasjoner er viktig for oss. Kulturskolen spiller en sentral rolle sammen med frivillighet, dugnad og alle lag og foreninger.

Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte, og alle bør få muligheten til å delta.

Aukra Venstre vil:

 • Støtte og bygge opp gode kulturarenaer, også for egenorganisert kulturliv.
 • At Julsundet skal ha et egnet samfunnslokale som en møteplass for kulturaktiviteter på tvers av aldersgrupper.
 • At Julsundet skal ha egen utstyrssentral for lån av fritidsutstyr.
 • Sørge for at offentlige kulturtilbud er økonomisk tilgjengelige for alle.
 • Sikre kulturelle møteplasser for alle aldersgrupper.
 • Redusere prisen på kulturskolen for lavinntektsfamilier.
 • Prioritere midler til breddeidrett for å skape inkluderende idrettsarenaer.
 • Sørge for å holde prisene nede for barneidretten, slik at vi sikrer at alle har mulighet til å delta.
 • Bidra til at innbyggerne får god oversikt over de frivillige organisasjonene.
 • Fortsette å støtte frivilligheten i forbindelse med søknader om midler og enkle byggesøknader.
 • Sikre en god arbeidsdeling mellom kommunene og frivilligheten i de tilfellene der frivilligheten tar seg av oppgaver som grenser opp mot kommunens ansvarsområde.
 • Sikre at frivilligsentralen har økonomi til å legge til rette for mer frivillig arbeid.

 

Asyl og integrering

Norge skal være en trygg havn for folk på flukt. Venstre vil møte flyktninger med respekt og medmenneskelighet og gi dem muligheten til å skape seg et bedre liv. Det er viktig å få folk ut i skole, arbeidsliv og fritidsaktiviteter for å sikre rask og god integrering.

Aukra Venstre vil:

 • Samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til arbeidsinnvandrere og etablere møteplasser der innvandrerne kan bli kjent med resten av lokalsamfunnet.
 • Sikre barna muligheten til å delta på ordinære fritidsaktiviteter.

 

Et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Arbeid gir oss økonomisk frihet og muligheten til å utvikle oss som mennesker og medborgere. Å delta i arbeid er også helt avgjørende for inkludering og integrering. Det bidrar til økt tilhørighet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Venstre vil derfor ha et arbeidsliv som er fleksibelt og tilgjengelig nok til å passe for folk med ulike forutsetninger. Kommunen og lokalsamfunnet spiller en viktig rolle i å inkludere flere gjennom ordninger som brukerstyrt personlig assistent (BPA), introduksjonskurs som leder til deltakelse i arbeidslivet, og samarbeid om tilrettelegging hos bedriftene.

Aukra Venstre vil:

 • At kommunen tar sitt samfunnsansvar og sørger for at flere kommer seg inn i arbeidslivet, ved å ta inn lærlinger, tilby praksisplasser og tilby deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne.
 • Sørge for at tilgangen på individuelt tilpasset assistanse, for eksempel tildeling av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), skal være tilgjengelig og fremme likestilling.
 • La Nav-kontoret få rom og mulighet til å gjøre forsøk, utvikle seg og ta i bruk nye metoder som kommer innbyggerne til gode.
 • Styrke samarbeidet med arbeidslivet og utdanningssektoren for å redusere utenforskapet og kompetansegapet.

 

Lokale arbeidsplasser

Hvis man skal lykkes med å skape gode lokalmiljøer, er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet. Vi vil at man enkelt skal kunne skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man enklere skal kunne jobbe fra der man vil. For Venstre handler en vellykket næringspolitikk om hvilken kompetanse man kan bidra med, ikke om hvor man holder til.

 

Lokal næringspolitikk

Framtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da trenger vi at kommunen yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal være moderne og næringsnøytral og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv.

Aukra Venstre vil:

 • Aktivt støtte små og mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativer som ønsker å gjennomføre grønn omstilling.
 • Bruke næringsfondet for å støtte unge gründere.
 • Støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige for å oppfordre til deling av ideer, nettverk og kunnskap.Et gründerhus!

 

Bedre dyrevelferd

Dyr har en egenverdi ut over den nytteverdien de har for oss mennesker og for samfunnet.

Dyrenes velferd, helse og trygghet må sikres. Dyr må kunne utøve mer av sin naturlige adferd og ha et liv som er verdt å leve. I tråd med at kunnskapen om dyrevelferd og dyrenes vilkår stadig forbedres, må politikken følge etter. For at alle dyr skal kunne leve et godt og verdig liv, må dyrevelferd også ivaretas i lokal politikk og forvaltning.

 

Natur og klima

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. Natur er en forutsetning for matproduksjon, medisiner, rent vann og ren luft. Ikke minst er naturen vår aller viktigste forsikring mot ødeleggende klimaendringer, både ved at den binder opp klimagasser, og ved at den beskytter oss mot flom, hetebølger og andre konsekvenser av høyere temperaturer. Å beskytte naturen er derfor en av Venstres aller viktigste oppgaver de neste årene.

Venstre vil at vi skal verne om naturen, og at Norge innen 2030 skal restaurere og reetablere mer natur enn det som går tapt. Det betyr ikke at vi skal stanse utviklingen av kommuner og næringsliv, men vi må sørge for at utvikling og verdiskaping ikke går på bekostning av naturen.

Sirkulær økonomi har som mål å redusere bruken av ressurser, kutte bruk av skadelige stoffer, ta vare på materialene lengst mulig, minimere utslipp og energiforbruk, ikke produsere avfall, sørge for at ressursene forblir lokalt, og utvikle nye arbeidsplasser.

En stor del av verdens klimagassutslipp kommer fra produksjon og frakt av ulike varer. Venstre er tilhenger av gjenbruk, ombruk og sirkulær økonomi. Derfor vil Venstre lokalt jobbe for å etablere gjenbruksstasjoner og bruktbutikker og for å ta i bruk andre virkemidler som reduserer forbruket.

Lokale klimatiltak

Klimakampen er i bunn og grunn en frihetskamp. Det handler om å gi barna mulighet til å leve et godt og trygt liv nå og i framtiden. Vi må ta vare på naturen og alle de godene kloden som økosystem tilbyr oss, slik som mat, rent vann og ren luft. Vi vil at det skal være enkelt, både for lokalsamfunn og enkeltmennesker, å bidra i klimakampen og leve et godt liv med et lite miljøavtrykk. Det viktigste kommunen kan gjøre, er å legge til rette for grønn næringsutvikling og ta i bruk det handlingsrommet kommunene har til å lede an i klimaarbeidet.