Program: Et grønt og klimavennlig Eidsvoll

Foto: Per Christensen

Her kan du lese om hva Venstre vil gjøre for at Eidsvoll skal ta sin del av omstillingen til et grønt og klimavennlig samfunn.

Vi må løse klimakrisen. Miljø og klima setter rammene for alt vi gjør. Klimaendringene er globale, men alle løsninger er lokale. Å foreta de rette valgene i dagliglivet lokalt vil gi effekt globalt over tid. Eidsvoll må ta sin del av omstillingen for å nå FNs bærekraftsmål. Målene må ha innvirkning på hvordan kommunen drives og prioriterer. Kommunen skal ha en aktiv rolle i den grønne omstillingen, som pådriver overfor næringslivet og samfunnet som helhet.

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. For Venstre har naturen verdi i seg selv, men en intakt natur er også en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve et godt liv. Å beskytte naturen er derfor en av Venstres aller viktigste oppgaver de neste årene. Å ta vare på mer natur er bra for lokalsamfunnet.

Mer skånsomme utbygginger og mer rom for friluftsliv og opplevelser er viktig for både næringslivet og innbyggerne. Venstre vil bidra til denne utviklingen, samtidig som vi vil stille krav til estetikk og stedstilpasning i byggeprosjekter.

I Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus ble den såkalte knutepunktstrategien nedfelt. Det går ut på å konsentrere fremtidig boligbygging og næringsutvikling ved kollektivknutepunkter, for å skjerme dyrket mark mot nedbygging, og å unngå unødvendig transport av både folk og varer. Dermed kan forurensning og negativ påvirkning på miljø og klima reduseres. Planen sier at 80 prosent av nyetableringer av boliger og næringsvirksomhet bør skje ved kollektivknutepunkter, og har definert to slike knutepunkter i Eidsvoll; Eidsvoll stasjon (Sundet) og Eidsvoll Verk stasjon (Råholt).

Venstre vil:

 • Hindre mer nedbygging av dyrket mark
 • Beskytte dyrket mark og verdifulle utmarksområder mot utbygging, gjennom arealnøytralitet
 • Opprette flere offentlige ladepunkter for elbiler
 • Opprette sikker sykkelparkering ved alle togstasjoner i Eidsvoll
 • Arbeide for å gjenåpne for persontrafikk med tog fra Eidsvoll til Dal
 • Ha solceller på eksisterende og nye kommunale bygg
 • Fornye den kommunale bilparken med fossilfrie biler
 • At nye kommunale bygg skal være nullutslippsbygg og i større grad bygges i tre
 • At kommunen vekter miljø – herunder klimapåvirkning – med minst 30% ved innkjøp og anbud, som statens innkjøpskriterier nå gir anledning til.
 • Innføre målsetting i Klima- og energiplanen om at Eidsvoll skal bli klimanøytral kommune
 • At det utarbeides et årlig miljøregnskap for kommunen
 • Ta vare på biologisk mangfold
 • Kartlegge artsmangfoldet gjennom ny kartlegging av naturtyper
 • Ivareta bestanden av bier og humler

Program for Eidsvoll Venstre 2023 – 2027