Kommunevalgprogram Nesodden Venstre 2023-2027

Nesodden Venstre: Grønne og levende lokalsamfunn.

Nesodden trenger en politikk som begeistrer og som utløser halvøyas potensial. Med Norges fineste beliggenhet og en ressurssterk befolkning må vi tørre å ha ambisjoner.

Nesodden skal være landets beste sted å bo og vokse opp. Vår visjon er et landsbymiljø der alle bidrar til en god hverdag for alle. Venstre vil ha Norges beste skole som lærerne er stolte av, og som elevene gleder seg til å gå på.

Vi vil motvirke rus blant ungdom og forbedre helsetilbudet til barn og unge.

Vi vil at eldre og funksjonshemmede skal kunne bo der de har det best. 

Nesodden skal øke kunnskapen om våre naturverdier, og skal arbeide for et god areal- og naturregnskap. Vi skal begrense skade på verdifull natur i nye arealendringer i kommunen ved gode prosesser, involvering av innbyggere og verdsetting og prioritering av de viktigste naturverdiene. Vi vil initiere og støtte alle kommunale og regionale tiltak som restaurerer Oslofjorden. Nesodden skal være en grønn miljøkommune som belønner klimavennlig atferd og som etterlever FNs 17 bærekraftmål.

Nesodden skal være en næringsvennlig og serviceinnstilt kommune, på lag med innbyggerne.

Den beste oppveksten

Barn og unge skal trives i dag og glede seg til i morgen. Nesodden skal ha skoler og barnehager i norgestoppen og tilby barn og unge en fritid med mening. Vi vil utfordre tradisjonelle måter å tenke skole og oppvekst på, med mål om at alle skal kunne delta, også slik at de som jobber med barn og unge blir verdsatt. Venstre vil:

 • Bekjempe barnefattigdom. Sørge for ekstra midler og tiltak og forenkle støtteordninger til barnefamilier med inntekt under fattigdomsgrensa, og sørge for støtte til deltagelse i organiserte aktiviteter
 • Utvide åpningstiden for eksisterende møteplasser og arenaer som haller og bibliotek, slik at de er tilgjengelige for alle store deler av døgnet
 • Åpne idrettshaller med vakthold som ekstrajobb for ungdom
 • Bruke mer penger på skolen, både for å ivareta elever som strever og elever som trenger større utfordringer
 • Gi lærerne i kommunen konkurransedyktig lønn gjennom tillegg som gir like høy lønn som kommunene rundt oss
 • Jobbe for mindre klasser slik at lærerne får nok tid til den enkelte elev
 • Involvere lærere, elever og foreldre i utviklingen av skolen
 • Sørge for at kommunen støtter opp under mindre barnehager i barnas nærmiljø
 • Private og kommunale barnehager skal likebehandles
 • Utvikle kvaliteten i SFO. Venstre vil styrke samarbeidet mellom SFO, kultur og idrett
 • Jobbe for trygg skolevei for alle
 • Sikre at alle får god svømmeopplæring og tilgang til svømmehall
 • Minstestandard på skole og barnehagebygninger som gir et godt innemiljø og gode fasiliteter. Det er for store forskjeller innad i kommunen, for eksempel i luftkvalitet og på toaletter. Vi mener det er bedre med jevnt god kvalitet framfor å bygge ett nytt prestisjebygg
 • Tilrettelegge for breddeidrett slik at flere barn og unge kan være i aktivitet på det nivået de ønsker
 • Hindre pengepress i idretten slik at alle kan delta uavhengig av foreldrenes inntekt

Ta vare på natur og miljø på land og i vann

Nesodden Venstre skal hegne om halvøyas unike grønne karakter. Klima og naturvern på land og i vann henger sammen. Nesodden kommune skal være Norges beste miljøkommune. Tidligere var Oslofjorden et fruktbart område for fiskerier, nå er fjorden nesten død. Flere fiskearter er på rødlistede over truede og sårbare arter. Venstre  har i mange år vil derfor etablere et eget Oslofjorden-prosjekt som samordner kommunenes innsats og samarbeid med andre Oslofjord- kommuner. Skal situasjonen bedres må forurensningen stoppes. Arealendringer er også en viktig årsak til at arter dør ut, og naturinngrepene gjøres i kommuner som Nesodden. Vi vil arbeide for bedre kompetanse i kommunen på natur og naturverdiene vi har på halvøya, forstå konsekvensene av å miste naturmangfold, samt hvordan vi kan verdsette naturverdier. Vi vil:

 • Oppgradere og utvikle et godt arealregnskap for Nesodden, som inkluderer prioriterte naturverdier
 • Verne Nesoddmarka, Bergerskogen og alle myrforekomster. Verne 100-metersskogene og beskytte naturskog og eiketrær
 • Gi tilslutning til alle kommunale tiltak som øker rensegraden av avløpsvann og kloakk og støtte opp om tiltak for gjenvinning av fosfor og nitrogen langs hele fjorden
 • Gjennomføre piloter for å styrke livet på havbunnen, med bygging av rev og ålegrasenger
 • Jobbe for et forbud mot bunntråling i Oslofjorden for å redusere den totale belastningen på det marine økosystemet
 • Stille krav til småbåthavnene om å kutte all tilførsel av forurensning og plast til fjorden
 • Støtte opp om tiltak som fremmer torskebestanden ved utstrakt fiskeforbud mot også andre arter enn torsk
 • Øke kompetansen på påvirkning på natur, naturverdier og avbøtende tiltak i bygg- teknisk avdeling i kommunen
 • Sørge for at kommunen unngår arealer med svært høy naturverdi til bolig- eller infrastruktur. Halvere byggesaksgebyret for miljøvennlige boliger
 • Fase ut bruk av gummigranulater på kunstgressbanene
 • Ta vare på kulturlandskapet, bekjempe trusler mot naturmangfoldet, slik som fremmede arter
 • Utvikle et veikart for sirkulæritet, og sørge for at alle nye byggeprosjekter skal prioritere gjenbruk og ombruk

Jobbe for reduserte klimagassutslipp

Vi understøtter Norges klimamål, og vil på lokalt nivå jobbe for;

 • Bedre klimagassregnskap for kommunen
 • Å utvikle et veikart for Nesodden som helelektrisk kommune innen 2030
 • Sørge for at Nesodden blir Norges fremste sykkelkommune gjennom trygge sykkelstier utenom hovedveiene og gratis transport av sykkel på båten

La livet leve!

Kulturkommunen Nesodden må bli bedre til å ivareta alle kunstnerne som bor her. Nesodden skal ha som ambisjon å utløse det store kulturpotensialet i kommunen. Blant annet ønsker vi å stimulere til tettere samarbeid mellom kultursektoren, skole og næringsliv. Derfor vil Venstre:

 • Jobbe for et livssynsåpent seremonilokale/kulturarena i stedet for ny kirke
 • Ha en strategi for bruk av eksisterende kulturarenaer
 • Styrke biblioteket
 • Sikre tilskuddsordning for lokalt kulturliv
 • Realisere planene om kyststi på vestsiden av Nesoddlandet
 • Restaurere Samfunnshuset til å bli et kombinasjonsbygg med skole og kultur
 • Søndags- og kveldsåpent bibliotek
 • Vi kan ikke vente på årelang planlegging av Nesoddtangen brygge. Vi vil ta i bruk områdene nå, med pop-up muligheter for kulturaktiviteter- også på Nesoddtangen gård. Samtidig går vi inn for en helhetlig plan basert på foreliggende skisser skisser og mulighetsstudier for hele området
 • Sørge for at Nesodden- kunstnere blir synlige, for eksempel ved utsmykking av bygg, forbeholdt kunstnere som bor i kommunen
 • Utrede mulighetene for flerbrukslokaler på Nesoddtangen gård med mulighet for barnehage på dagtid og kulturhus på fritiden 

Bærekraftig tettstedsutvikling

Nesoddens landlige preg må bevares. Vi vil ha en pause i utviklingen av store boligprosjekter og gjennomgå alle arealplaner med sikte på en balansert og miljømessig riktig utbygging. Areal og samfunnsutvikling skal planlegges med god stedsutvikling for øyet. God tettstedsutvikling skal forsterke de kvalitetene som Nesodden allerede har og foregå på en grønn og bærekraftig måte. Venstre vil ikke nedbygge natur og matjord. Vi vil vektlegge klimarobuste løsninger og tilrettelegge for økt biologisk mangfold. De beste løsningene finner vi sammen. Derfor vil Vestre oppmuntre kommunen til god dialog mellom lokalmiljø og utbyggere. Venstre vil:

 • Dempe kommunens ambisjoner om vekst. Vekst skal ikke være et mål i seg selv
 • At kommuneplanens samfunnsdel og arealdel har tydelige mål som definerer hva den legger i arkitektonisk kvalitet
 • Stille tydelige krav til medvirkningsprosesser og innbyggerinvolvering i plan- og byggesaksprosesser
 • Bygge opp under en boligstrategi for Nesodden som gir rom for alle, herunder konvertere hytter til bolig der innbyggerne selv ønsker det
 • Utvikle tangen sentrum til gode utearealer og et sosialt knutepunkt
 • Gratis byggesaksbehandling for pluss-hus
 • Jobbe for elektriske hurtigbåter på begge sider av Nesodden
 • Kommunal overtakelse av private veier
 • Ferdigstille kyststien og Blekslistien fra Vannverket til Fjellstrand
 • Trygg vei for gående og syklende i hele kommunen med hastighetsbegrensninger, som mellom Bomannsvik og Blylaget, Fjellstrand og Alværn og Flaskebekk-Granholt-Nesoddtangen brygge
 • Arbeide for bedre og billigere kollektivtransport med flere avganger og billetter
 • Arbeide for hurtigbåt også på kveldstid og 30- minutters rute på søndager
 • Utvikle gode møteplasser på Tangen sentrum, utendørs bademuligheter på Tangen brygge og kulturarena på Nesoddtangen gård

Jobbe og bo på Nesodden

Vi vil ha flere arbeidsplasser, mer næringsliv og flere statlige virksomheter på Nesodden. Venstre vil jobbe for at staten legger til rette for et jobbhotell der staten kan tilby statsansatte fjernarbeidsplasser noen dager i uken. Her kan også næringsdrivende og andre få tilgang til kontorplasser og utstyr til en rimelig pris. Venstre vil:

 • Gjøre det attraktivt å jobbe og drive virksomhet på Nesodden gjennom et jobbhotell
 • Få flere statlige arbeidsplasser til Nesodden gjennom etableringer eller jobbhotell for statsansatte
 • Fjerne næringsskatten på næringseiendom
 • Utvikle Munkerud næringspark på Fagerstrand
 • Støtte opp om eksisterende bedrifter
 • Motivere til etablering av nye miljøvennlige bedrifter
 • Arbeide for etablering av politistasjon på Nesodden

Eldre og funksjonshemmede skal kunne bo der de har det best

Nesodden skal være et godt sted å bo i alle faser av livet. Eldre skal tilbys velferdstjenester som vi kan være stolte av. Nesodden bør kunne levere tjenester innen eldreomsorg på nivå med de beste kommunene i Norge. Gode fysiske omgivelser gir mer fellesskap, bedre fysisk og psykisk helse.

Nesodden må ta seg råd til å gi eldre de tjenestene man bør forvente og at innbyggerne får rask helsehjelp når det trengs. Venstre går inn for:

 • Å rive den eldste delen av Nesoddtunet
 • Bygge sykehjem basert på moderne velfersteknologi
 • Bygge omsorgsboliger med heldøgnbemanning på Fagerstrand
 • Nesodden bør kunne levere tjenester innen eldreomsorg på nivå med de beste kommunene i Norge. Nesodden må ta seg råd til å gi eldre de tjenestene man bør forvente og at innbyggerne får rask helsehjelp når det trengs

På lag med innbyggerne

Innbyggerne bidrar direkte med en halv milliard kroner i året. Venstre mener at de som finansierer tjenestene må få mer å si. Venstre vil jobbe for:

 • Kvalitets- og servicekrav på kommunens tjenester og større åpenhet i saksbehandlingen
 • Innbyggerombud, som skal hjelpe den enkelte innbygger i møte med kommunens tjenester og påvirke at brukeropplevelsen blir bedre
 • Flere innbyggerinitiativ og involvering av de som bruker kommunens tjenester. Gi innbyggerne mulighet til å komme med gode ideer etter modell fra flere innovative kommuner
 • Løse konflikter mellom administrasjon, ansatte og innbyggere sivilt og på lavest mulig nivå, tidligst mulig
 • Forbud mot å anke rettsavgjørelse der kommunen er part og personer som er innbyggere eller ansatte er motpart, slik at personlige og økonomiske belastninger begrenses
 • Raskere saksbehandling i alle saker
 • Smidigere byggesaksbehandling, gjennom samarbeid med omliggende kommuner eller andre eksterne for å unngå fristbrudd med ulempe for innbyggerne og økonomiske tap for kommunen
 • Tettere samarbeid for praktiske løsninger mellom skole, arbeidsliv, kulturliv og idrett
 • Gi frivillige tilgang til kommunens løypemaskiner for nye skispor- også på kveld og i helgene
 • Gi ungdom og ungdommens kommunestyre mer innflytelse
 • Gi 16-åringer stemmerett ved neste kommunevalg
 • Etablere et kommuneråd med representanter fra velforeninger, idretten, kultursektoren, FAU og elevråd for å gi sivilsamfunnet mer innflytelser og kommunen mer innsikt
 • Øke landsbyfondet til 2,5 mill.kr, for å kunne gi støtte til private initiativ

God forvaltning av vår felles økonomi

God kommuneøkonomi handler ikke bare om budsjett og regnskap, men også om hvordan ansatte tas vare på og om hvordan eiendom og penger forvaltes. Venstre vil vurdere muligheter for flerbruk og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse før nybygg planlegges. Vi vil ha lys i lokalene, også på kveldstid, Nesodden kommune skal drives etter modell fra landets beste kommuner med tanke på innsparinger som kan føres tilbake til innbyggerne. Venstre vil arbeide for:

 • Konkurransedyktig lønn til kommunens ansatte, ikke minst for lærerne
 • Forsere bygg av ny eller rehabilitert Myklerud skole
 • Stoppe alle utredninger som ikke er nødvendige, og innføre et «godt-nok»-nivå på utredninger som setter i gang. Kommunen bruker for mye penger og tid på dette i dag
 • Kopiere de best styrte kommunene i Norge i tråd med «Kommuneindeksen». Nesodden har god økonomiske styring, men de beste er bedre.
 • Benytte samspillsmodell i nye prosjekter, slik at økonomien blir forutsigbar og risikoen deles med utbygger
 • Krav om bruksintensitet. Et bygg bør planlegges for bruk 2/3 av døgnet. Offentlig-privat samarbeid bør vurderes for å få til dette