Program: Ta hele Eidsvoll i bruk!

Foto: Knut Bakkehaug

Hva bør skje med tettstedsutvikling de neste fire årene? Her kan du lese mer om hvordan Venstre vil ta hele Eidsvoll i bruk.

Eidsvoll består av gode lokalsamfunn i hele kommunen. Venstre vil utvikle grønne og levende lokalsamfunn i hele Eidsvoll.

Sundet har fått har fått en overordnet plan som gir rammer for den videre utviklingen. Det foreligger mange planer for bygging av boliger. Alt ligger derfor til rette for at Sundet vil styrkes som kommunens sentrum. Venstre vil bevare Sundtoppen som grønn lunge gjennom et parkanlegg. Venstre vil bevare den gamle skolebygningen på Vilberg, når den nye skolen tas i bruk. Venstre vil ivareta Sundets egenart i den videre utviklingen, og se til at utbyggere ikke får gå ut over rammene i planen. På Råholt skjer utviklingen uten rammer og en overordnet, helhetlig plan.

For å avlaste presset på areal sør i kommunen vil Venstre jobbe for at større deler av befolkningsveksten plasseres lenger nord. Området rundt Minnesund er velegnet for tettstedsutvikling som ikke bryter med Plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Store arealer som er regulert for bolig kan bygges ut uten at det vil føre til nedbygging av landbruksjord, og Langset skole har kapasitet til flere elever. Både E6 og jernbanen gir gode kommunikasjonsmuligheter.

Feiring har et viktig kompetansemiljø for tilrettelagt opplæring ved Feiring videregående skole. Eidsvoll kommune må tilrettelegge for den planlagte veksten i skoletilbudet ved Feiring VGS, og arbeide for et bedre kollektivtilbud.

Venstre vil:

  • Arbeide for et bedre kollektivtilbud på Minnesund og i Feiring
  • At Sundet fortsatt skal være administrativt sentrum i Eidsvoll
  • Bevare Sundtoppen som grønn lunge/park i Sundet
  • Jobbe for et helhetlig og regulert serviceanlegg for båt og bobil på Skjoldnestangen
  • Arbeide for gang/sykkelveg til Nyvegen, langs Styrivegen og Finstadvegen
  • At innbyggerne og frivillige lag og organisasjoner involveres i utviklingen av lokalsamfunnet i Eidsvoll
  • Stille krav til estetikk og stedstilpasning i byggeprosjekter

Program for Eidsvoll Venstre 2023 – 2027