Vi vil ta Tomter framover!

Tomter er det tettstedet i kommunen vår med størst prosentvis vekst i folketallet. Hvor bra det blir å bo i Tomter i årene som kommer avhenger blant annet av at kommunestyret følger opp sentrumsplanen, sikrer sentrumsarealer for fellesfunksjoner, og at tilgangen til omliggende turområder fortsatt blir bra. Frivilligheten står sterkt i Tomter: Idrettshuset og lysløypa er for eksempel bygget på dugnad og uten innsatsen til mange ville vi ikke hatt kunstgressbane.

Nytt bibliotek og innbyggertorg på Tomter gir et bedre lokalsamfunn og er god samfunnsøkonomi: “For hver skattekrone som brukes på landsbasis får innbyggerne det firedobbelte igjen”. Biblioteket er en viktig møteplass og bidrar til integrering og inkludering, noe som motvirker utenforskap. Det bygger også ned kulturelle, digitale og økonomiske skiller fordi det er gratis tjenester i en tid der mange familier lever under fattigdomsgrensa. Kommunikasjon og innbyggerdialog fremmer deltakelse i lokaldemokratiet.

Det er usikkert om framtidige tog fra Østre linje går via Blixtunnellen. Kollektivtilbudet fra Tomter preges dessverre av forsinkelser, innstilte tog, og mye høyere billettpriser for tilsvarende lange reiser enn i Akershus.

Hvert døgn kjører det nesten 250 tungtransporter på fylkesvei 120 gjennom Tomter. Det fører til trafikkfarlige situasjoner, stor vegslitasje, vegstøv og mer støy.

Flere turstier nært sentrum gjør det lettere for folk å komme seg ut på tur og bidrar til bedre folkehelse. Det binder også Tomter sammen og kan føre til mindre nærtrafikk med bil. Bra for miljøet og bra for lommeboka.

Venstre vil jobbe for:

  • Nytt skolebygg med innbyggertorg som planlagt.
  • Permanent påkobling til til Blixtunnellen fra Østre linje, og mer presise tog.
  • Bedre og billigere kollektivtransport.
  • Planfri fotgjengerovergang på Tomter stasjon.
  • Miljøgate i Tomter sentrum og mindre gjennomgående langtransport.
  • Gullenga på kommunale hender sikrer areal til offentlig infrastruktur og bygg, samt at det gir aktivitetsområder og bedre adkomst til Hobølelva.
  • Gang- og sykkelveg til Knapstad og flere stier nært sentrum.

Et levende nærmiljø i Tomter bidrar til å ta Indre Østfold framover.