Flere arbeidsplasser og flere innbyggere

Steinkjer er en kommune med mange gode kvaliteter. Vi har et variert arbeidsliv med arbeidsplasser innenfor både næringsliv og offentlig forvaltning, for innbyggere og tilflyttere med fagutdanning og universitetsutdanning!

Steinkjer er et administrasjonssted, bla Trøndelag fylkeskommunes administrasjonssted og sete for Statsforvalteren i Trøndelag. Venstre er garantisten for å kontinuerlig arbeide for at Steinkjer skal videreutvikle sin posisjon som administrasjonssenter, pådriver og motor i Trøndelag og på Innherred! Vi er overbevist om at dette er ennøkkel for å få flere arbeidsplasser og innbyggere til Steinkjer. Vi håper og tror, at vi har alle partiene i Steinkjer med oss på viktigheten av at vi står sammen om dette og begynner å arbeide sammen, for å befeste og videreutvikle administrasjonssenteret Steinkjer. Nord Universitet og InnoCamp er juveler for Steinkjer, som vi må hegne om! Flere statlige arbeidsplasser til Steinkjer, som Venstres stortingsrepresentant fra Steinkjer Andrè N Skjelstad har vært pådriver for gjennom mange år, er svært viktig. Vi er overraska over at sittende regjering ikke har lagt ut flere statlige arbeidsplasser, til Steinkjer og Innherred. Vi må i det hele tatt være tettere på Storting og Regjering for å få forståelse og gjennomslag for Steinkjer og Innherreds utfordringer og muligheter.

Steinkjer er en god kommune å bo og leve i for innbyggerne og en god og framoverlent kommune for næringslivet. Men vi har alltid noe å gå på. I kampen om innbyggerne og bedrifter som skal etablere seg, som ønsker å utvide sin virksomhet, så må vi være mere målrettet og ambisiøse. Partiprogrammet til Steinkjer Venstre gir indikasjoner på hvor opptatte vi er av næringslivet, industrien, offentlig sektor og ikke minst i innbyggerne våre.

I arbeidet med å øke innbyggertallet i kommunen – inntektssystemet prioriterer kommuner med vekst og ung befolkning – må vi ha nasjonale og regionale myndigheter med oss. Infrastruktur er et viktig stikkord for vekst, bedre E6 og tog! Det er uakseptabelt at prisene på tog er mye høyere på Innherred og Steinkjer, enn fra Skatval til og med Melhus. Togets hastighet og antallet avganger er også under enhver kritikk. Innherredsregionen arbeider for å bli inkludert i ny statlig støtteordning for mellomstore byområder, dette er et svært viktig arbeid for Steinkjer og regionen.

Steinkjer Venstre skal være garantisten for ferdigregulerte næringsareal til næringslivet i Steinkjer og på Innherred, styrke satsningen på bioøkonomi og Steinkjer som senter for blågrønn næring, jobbe for å få på plass et pendlerkontor for bedrifter og offentlige aktører i Steinkjer, vi er kritiske til regjeringens økte grunnrenteskatt på vannkraft og vil jobbe for at mer av NTEs overskudd skal tilfalle kommunene. Lavere eiendomsskatt i Steinkjer enn nåværende.

Steinkjer Venstre vil bidra til at Steinkjer kommune skal være en god arbeidsgiver, og en forutsigbar samarbeidspartner for frivilligheten, innbyggerne og næringslivet. Kommunen skal ha innbyggerperspektivet i sentrum. Det skal være enkelt å etablere seg i Steinkjer. Kommunen skal være forutsigbar og yte god service. Steinkjer kommune skal ha folk og innbygger perspektivet i sentrum, eks ved at Tranamarka gjenbruksstasjon skal være åpen utover arbeidstid, slik at innbyggerne ikke må ta seg fri fra jobb. Arbeidet med bolystteam i Steinkjer bør videreutvikles. Vi vil styrke støtten til frivillighet, innovasjon og arrangement. Bidra i arbeidet med å styrke sørsamisk språk og kultur i samarbeid med nabokommunene og Nord universitet. Styrke Steinkjer som en studentby, bedre vilkårene og kulturtilbudet for studenter i Steinkjer kommune. Tilby rabatterte forestillinger i det nye kulturhuset til barn, unge og studenter. Steinkjer Venstre vil foreslå at kommunen, i samarbeid med næringslivet og andre, gir et sommerjobbtilbud til ungdom/unge voksne.

Det er ikke bare store byer som har tiltrekningskraft, mellomstore kommuner kan være vel så attraktive. Vi må arbeide med kveldsøkonomien vår! For å være attraktive for unge voksne i alederen 25-35 år, de som flytter mest, må vi ha møteplasser, kafeer og utesteder som har åpent! Kulturtilbudet i en kommune påvirker valg av bosted for denne gruppen. Vi i Steinkjer Venstre gleder oss til å se effekten av Steinkjers nyekulturhus sentralt plassert i sentrum av Steinkjer! Det vil bidra til flere møteplasser. Unike opplevelser er viktige for denne gruppen, her kan eksempelvis vår natur komme til sin rett. Å ha god plass, mye natur både fjell, skog og kyst, naturen er lett tilgjengelig. Dette er fordeler vi i større grad må snakke om og markedsføre!

Steinkjer Venstre ønsker alle et godt valg og dere skal være trygge på at en stemme til Venstre, er en stemme for å gjøre Steinkjer mer attraktiv for folk flest og for næringslivet!

Jens Fredrik Skjelstad 1. kandidat Steinkjer Venstre og Ragnar Andresen 2. kandidat Steinkjer Venstre