Venstre vil beholde matjorda og utvikle tettsteder i skjønn harmoni.

Stange Venstre vil ha en langsiktig og regulert plan for boligutvikling i kommunen. Målet er å ivareta innbyggervekst og eksisterende innbyggeres boforhold. En rullering av kommuneplanens arealdel må ta sterkere hensyn til jordvern. Stange Venstre er opptatt av at miljø skal være med oss i alle politiske beslutninger som blir tatt. Stange er en kommune med mye landbruk, dette må vi påse at det ikke bygges ned til fordel for bebyggelse og vei, der det finnes andre løsninger.

Derfor skal
• hovedregelen for byggehøyder i Ottestad være to etasjer i fortettingsområder.
• vi ha et sterkt og utvidet vern av matjord .
• kommunen legge til rette et tursti og løypenett som binder kommunen sammen.
• kommunen utbedre grøntområdene rundt tettsteder og etablere tre utsikts paviljonger i Åkersvika.
• kommunen styrke miljøene og utviklingen av Stasjonsbyene Tangen, Ilseng og Stangebyen.
• bygg settes opp der natur berøres minimalt.
• offentlige bygg ha solcellepaneler og beplanting som biene liker.