Satse på skolen

Sindre Westerlund Mork
Sindre Westerlund Mork, Foto: Erik Iversen

Det avgjørende i skoleheverdagen er et godt forhold mellom elevene og en dyktig
lærer. Samtidig er samarbeidet mellom lærerne viktig for å se alle fagene og hele
skoledagen i sammenheng.

Moss Venstre mener fagfolk skal ha tillit til å utføre sine oppgaver. De skal ha innflytelse
på sin arbeidshverdag og styre den faglig ut fra egne arbeidsoppgaver, det bør legges til
rette for å arbeide i team på tvers av fagutdanning for å gi et best mulig tilbud til elevene,
både faglig og soialt. Lekser som pedagogisk verktøy skal avgjøres av den enkelte skole
og deres bruk av pedagogikk.

Skolene er et viktig samlingspunkt og skal så langt det er mulig, stille sine lokaler til
rådighet for lokalsamfunnet og bidra med lokaler til frivillige aktiviteter.
Grunnskolen

Første klasse skal, som i barnehagen, vektlegge lek og aktivitet som pedagogisk verktøy,
og barnehagelærne skal kunne følge barna fra barnehagen og over i det første skoleåret.
Moss skal følge opp og tilrettelegge for nyutdannede lærere – som kan få redusert
undervisningsplikt i innføringsåret. Elever som trenger spesiell tilrettelegging skal ha
lærere med kompetanse til det.

Kulturskolen skal kunne integreres i skolehverdagen slik at kultur kan bidra i den
ordinære undervisningen. Alle skoler skal ha aktiviteter og praktisk undervisning som
underbygger teoretisk kunnskap, tilby programmeringsundervisning og kommunen skal
utvikle sitt samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

Alle skoler skal ha tverrfaglige team med ulike grupper av fagfolk (eks helsesykepleiere,
skolepsykologer, miljøterapeuter og rådgivere med formell kompetanse), men også
frivillige. Da kan lærerne være lærer og undervise elevene, mens andre faggrupper kan
bistå når elevenes sosiale situasjon sperer for læring. Målet er å utvikle det sosiale miljøet
for elevene og bistå lærerne ut over det som hører til det skolefaglige, samt følge opp
elever i overgangen til videregående skole og de som faller fra.
Videregående skole

I år er det også fylkestingsvalg – ikke glem det. Fylkeskommunen er blant annet ansvarlig
for kollektivtrafikken og videregående skoler. Venstres skolepolitikk i Moss og i Østfold
henger sammen.

Ulike ungdommer har ulike interesser, evner og utfordringer. Det skal være større rom
for å tilpasse skolehverdagen og undervisningen til den enkelte. Slike tilpasninger kan
være mer tilpasning til praktiske eller teoretiske fag, bruk av lengre eller kortere tid enn normert, større valgfrihet mellom programfagene eller samarbeid med Høgskolen i
Østfold og Fagskolen for avanserte emner, som f.eks. programmering, matematikk eller
språk.

Det er viktig for Venstre at både lærerne og elevene får god motivasjon til å gjennomføre
skolehverdagen. Da gir vi lærerne rom for å utvikle undervisningen og elevene
muligheter til å få den kunnskapen de trenger for å skaffe seg den utdanning de ønsker.
Det er den beste tjenesten vi kan gi dem.

Sindre Westerlund Mork – Venstre
Kommunestyremedlem, 4. kandidat i Moss og 2. kandidat i Østfold