Eldreomsorgen: Sammen for verdighet og kvalitet

Mats Hansen og Mary Ann Dahl, Foto: Venstre

Som samfunn kan vi måles på hvordan vi tar vare på våre mest utsatt grupper. Det er vår plikt å beskytte eldre borgere og sikre deres rettigheter og verdighet. For Venstre er dette en selvfølge.

Det gjøres feil i eldreomsorgen, og årsakene er sammensatte. Noen av årsakene er arbeidsmiljøet, tidspress og nedprioritering av oppgaver som skaper stress blant helsepersonellet. Det kan igjen føre til uverdige forhold. Vi ser at kompetanse er avgjørende for å forhindre slike situasjoner. Derfor må vi sikre at det jobber kvalifiserte fagfolk i eldreomsorgen, som sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og ergoterapeuter.

Men, problemene i eldreomsorgen krever mer enn økt bemanning. Vi står overfor en økende eldre befolkning, flere med demens og yngre med store hjelpebehov. Samtidig møter vi utfordringer med mangel på fagfolk, flere eldre i forhold til yrkesaktive, og et press på pårørende. Dette krever omfattende omstillinger og nye tilnærminger, og i Rana treffer dette oss før resten av landet.

Løsningene finnes, og Helsepersonellkommisjonen har pekt på retningen. Som Venstre, tror kommisjonen på optimisme og samarbeid. Vi må gjennomføre tiltakene i rapporten og legge ideologiske stridigheter til side. Konkurransen om arbeidskraften vil bare øke, derfor må vi skape attraktive vilkår i eldreomsorgen. Bedre arbeidstidsordninger, insitamenter for å beholde ansatte og teknologisk innovasjon kan alle bidra til å forbedre omsorgen.

Samtidig må vi omfavne frivillige organisasjoner og pårørende som viktige samarbeidspartnere. De gjør en uvurderlig innsats som vi må verdsette og støtte økonomisk. Vi må også luke bort unødvendige byråkratiske krav som stjeler verdifull tid fra omsorgen.

Vi ser også verdien av ideelle og private aktører som supplement til det offentlige tilbudet. Sammen beriker vi hverandre og stimulerer til innovasjon og utvikling. Det tjener eldreomsorgen, det tjener de eldre på og det tjener samfunnet på.

Eldreomsorgen er en felles utfordring som krever felles innsats. La oss jobbe sammen for verdighet, kvalitet og respekt i eldreomsorgen. Venstre tar utfordringen på alvor, og vi oppfordrer de andre partiene til å gjøre det samme. La oss bygge en eldreomsorg vi kan være stolte av.

Mats Hansen – Ordførerkandidat for Venstre i Rana

Mary Ann Dahl – 2. kandidat for Venstre i Rana og nestleder i Eldrerådet