Sammen for verdighet og kvalitet

Som samfunn kan vi måles på hvordan vi tar vare på våre mest utsatte grupper. Det er blant annet vår plikt å beskytte eldre borgere og sikre deres rettigheter og verdighet.

Over hele landet, men også her i Verdal, belyses mangler i eldreomsorgen, og årsakene er sammensatte. Noen av årsakene er arbeidsmiljøet, tidspress og nedprioritering av oppgaver som skaper stress blant helsepersonell. Det kan igjen føre til uverdige forhold. Vi ser at kompetanse er avgjørende for å forhindre slike situasjoner. Derfor må vi sikre at det jobber kvalifiserte fagfolk i eldreomsorgen, som for eksempel leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Men, problemene i eldreomsorgen krever mer enn økt bemanning. Vi står overfor en økende andel eldre befolkning, flere med demens, samt yngre med store hjelpebehov. Samtidig møter vi utfordringer med mangel på fagfolk, flere eldre i forhold til yrkesaktive, og et press på pårørende. Dette krever omfattende omstillinger og nye tilnærminger.

Konkurransen om arbeidskraften vil bare øke, derfor må vi skape attraktive arbeidsvilkår. Levelige turnuser og ulike tiltak for å beholde ansatte, få bukt med fryktkulturen og god ledelse, kan bidra til å forbedre omsorgen. Vi mener også at kommunen må vurdere alternativ til Helseplattformen som synes å være en «tidstyv» i stedet for et effektivt hjelpemiddel.

Samtidig må vi omfavne frivillige organisasjoner og pårørende som viktige samarbeidspartnere. De gjør en uvurderlig innsats som vi må verdsette og støtte økonomisk. For å få godt samarbeid med de frivillige mener vi i Venstre at vi trenger en frivillighetskoordinator og en frivillighetssentral også i vår kommune, som i nabokommunene.

Vi tror det kan være nyttig å se på hvordan vi bruker de ulike yrkesgruppene og se om arbeidsoppgaver kan justeres. Det må være faglig forsvarlige tjenester. Vi må også ha et arbeidsreglement som stimulerer ansatte til å ta videreutdanning om de ønsker å øke sin kompetanse.

Det blir også viktig å satse på omsorgsteknologi, tilrettelegging slik at en blir mer selvhjulpen, samt satse på ulike forebyggende tiltak. Det bør vurderes å bygge boliger for eldre hvor det er lagt opp til fellesskapsfunksjoner. Når den dagen kommer da man ikke klarer seg hjemme lengre, må det også være et rom tilgjengelig på sykeheimen.

Som et supplement til et godt offentlig tilbud, ser vi verdien av ideelle og private aktører. Sammen beriker vi hverandre og stimulerer til innovasjon og utvikling. Det tjener eldreomsorgen, det tjener de eldre på og det tjener samfunnet på.

De eldre har også stort behov for en stabil fastlege. En ny plan om legetjeneste i kommunen i samarbeid med de legene vi har, kommer i høst. Det er nylig ansatt en ny lege og det er vedtatt 3 nye legehjemler. Det vil forbedre den uakseptable situasjonen vi nå opplever.

Vi håper – og forventer, at det kommer mye positivt ut av den gjennomgangen av helse og omsorgstjenesten som nylig er vedtatt. For å rekruttere, samt beholde dyktige ansatte, forventes handling og at ansattes arbeidshverdag tas på høyeste alvor. Denne prosessen vil nok bli krevende, men kan på ingen måte «glattes over».

Eldreomsorgen er en felles utfordring som krever felles innsats. La oss jobbe sammen for verdighet, kvalitet, forsvarlighet og respekt i eldreomsorgen. Venstre tar utfordringen på alvor. La oss sammen bygge en eldreomsorg vi kan være stolte av.

Godt valg! 
 
Brita Kleven Thorsvik, 3. kandidat Verdal Venstre 
Elin Duvsete, 4. kandidat Verdal venstre