Hva trenger skolene i Haugesund?

Bjørn Gunnar Husby(V), Foto: Elise Hettervik

Haugesund kommunen har ikke ubegrenset med ressurser. Venstre mener at det blir feil å prioritere 10 millioner årlig på skolemat og heldagstilbud til alle 1.-4. klassinger i Haugesund, slik Arbeiderpartiet ønsker.

Etter spørsmål fra oss er svaret fra skoleadministrasjonen at elevene i Haugesund har med seg niste på skolen, enkelttilfeller hvor elever kommer uten mat, blir løst på skolene. Gjennom dialog med lærerne er tilbakemelding at det er andre tiltak en skolemat som trengs i skolen. Vi i Haugesund Venstre ønsker derfor å prioritere:

Det viktigste for elevenes læringsmiljø og læringsutbytte er å ha en kvalifisert lærer. I Haugesund, som i andre kommuner, er det en utfordring at ansatte uten kvalifisert lærerutdanning jobber som vikarer i skolen. I løpet av et skoleår vil det alltid blir behov for vikarer pga. sykdom, permisjon og jobbytte. Derfor vil vi opprette en kommunal vikarpool, hvor vi ansetter lærere som kan gå inn som vikarer når skolene trenger det. Da vil flere av timene i skolen bli utført av kvalifiserte lærere.

Det er et stort behov for mer sosialfaglig kompetanse inn i skolen. Det trengs blant annet mer oppfølging av elever med høyt fravær og en styrking av et trygt og godt skolemiljø. De siste årene har vi dessverre sett en økning av vold og trusler i skolen og elever med sosiale og psykiske utfordringer. Derfor vil vi at alle barneskolene skal ha sosiallærer og øke antall miljøterapeuter. Da får lærerne mer tid til å drive med undervisning, som er deres kjerneoppgave.

Norske tiåringer skårer dårligst på leseglede av samtlige 65 land ifølge den internasjonale undersøkelsen PIRLS. Vi vil fortsette satsingen på skolebibliotekene i Haugesund. Da vil elevene få tilgang til et mangfold av bøker og kvalifiserte ansatte som kan veilede dem. Det vil bidra til økt leseglede. Vi vil også ha et søndagsåpent folkebibliotek som gir barn og unge økt tilgang til bøker.

Elevundersøkelsen viser at motivasjon og praktisk undervisning er blant de områdene elevene er minst fornøyd med. Alle elever skal oppleve mestring i skolen, hvis ikke forsvinner motivasjonen for læring. Noen lærer bedre når de får bruke hendene og er aktive, og samspill mellom det teoretiske og det praktiske åpner flere dører til kunnskap for alle elever. Satsingen på praktisk undervisning må fortsette.

Listen av tiltak ovenfor er ikke uttømmende. Gjennom et godt samarbeid med lærerne, grasrota i skolen, elevene og foreldrene ønsker vi å bidra til en enda bedre skole for våre barn og unge.