Lillehammer bør være blant Norges beste klimakommuner

Lillehammer kommune ligger på 153. plass i Framtiden i våre henders måling av hvor godt kommunen bidrar til kutte klimagassutslipp. Lillehammer Venstre mener resultatet er altfor dårlig. Kommunen må jobbe for å bli blant Norges beste kommuner på klima i løpet av den neste fireårsperioden i kommunestyret.

Terje Kongsrud vil ha fart på klimaarbeidet

Den største utslippskilden i Lillehammer er veitrafikk. Selv om E6 går gjennom Lillehammer, kan kommunen innføre en rekke tiltak for å kutte klimagassutslipp lokalt. Tiltakene Venstre foreslår er:

  • Redusere «matpakkekjøring» gjennom Banken-krysset ved å senke prisen på månedskortet for bybuss med 250 kr og få bedre rutetilbud.
  • Stanse nedbygging av natur og reetablere mer natur. Innføre en arealavgift som innebærer at det koster å bygge ned natur og matjord.
  • Fortsette med å elektrifisere all kommunal transport og utnytte biogass bedre til buss og langtransport.
  • Opprettholde elbilfordeler og tilrettelegge for lademuligheter for el-båter i småbåthavna.
  • Kreve klimatilpasning i alle prosjekter, blant annet ved å stille krav om lokal overvannshåndtering.
  • Gjenåpne flere elver og bekker som er lagt i rør. Lillehammer Venstre går inn for renaturering av Gausadeltaet. Det ble langt på vei ødelagt av tiltak i elva for å lette tømmerfløting på 1960-tallet, og ikke minst ved lukking av «Vesle-elva» da Gausdalsarmen FV250 ble bygd ut på 1980-tallet. Ved å gjenåpne Vesle-Gausa gjenskapes leveområder for fisk og amfibier, samtidig som faren for flom på Jorekstad og på dyrka mark reduseres.
  • Ha klimabudsjett og klimaregnskap i kommunen.
  • Stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i kommunen.
  • Etablere et lokalt klima- og energifond som gir tilskudd til energieffektivisering og klimavennlige løsninger basert på private initiativ.

Daglig leser vi om klimaendringenes herjinger, om det er flom i Lågen og Mjøsa eller i Trøndelag, branner i Hellas eller nye globale temperaturrekorder. I Lillehammer kommune må vi ta vår del av ansvaret for å stanse klimaendringene og nå klimamålet for 2030. Derfor håper Venstre å få med kommunestyret på et temposkifte for klimaet, der innsatsen trappes kraftig opp i neste periode.

Terje Kongsrud, Lillehammer, ordførerkandidat for Venstre