Et attraktivt Steinkjer!

Attraktivitet er summen av de forhold som er viktig for oss. Det kan handle om spennende jobber, kultur, familie eller natur. Attraktivitet er også en følelse. Det er ikke kun basert på sunn fornuft. Det er ikke sunn fornuft at unge voksne betaler 16 000 i månedsleie i Oslo. Det er en følelse av de vil bo derdet skjer noe. Steinkjer har mye som kan være attraktivt, men vi taper innbyggere, mens kommunene sør for oss øker. Hva kan Steinkjer gjøre for å motvirke dette?

Steinkjer Venstre sitt svar er at vi må satse på kvalitet. Vi må ha en skole der man som foreldre må ha trygghet for at laget rundt elevene består av kvalifiserte lærere, miljøterapeuter og helsesykepleiere. Vi trenger å legge mer til rette for næringslivet slik at det blir lett for næringslivet og satse i Steinkjer. Vi trenger flere arbeidsplasser og et mer variert arbeidsliv. Da må vi utvikle mer næringsareal i et større tempo som blant annet Tjuin. Vi må få raskere saksprosesser der det er fokus på at tid brukt er penger tapt. Ting skjer fort og nårbedriftene vil til Steinkjer og Trøndelag må vi være på ballen og være på! Hvis ikke mister vi investeringer.

For å sikre disse satsingene er det viktig å bygge sterke klyngemiljøer som hever attraktiviteten som blant annetmiljøet rundt Inncoamp. Steinkjer Venstre vil bidra til at Steinkjer r på plass vår egen næringspark etter modell fra Mo Industripark slik at vi kan få en mer effektiv og profesjonell drift av næringsområdene. Dette vil skape attraktive næringsområder. En er også avhengig av gode rammevilkår som blant annet lavere eiendomsskatt.

Venstre er opptatt av at Steinkjer skal være attraktiv by og kommune, da er vi avhengig av et sentrum med puls og attraktive bomiljø. Vil gjøre Steinkjer mer attraktiv som studentby og andre tiltak som skaper mer liv og puls i sentrum. Vi må få på plass mer sentrale studentboliger og et bedre kollektivtilbud fra grendene og inn til sentrum slik at flere kan nyttiggjøre seg kultur og uteliv på kveldstid.

Venstre vil lage en byutviklingsplan for hele Steinkjer kommune som ser hele kommunen i sammenheng og sikrer god steds- og områdeutvikling med attraktive og estetiske nabolag. Det skal være lett å få til noe i Steinkjer. Vi må øke tilflyttingene, øke tilbakeflyttingen etter endt studier og redusere videreflyttingen.

Venstre er opptatt av at kommunen skal være til for innbyggerne, og det betyr at kommunale tjenester må være tilgjengelig når de er mest nødvendig, Vi skal ha barnehagegaranti i Steinkjer og vi skal ha løpende opptak som er tilpasset familiens situasjon. Foreldre skal slippe å ta seg ulønnet permisjon eller betale for en barnehageplass de ikke bruker. Tranamarka gjenbruksstasjons skal naturligvis ha åpent på lørdager. Dette bør være en selvfølge i en kommune der “ÅPEN” utgjør en av de tre hovedslagordene. Vi må også ha en eldreomsorg som ser folk og ikke tall. Kommunen er til for sine innbyggere og da må tjenestene gjenspeile det.

Skal vi bygge opp et større bo og arbeidsmarked og ta i bruk det fulle potensialet vi har på Innherred og gjennom Innherredsamarbeidet må vi ha kortere reisetid og bedre infrastruktur, og mer og billigere kollektivtilbud. Vi må være “ÅPNE” – og vende oss ut der andre ser innover. Sterk samarbeidsevne på Innherred og en raus holdning fra Steinkjer er nøkkelen.

Vi må ha fokus på kvalitet i alt vi gjør, fra helse til skole og næringsutvikling. Vi må gå foran og leve opp til vårt slagord “Åpen, lys og glad”. Steinkjer må vise vei. Vi må vise vilje og handlekraft. For vekst skaper vekst.

1.Kandidat Steinkjer og 5. kandidat Trøndelag fylkesting Venstre

Jens Fredrik Skjelstad