Nå starter jobben med å bygge opp tilliten igjen

Grunde Almeland
–Kontrollkomiteen har samlet seg om felles kritikk av de politikerne som Stortinget kan vedta kritikk mot. Vi plasserer ansvaret for habilitetsbrudd der det hører hjemme, og vi har tatt vårt ansvar for å forsøke å rydde opp etter de mange skandalene vi har sett det siste året, sier saksordfører Grunde Almeland.

Etter ni måneders arbeid legger saksordfører Grunde Almeland i dag fram kontrollkomiteens konklusjoner om habilitetssakene som har preget norsk politikk.

– Kontrollkomiteen har samlet seg om felles kritikk av de politikerne som Stortinget kan vedta kritikk mot. Vi plasserer ansvaret for habilitetsbrudd der det hører hjemme, og vi har forsøkt å rydde opp etter de mange skandalene vi har sett det siste året, sier Almeland.

Han påpeker at komiteen har hatt en betydelig oppgave om å forhindre at slike habilitetsbrudd skal kunne skje igjen.

– Vi markerer tydelig med kritikkvedtak mot Solberg, Huitfeldt og Brenna at de er ansvarlige for sine habilitetsbrudd, samtidig som vi enes om flere forslag til tiltak som skal sikre mer åpenhet og sørge for at vi har bedre mekanismer for å unngå nye habilitetsbrudd i framtiden, sier saksordføreren.

For Venstre har det vært viktig at vår representant i kontrollkomiteen ikke har tatt partipolitiske vurderinger. Venstre har holdt fokus på de faktiske sakene og forholdene rundt habilitetsbruddene, og ikke hvilke partier som samarbeider med hvem. Derfor har vi gjort våre egne vurderinger av alvorlighetsgraden i de ulike habilitetssakene, samtidig som det har vært viktig å få flest mulig partier til å enes om felles kritikk av de berørte politikerne. Slik kan politikerne starte den lange veien med å bygge opp tillit til politikerne.

– I dag er jeg veldig fornøyd med at kontrollkomiteen i stor grad står samlet om å plassere ansvaret for de habilitetsskandalene vi har sett det siste året der det hører hjemme. Vi foreslår å vedta ulike former av kritikk mot de nåværende og tidligere statsrådene som har vært ansvarlige for habilitetsbrudd, og som har eller har hatt et parlamentarisk ansvar overfor Stortinget. Nå viser en tverrpolitisk koalisjon på Stortinget at vi tar på det høyeste alvor den svekkede tilliten som har oppstått mellom velgerne og politikerne på grunn av disse skandalene. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, og går sammen om flere tiltak og oppfordringer til regjeringen for å tydeliggjøre regelverk og se på nye mekanismer som må på plass for å sørge for at slike habilitetsbrudd ikke kan forekomme i framtiden, sier Almeland.

Almeland understreker hvor alvorlige de ulike habilitetsbruddene er. Kontrollkomiteen har blitt enige om å vedtatt kritikk mot alle de som Stortinget kan vedta kritikk mot. Solberg, Huitfeldt og Brenna får ansvaret plassert hos seg for sine habilitetsbrudd, og det er en samlet komité enig om.  

–I tiden framover hviler det et stort ansvar på alle partier om å ta grep for å gjenoppbygge tilliten mellom velgerne og politikerne. Derfor har vi foreslått flere tiltak som vi mener vil gjøre det vanskeligere å havne i slike situasjoner igjen, og bevisstheten rundt habilitetsregelverket har fått et styrket fokus for politikere fra alle partier. Det viser at den jobben kontrollkomiteen har gjort har vært viktig.

Venstres standpunkter vedrørende kritikk-vedtak i innstillingen:

  • Sterk kritikk av Erna Solberg
  • Sterk kritikk av Anniken Huitfeldt
  • Kritikk av Tonje Brenna

Tiltak:

  • En samlet komité foreslår at regjeringen gjennomfører en tverrgående analyse av hvordan departementene driver opplæring i habilitetsregelverket, hvordan det praktiseres, og hvordan embetsverket bistår politisk ledelse. Basert på dette ber Stortinget regjeringen om å vurdere å utforme en felles mønsterpraksis som legges til grunn som et minimum i alle departementene. 
  • Komiteen ber regjeringen fremme en proposisjon med forslag til fornyelse av habilitetsreguleringen i forvaltningsloven, basert på NOU 2019: 5. Proposisjonen må fremmes i tide for at den kan behandles av Stortinget i inneværende Stortingsperiode. 
  • Komiteen ber regjeringen vurdere å innføre en rutine om å skriftliggjøre habilitetsvurderinger gjort av statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere, samt vurdere en større grad av åpenhet om habilitetsvurderinger som foretas i departementene av politisk ledelse i departementene. 
  • Komiteen ber også regjeringen på egnet måte gjøre en gjennomgang av gjeldende rutiner og regelverk, der man både er tydeligere på hvilke føringer som er regulert på hvilket nivå, og samtidig vurderer hva som bør reguleres på hvilket nivå.