Lillehammer Venstres høringsnotat til dimensjoneringssaken

Eldreomsorg, eldre kvinne smilende sammen med en hjemmehjelp
Foto: Mostphotos

Lillehammer kommune har invitert til åpen høring om hvordan kommunens viktigste tjenester skal dimensjoneres for å møte en befolkning med flere eldre innbyggere kombinert med lavere fødselstall. En utfordring mange norske kommuner står i. Utredningen som er sendt på høring, er utarbeidet av kommunens administrasjon og ikke politisk behandlet utover at den er besluttet sendt på høring. Lillehammer Venstre skal selvsagt delta i den politiske behandlingen når alle høringssvarene nå er gjennomgått, men vi hadde også behov for å formidle hva som er våre standpunkt.

Generelle betraktninger
Kommuneadministrasjonens utredning innebærer for stor grad av sentralisering og for stor tro på stordriftsfordeler. Å bruke Oslo som sammenligning blir for oss et feilspor. Oslo har tettere
befolkningsstruktur og kan dermed ha større skoler og barnehager i umiddelbar nærhet.

Kravene som er stilt til nye og eksisterende bygg i planene vil medføre et økonomisk løft som Lillehammer kommune neppe vil klare å realisere. Kommunen har allerede stor andel gjeld. Vi må
stikke fingeren i jorda og se på om andre alternativer kan være «godt nok». I et klima- og miljøperspektiv vil det å ta vare på eksisterende bygg ha stor verdi.

Det er en svakhet ved saksframlegget at de fire ulike konseptene som er presentert ikke representerer forskjellige alternativer, men snarere samme konsept, med forskjellig gjennomføringsfart, fra null fart til full fart.

Lillehammer Venstre erkjenner at noe må gjøres. Vi har stor overkapasitet av barnehageplasser. Vi har enkelte steder overkapasitet i grunnskolen. Samtidig har vi et stort behov for flere heldøgns omsorgsplasser i helse- og velferdssektoren.

Du kan lese hele høringsnotatet her.