Temamøte om skole og utdanning

Fra venstre: Lisa Furnesvik, Mette Schjelderup, Martin Haugland og Even Aronsen. Foto kreditering: Thomas Torrissen.

 

Tirsdag 23.04.24 avholdt Harstad Venstre temamøte om skole og utdannelse. Vi var så heldige å få inn Martin Haugland, lokallagsleder fra Utdanningsforbundet, og Mette Schjelderup, tidligere lærer, til å holde innlegg for oss.

Utdanningsforbundet peker på flere viktige utfordringer i dagens Harstadskole. Man ser en økende andel vold i skolen, og alderen på de som viser avvikende adferd har blitt lavere og lavere. Det er en økende mangel på faglærte lærere, det er færre som fullfører lærerutdanningen og flere lærere som slutter i jobben. I Harstad er det i dag 34 årsverk (13,4%) med ufaglærte lærere. Lærere som velger å slutte oppgir blant annet at det er knapt med ressurser og knapt med tid. De føler de blir utbrent i jobben og lite verdsatt. Harstad kommune har også en lavere lærertetthet enn resten av fylket og landet.

Det er i tillegg vanskelig å få tak i gode ledere i skolen. I Harstad er det per i dag mangel på rektorer, og av fire utlyste rektorstillinger var det kun fem søkere totalt. Det er svært få søkere på disse stillingene, noe som er bekymringsverdig med tanke på at man ønsker å få så godt kvalifiserte søkere som mulig. Ressurser og økonomi i skolen styres av antallet elever og ikke det reelle behovet. Elever er ulike, og noen krever mer oppfølging enn andre.

Fra Utdanningsforbundet fikk vi presentert tre viktige hovedpoeng som de mener må til for å bedre situasjonen i dagens skole:

  • Økt bemanning i skole og barnehage
  • Rekruttering av de rette folkene (herunder faglærte)
  • Økte økonomiske rammer

Av andre viktige ting som kan trekkes fram er avvik som blir ikke blir håndtert på en optimal måte. Her er det rom for forbedring av systemet. Man må i tillegg slutte å legge all skyld over på læreren. Problemene i skolen kan ikke «enkelt» løses med å sende lærere på utallige kurs slik avvik og problemer ofte løses i dag. Det er også svært viktig for lærere å ha et godt støttenettverk rundt seg. Trygge og solide ledere er alfa omega. Ledere som kan støtte læreren og komme med tydelige rammer og retningslinjer.

Mette Schjelderup har tidligere jobbet som lærer, men har dessverre blitt en del av statistikken av de som velger å si opp stillingen i skolen. Hun ser tilbake på mange positive minner fra arbeidet, men også veldig mange tøffe utfordringer. Mette forteller om sin opplevelse og hennes synspunkter på hva som er komplekse problemer i skoleverket. Viktige punkter som trekkes frem er blant annet: for store klasser, for store enkeltbehov, for høyt timeantall per lærer, for dårlig lønn med tanke på arbeidspress og arbeidsvilkår. Enkelte opplever også kræsj mellom tolkningen av opplæringsloven (spesifikt paragraf 9a) satt opp mot arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiver må sørge for at læreryrket skal være bærekraftig et helt arbeidsliv ut. Per nå sliter lærere med for høy arbeidsbelastning og man kan se at sykefraværet er svært høyt. Mange velger å slutte i yrket fordi det ikke er bærekraftig når det kommer til egen helse.

 

Møtet avsluttes med en diskusjon hvor det blir fremlagt flere viktige løsningsforslag:

  • Øke grunnbemanningen av lærere
  • Lærere må få en tydeligere beskrivelse av arbeidsoppgavene slik at de ikke tar på seg mye utenfor deres arbeidsrammer
  • Senke maks timeantall (undervisningstimer) f.eks. fra 20 timer i uka ned til 15 timer i uka
  • Øke støttenettverket til lærere. Få inn flere miljøarbeidere, miljøterapeuter og helsesykepleiere i skolen. Man må la læreren være lærer
  • Kommuneøkonomien må løftes opp på et nasjonalt plan, slik at mer midler kan bevilges til skole og barnehagesektoren

Vi takker for et godt og opplysende møte. Det er stort engasjement rundt dette temaet og vi har fått presentert flere gode forslag som kan bidra med å bedre situasjonen i Harstadskolen. Harstad Venstre tar med seg budskapet videre.