Uttalelse: Organisert Kriminalitet på Grønland

Gamle Oslo Venstre v/ Heresh Kevlar
vedtatt på GOV sitt styremøte 29.04.2024

I Hammersborgerklæringen står det at ‘Oslo skal være verdens beste by å bli født i, vokse opp i, flytte til, leve i, og bli gammel i, uavhengig av hvem du er og hva slags bakgrunn du har. Det er byrådets visjon for Oslo og utgangspunktet for denne erklæringen.’’

Det er lett å observere at dette ikke er tilfellet i Olafiagangen og på Vaterland, som har blitt til et åpent samlingspunkt for narkotikasalg, og flere beboere i området uttrykker utrygghet når de beveger seg i området. Denne langvarige problematikken har nylig forverret seg med en urovekkende økning i voldelige hendelser, økt våpenbruk, og en alarmerende trend der stadig yngre individer involveres både som selgere og ofre. Nå ser vi derfor en generasjon preget av konflikt og negativ kontroll, ikke av de muligheter og trygghetene de fortjener. Denne utviklingen er dypt bekymringsfull, ikke bare fordi den undergraver lokalsamfunnets trygghet, men også fordi den signaliserer et desperat nødrop fra ungdom som blir fanget i et nett av farlig atferd. Vi står ikke bare overfor et problem med håndheving av loven, men også en dyp krise for de involverte, som vi mener krever umiddelbare og målrettede inngrep. Selv positive tiltak og aktiviteter rettet mot barn, unge, og familier i området blir overskygget av salg og slåsskamper i deres nærvær – en uholdbar normalitet i hjertet av vårt lokalmiljø.

Realiteten i Olafiagangen er en åpenlys narkotikaomsetning som kulminerer i hyppigere og mer voldelige konfrontasjoner som ikke tåler ytterligere forsinkelse i responsen, og tiden for å handle, er nå! Leilighetene i området er et godt sted for deres ledere å kontrollere disse narkotikalangerne på, det er lettere å skjule seg i områder hvor det er barn og familie.

Gamle Oslo Venstre er enig i at et mer livlig byliv vil hjelpe med å redusere problemene. Men, ettersom Olafiagangen er et attraktivt sted for organisert kriminalitet, vil ikke det bli slutten på narkotikasalg og vold i området. Som et strakstiltak, og for å ta tak i de mest alvorlige problemene, mener vi at Olafiagangen trenger en økt tilstedeværelse av politi. Det er meget positivt at politiet nå oppretter en nærpolitiavdeling, men dette krever svar på flere spørsmål. Hvordan mener politiet at de skal klare å gjennomføre dette tiltaket uten nye eller flere ressurser? Hva er planen for dette tiltaket i sin helhet, og hvem har ansvaret for oppfølging av prosjektet?
Det er av erfaring bevist at når politiet er i området, stoppes plutselig alt salg av narkotika og alle narkotikalangerne trekker seg unna. I tillegg rapporterer politiet selv at de opplever en redusert terskel for å ta kontakt med dem når de er synlige i området, og politiet opplever økt tillit. I tillegg vil en fast eller økt tilstedeværelse kunne skape et mer vennlig og positivt bilde av politiet som et organ som er der for innbyggerne, og ikke bare som en respons på negative hendelser. Dette kan også på sikt skape et tettere bånd mellom barn/ungdom og politiet. Det har kommet frem i vår dialog med innbyggere, i media og uttalelser fra beboerforeninger at politiets tilstedeværelse er savnet. Vi mener derfor dette er en fornuftig og nødvendig investering for å beskytte borgerne mot eksisterende vold og kriminalitet, men også som et forebyggingstiltak mot at flere ungdommer blir rekruttert. Ved å ta tak i de mest alvorlige og prekære problemene, vil det på sikt være lettere å jobbe med andre tiltak for å skape et godt og trygt område.