Fylkesrådet i Akershus gir 14,6 millioner i tilskudd til 50 tiltak for rein og levende Oslofjord

Fylkesrådet i Akershus satte av 25 millioner i årets budsjett til tiltak som kan bedre tilstanden i Oslofjorden. – Nå er 14,6 mill kroner fordelt fra tilskuddsordningen “Oslofjordsatsing” til 50 prosjekter som bidrar til rein og levende Oslofjord forteller Solveig Schytz, fylkesråd for plan, kulturminner klima og miljø, fra Venstre. Tilskuddsmottakere er kommuner, bedrifter, akademia og organisasjoner. De øvrige 10,4 millioner kronene vil bli brukt til strategiske satsinger for Oslofjorden.

Solveig Schytz er veldig glad for å bidra med midler til viktig tiltak for rein Oslofjord.

Prosjektene som nå får tilskudd spenner over et vidt felt, fra å hindre avrenning fra landbruk, begrense forurensning fra avløp, forvaltning av og tilgang til strandsonen, utfasing av bunntråling, naturrestaurering både i sjøområder, innsjøer, myrer og bekker, forskning på torskens levevilkår, bekjempelse av uønskede fremmede arter, dyrking av arter som tar opp nitrogen og næringssalter, rydding av søppel under og over vann, infrastruktur for båtseptik, informasjonstiltak, forsterket miljøovervåking, mudring og gjenbruk av mudder, gjenbruk av ressurser i avløpsvannet, oppsamling av spylevann fra båtpuss, rensing av vann og masser i sandfang, kartlegging av lurv mm.

Bredden i tiltak er stor, og viser både hvor omfattende og komplisert situasjonen for Oslofjorden er og hvor mange gode krefter det er som nå skal og må dra i samme retning for at vi skal lykkes.

– Jeg er veldig imponert over antallet søkere og det store engasjementet for å redde Oslofjorden. Vi har mottatt mange gode og varierte søknader som alle vil bidra til en renere og mer tilgjengelig Oslofjord sier Schytz.

 

Både kommuner, akademia, næringsliv og organisasjoner har søkt om gode prosjeket, og både Asker og Bærum kommuner har søkt om støtte til svært gode prosjekter og viktige tiltak for Oslofjorden.

Hele oversikten finner du her