Etiske retningslinjer for Venstre

Venstre skal ha en organisasjonskultur med basis i sitt ideologiske verdigrunnlag og norsk lov. Personlig frihet og sosialt ansvar er Venstres grunnidé. Menneskers ulikhet skal respekteres.

Venstre skal være et godt sted å engasjere seg. Vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Diskriminering og trakassering på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og funksjonsnedsettelse er uforenlig med Venstres grunntanker om personlig frihet og sosialt ansvar.

  • Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.
  • Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.
  • Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er ute av stand til å samtykke til.

Alle i Venstre skal bidra til at vi har trygge miljøer og en god atmosfære for både ungdommer og voksne. Partiets tillits- og folkevalgte har et særskilt ansvar for å være inkluderende og ansvarlig for at diskriminering og trakassering ikke forekommer i Venstre.

Venstres medlemmer, folke-, tillitsvalgte og ansatte skal:

  • Behandle alle med respekt
  • Være måteholdne med alkohol på arrangementer i Venstre
  • Unngå verbal og fysisk intimitet som kan oppleves uønsket eller seksuelt ladet
  • Unngå uttrykk, vitser eller meninger som omhandler kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller funksjonsnedsettelse på en negativ måte
  • Tilstrebe å ha et mangfold representert i styrer for å bidra til likeverd og toleranse.
  • Gripe inn og varsle generalsekretær dersom man ser eller opplever brudd på disse retningslinjene, eller er i tvil om brudd på retningslinjene.

Vi vet at det knytter seg større risiko til hendelser når det er asymmetri i for eksempel verv eller alder og bruk av alkohol eller andre rusmidler. Meld gjerne fra, dersom du har bekymringer knyttet til slike forhold.

Informasjonsdeling

Tillitsvalgte og ansatte på alle nivå har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen og miljøet. Dette kan for eksempel gjøres ved å ha retningslinjene som utgangspunkt for diskusjon i laget, styret og følges opp i forbindelse med møter og arrangement.

Retningslinjene gjelder for

Retningslinjene gjelder for alle medlemmer og ansatte, tillits- og folkevalgte . De gjelder på møter og arrangementer i og for Venstre, mellom medlemmer og i kontakt med folk du har kontakt med i kraft av medlemskap og verv.

Venstre forutsetter at også sideorganisasjonene, Norges Unge Venstre, Norges Venstrekvinnelag og Liberale studenter overholder retningslinjene. Sideorganisasjonene skal varsle generalsekretær ved alvorlig brudd på retningslinjene, så som seksuell trakassering og overgrep. De utvikler gode rutiner for varsling og håndtering av varsel i samarbeid med Venstre.

Har du hørt om, eller opplevd brudd på retningslinjene oppfordrer vi deg til å melde fra.

Venstres varslingsplakat

Godkjent av Venstres sentralstyre, mai 2018