Varslingsplakat

Venstre skal ha en organisasjonskultur med basis i sitt ideologiske verdigrunnlag og norsk lov. Personlig frihet og sosialt ansvar er Venstres grunnidé. Menneskers ulikhet skal respekteres.

Hva er et varsel?

Et varsel er å gå videre med kritikkverdige forhold, eller tvil og bekymring. Et varsel bidrar til at kritikkverdige forhold kan avdekkes og endres. Det er bra.

Hvem kan varsle?

Vi oppfordrer alle til å varsle om kritikkverdige forhold. Alle har rett til å varsle. Det påhviler tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte et særskilt ansvar å melde fra dersom de ser eller opplever kritikkverdige forhold i organisasjonen. Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for Venstre.

Når kan du varsle?

Varsel skal bidra til at kritikkverdige forhold avdekkes og endres. Det er positivt for Venstre og samfunnet, siden det bidrar til at kritikkverdige forhold kan rettes opp. Hører du rykter, er bekymret eller i tvil, si fra slik at situasjonen kan oppklares. Meldinger, bekymringer og varsel kan sendes til generalsekretær eller organisasjonssjef.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

  • Brudd på retningslinjene
  • Lovbrudd, eksempelvis brudd på valglov eller økonomisk mislighold.
  • Mobbing og trakassering, seksuell trakassering og overgrep.
  • Diskriminering

Du kan varsle til generalsekretær eller organisasjonssjef på epost, telefon eller i møte. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden eller her.

Ved mistanke eller tvil om straffbare forhold skal politiet kontaktes med en gang.

Hvordan kan du varsle?

Du kan varsle skriftlig på epost, muntlig i møte eller på telefon. Saken behandles i henhold til saksbehandlingsrutinene. Varsler får første tilbakemelding senest innen 7 dager etter at varsel er mottatt. Når saken avsluttes gis skriftlig tilbakemelding til varsleren.

Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte. Informasjonen som kommer frem i saken og varslers identitet behandles fortrolig og av så få som mulig. Dersom du ønsker å varsle anonymt sikres din anonymitet best ved å sende brev til Venstre, og ikke benytte elektroniske varslingskanaler.

Oppfølging av varsel

Generalsekretær tar stilling til hvordan varsel skal følges opp, hvilken informasjon som skal hentes inn, om det har skjedd noe kritikkverdig og evt hvilken reaksjon dette skal få. Varsleren får første tilbakemelding innen 7 dager.

Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse skal varsleren få en ordentlig forklaring. Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på personer som er blitt utsatt for grunnløs kritikk.

Den som varsler skal ikke straffes.

Organisasjonens håndtering av varsler knyttet til medlemmer, folkevalgte og tillitsvalgte handler om tillitsspørsmål og ikke skyld. Politi og domstoler tar stilling til skyldspørsmål. Organisasjonen vurderer tillitsspørsmål. Varsler fra/om ansatte håndteres i henhold til arbeidsmiljøloven. Det vises ellers til Venstres retningslinjer og Venstres vedtekter.

Kontaktinformasjon

Postadresse til Venstre:
Venstres hovedorganisasjon, Møllergata 16, 0179 Oslo.

Godkjent av Venstres sentralstyre, mai 2018