Venstre’s International Committee

Internasjonalt utvalg

Stock footage provided by Videvo, downloaded from videvo.net

Venstre’s International Committee

Venstre is the liberal party of Norway. Venstre’s International Committee (Internasjonalt utvalg) is appointed by Venstre’s board.

Chair / leder

Benedicte Røvik

Sentralstyremedlem i Venstre Chair of Venstre’s International Committee (Internasjonalt utvalg) Nestleder i Hamar Venstre

Members / Medlemmer

 • Terje Aunevik
 • Asbjørn Brandsrud
 • Poppy Kalesi
 • Håvard Sandvik
 • Martin Sandbu
 • Solveig Schytz
 • Thomas Stangeby
 • Elise Tingvoll
 • Baard Salvesen

Fra Venstres stortingsgruppe:

 • Ola Elvestuen

I tillegg har Norges Unge Venstre og Norges Venstrekvinnelag èn representant hver:

 • Katja Busutil (representant fra Unge Venstre)
 • Marthe Strickert (representant fra Venstrekvinnelaget)

Vara

 • Sebastian Langvad
 • Øystein Håkonsløkken

Venstre har til formål blant annet å samle kvinner og menn med et sosialt liberalt grunnsyn til innsats for fred og internasjonalt samarbeid. Venstres internasjonale utvalg er det eneste faste utvalget i Venstre. Det velges av Venstres sentralstyre.

Mandat

 • Bistå partiet og stortingsgruppen i utviklingen av politikk, utarbeide posisjonsnotater og fremme aktuelle forslag inn mot møter og prosesser i partiet. I hovedsak på prioriterte områder.
 • Bidra til kompetansebygging om relevante og prioriterte internasjonale spørsmål blant Venstres medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte.
 • Arbeide målrettet med politiske beslutningsprosesser i LI og ALDE for å bidra til politikkutvikling og arbeide for Venstres syn på internasjonale spørsmål i våre paraplyorganisasjoner.
 • Arbeide med nettverksbygging inn mot relevante miljøer.

Mandate

 • Assist the party and parliamentary group in the development of policies, prepare position papers and promoting appropriate proposals for meetings and processes of the party. Mainly in priority areas.
 • Contribute to building expertise on relevant and prioritized international issues among Venstres members, representatives and elected representatives.
 • Work focused on political decision-making processes in LI and ALDE to contribute to policy development and work for Venstre’s view on international issues in our umbrella organizations.
 • Networking towards relevant environments.