Til innhold

Kåre Pettersen

Navn, alder og bosted

Kåre Pettersen (1955), bosatt på Vear i Tønsberg kommune.

Utdanning og yrke

Bachelor i økonomi og administrasjon Bedriftsøkonomisk Institutt. Lang erfaring fra ulike funksjoner i næringslivet som økonomisjef, daglig leder, internasjonalt salg og markedsføring.

Politiske verv/politisk erfaring/organisasjonserfaring

Fylkesvaraordfører 2015 – 2019. Medlem av fylkestinget og fylkesutvalget. Gruppeleder. I inneværende periode nestleder i hovedutvalg for klima, energi og næring.
Folkevalgt i Vestfold fylkesting siden 2007.

Leder av representantskapet i Vestfoldmuseene IKS.
Nestleder i Nordsjøkommisjonens (NSC) transportgruppe.

Folkevalgt i Stokke siden 1999. Har i denne perioden vært leder og medlem av planutvalg og hovedutvalg for kommunalteknikk. I inneværende periode leder av hovedutvalg for plan og miljø samt medlem i kommunestyret.

Hvorfor er Venstre ditt partivalg?

Venstres tro på enkeltmennesket og det som den sosialliberale politikken innebærer av ansvar for natur og miljø for kommende generasjoner. I tillegg for det sosiale ansvaret som er bærende i Venstres politikk.

Videre var det avgjørende at Venstre er frikoblet fra særinteresser og kan trygt stå for egen politikk.

Hva er din viktigste politiske sak i perioden 2015 – 2019?

Sikre en fornuftig og framtidsrettet utvikling av Vestfold til det beste for innbyggere og vår etterkommere. Økt satsing på grønne vekstnæringer hvor vi i Vestfold bør ha et fortrinn.
En samferdselspolitikk som ikke bare fokuserer på veibygging og privat bilbruk. Et godt kollektivtilbud og videre arbeid for tilrettelegging av gode løsninger for myke trafikanter.