Til innhold

Nikolai Valvik

Nikolai Valvik er Kinn Venstre sin 9. kandidat til kommunevalget høsten 2023. Nikolai engasjerer seg spesielt for forsvars-, beredskaps- og sikkerhetspolitikk, en bærekraftig og grønn næringspolitikk, folkehelse, samt skole og utdanning. Han verdsetter ansvarlighet, tillit, åpenhet og respekt, og setter verdiene fred, frihet og demokrati høyt.

Nikolai er født i 1995, og er oppvokst på gård i Valvika på Askrova med en søskenflokk på 6. Han gikk på Askrova barneskole fra 1. til 5. klasse til skolen ble lagt ned. Deretter pendlet han fra Askrova til Florø på barne- og ungdomsskole frem til 2011, året han flyttet til Florø og startet der på videregående. Her tok Nikolai yrkesveien, 1.året med elektro og 2.året med teknisk industriell produksjon (TIP).

Nikolai søkte seg til Forsvaret og startet allerede sin karriere der som 17-åring i 2013. Han konkurrerte til seg plass på Hærens tekniske befalsskole på våpen- og elektrooptisk linje på Sessvollmoen, hvor han tok generell studiekompetanse, soldat- og befalsutdanning samt lærlingtiden. Her fikk Nikolai både pris som beste elev og beste våpen-elev, og fikk utdelt sabel, diplom og plakett. Videre avla han fagprøve som industrimekaniker i 2016 etter opphold på Østerdalen tekniske verksted i Rena leir. Deretter tjenestegjorde han i Panserbataljonen i Indre Troms som våpen- og tårnformann, hvor han var sersjant og vognkommandør. Nikolai har vært på en rekke militære øvelser i Norge og en NATO-øvelse i Sverige, hvor han blant annet har samarbeidet med flere nasjoner. Nikolai ble tildelt både sjef Panserbataljon og sjef eskadron sin coin for å ha utmerket seg i sin tjeneste.

I 2019 søkte Nikolai seg videre inn på ledelse- og logistikklinjen ved Sjøkrigsskolen og konkurrerte til seg en av 15 skoleplasser. Nikolai var en aktiv deltaker og bidragsyter både faglig og sosialt under bachelorutdanningen på sjøkrigsskolen, og han var med på å arrangere flere arrangementer, eksempelvis seminar for forebygging av mobbing og seksuell trakassering. Siste året på sjøkrigsskolen var han leder for landsstyret i Kadettenes fellesorganisasjon (KAFO), hvor han representerte ca. 450 kadetter. Landsstyret drev styrearbeid, saksbehandling og politisk påvirkning. April 2022 besøkte Nikolai daværende statssekretær i forsvarsdepartementet, Bent-Joachim Bentzen, for å snakke om kadettenes “rettsløse” tilværelse etter utdanningsreformen i Forsvaret. I dag foreligger det et lovforslag (Prop. 101 L (2022-2023)) fra regjeringen om å tydeliggjøre kadettenes rettslige rammer. Som leder KAFO satt han også i hovedstyret til Forsvarets største arbeidstakerorganisasjon som organiserte ca. 10 600 medlemmer i styreperioden. Her var han medlem i to utvalg; strategiutvalget og kommunikasjonsstrategi-utvalget.

I dag har Nikolai snart 10 år i Forsvaret, er logistikkoffiser i Redningshelikoptertjenesten ved Sola og ukependler til boligen sin i Florø. Han skal snart tre inn i ny stilling som seksjonsleder. Videre engasjerer han seg som leder for arbeidstakernes lokalforeningen på Sola, og er i 2023 blitt innstilt til å bli fast medlem i hovedstyret til Forsvarets største arbeidstakerorganisasjon de neste tre årene. Samtidig tar Nikolai videreutdanning i økonomi ved Høgskolen i Molde og UIB, og har planer om å ta en mastergrad i økonomi i fremtiden. Nikolai har også vært tillitsvalgt på barne-, ungdoms- og videregående skole, samt både på befal- og krigsskolen.

På bildene er Nikolai ved uteksaminering fra Sjøkrigsskolen og fra møte med daværende politisk ledelse i Forsvarsdepartementet.